tinh chat giao hoan cua phep nhan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

- - ?

Slide 2: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ Bài: tính chất giao hoán của phép nhân MÔN TOÁN LỚP 4 NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ HẠNH TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH HÀ

Slide 3: 

12345 x 2

Slide 4: 

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức 3 + 4 và 4 + 3 Ta có: 3 + 4 = 12 4 + 3 = 12 Vậy: 3 + 4 = 4 + 3

Slide 5: 

Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58) Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009 Toán a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: 7 x 5 và 5 x 7 Ta có : 7 x 5= 35 5 x 7= 35 Vậy : 7x 5 = 5 x 7

Slide 6: 

a x b 4 6 8 7 5 4 4 x 8 = 32 8 x 4 = 32 6 x 7 = 42 7 x 6 = 42 5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi . a b b x a a x b b x a Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009 Toán Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58) b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau: =

Slide 7: 

a x b 4 6 8 7 5 4 4 x 8 = 32 8 x 4 = 32 6 x 7 = 42 7 x 6 = 42 5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi . a b b x a a x b b x a Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009 Toán Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58) b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau: = THỰC HÀNH 1 Viết số thích hợp vào ô trống:

Slide 8: 

a) 4 x 6 = 6 x x 207 b) 3 x 5 = 5 x 2138 x 9 = x 2138 207 x 7 = 1 Viết số thích hợp vào ô trống: 4 7 3 9

Slide 9: 

THỰC HÀNH 2 Tính a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8 7 x 853 9 x 1427 5 x 1326 = 853 x 7 =1427 x 9 =1326 x 5

Slide 10: 

3 Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau a) 4 x 2145 c) 3964 x 6 e) 10287 x 5 b) (3 + 2) x 10287 d) (2100 + 45) x 4 g) ( 4 + 2) x (3000 + 964)

Slide 11: 

TRÒ CHƠI Ai nhanh hơn Điền số thích hợp vào ô trống: a x = x a = a a x = x a = 0 1 1 0 0

Slide 12: 

a x b 4 6 8 7 5 4 4 x 8 = 32 8 x 4 = 32 6 x 7 = 42 7 x 6 = 42 5 x 4 = 20 4 x 5 = 20 Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi . a b b x a a x b b x a Thứ bảy ngày 7 tháng 11 năm 2009 Toán Tính chất giao hoán của phép nhân( trang 58) b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau: =

Slide 13: 

Học thuộc tính chất giao hoán của phép nhân Chuẩn bị bài sau: Nhân với 10, 100, 1000,... Chia cho 10, 100, 1000,... Về nhà

authorStream Live Help