Ve hai duong thang song song

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 44: Vẽ hai đường thẳng song song

Slide 2: 

Vẽ hai đường thẳng song song Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. Thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2007 Toán Bài toán: Thảo luận nhóm đôi tìm cách vẽ hai đường thẳng song song và nêu các bước vẽ. Hai nhóm hai tạo thành nhóm 4 so sánh, đối chiếu cách làm và thống nhất các bước vẽ với nhau. Hai nhóm 4 tạo thành nhóm 8 so sánh, đối chiếu kết quả thảo luận của nhóm mình, ghi kết quả ra giấy A3. Thảo luận nhóm

Slide 3: 

A B E . Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và song song với đường thẳng AB cho trước. - điểm E không nằm trên đường thẳng AB. Vẽ hai đường thẳng song song Bài toán: M N C D Vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN vừa vẽ. ĐƯỜNG THẲNG CD SONG SONG VỚI ĐƯỜNG THẲNG AB.

Slide 4: 

Bước 2: Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng MN ta được đường thẳng CD song song với đường thẳng AB. Bước 1: Vẽ đường thẳng MN đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB. Các bước vẽ Vẽ hai đường thẳng song song

Slide 5: 

Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm M và song song với đường thẳng CD. C D . M LUYỆN TẬP Bài 1:

Slide 6: 

C D . M Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng CD. Gọi đường thẳng vừa vẽ là MN. N Vẽ đường thẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng MN. ĐƯỜNG THẲNG NÀY SONG SONG VỚI CD ĐÓ CHÍNH LÀ ĐƯỜNG THẲNG AB. A B LUYỆN TẬP Bài 1:

Slide 7: 

LUYỆN TẬP Bài 2: Cho hỡnh tam giác ABC có góc đỉnh A là góc vuông. Qua đỉnh A, hãy vẽ đường thẳng AX song song với cạnh BC; qua đỉnh C, hãy vẽ đường thẳng CY song song với cạnh AB. Hai đường thẳng AX và CY cắt nhau tại điểm D, nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hỡnh tứ giác ADCB. B A C

Slide 8: 

LUYỆN TẬP Bài 2: B A C - Vẽ đường thẳng qua A song song với cạnh BC. + Vẽ đường thẳng AH đi qua A,vuông góc với cạnh BC. + Vẽ đường thẳng đi qua A và vuông góc với AH, Y X - Vẽ đường thẳng CY, song song với cạnh AB. H đó chính là đường thẳng AX cần vẽ.

Slide 9: 

B A C D Y X ĐẶT TÊN GIAO ĐIỂM CỦA AX VÀ CY LÀ D. Các cặp cạnh song song với nhau có trong hỡnh tứ giác ABCD là: AB và DC. AD và BC, LUYỆN TẬP Bài 2:

Slide 10: 

LUYỆN TẬP Bài 3: Cho hỡnh tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh D là các góc vuông (xem hỡnh vẽ). A D C B a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua B và song song với cạnh AD, cắt cạnh DC tại điểm E. b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh E của hỡnh tứ giác BEAD có là góc vuông hay không?

Slide 11: 

LUYỆN TẬP Bài 3: A D C B E Vẽ đường thẳng đi qua B, vuông góc với AB, đường thẳng này song song với AD, cắt CD tại E. Góc đỉnh E của hỡnh tứ giác BEDA là góc vuông. Tứ giác ABED là hình gì? Tứ giác ABED là hình chữ nhật.

Slide 12: 

Kết quả thảo luận nhóm

authorStream Live Help