Tim hai so khi biet tong va ti

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn: Toán Giáo viên: Võ Thị Kim Tiến Kính chào các thầy cô giáo và các em học sinh TRƯỜNG TIỂU HỌC : ĐINH BỘ LĨNH

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán 2 : 3 hay 4 : 7 hay 5 : 4 hay

Slide 3: 

1. Kiểm tra bài cũ: Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam? Giải: Số học sinh nam là: 24 : 4 = 6 (học sinh) Đáp số: 6 học sinh Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán

Slide 4: 

Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là Tìm hai số đó. Bài toán cho ta biết gì? Bài toán hỏi gì? Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán -Tổng hai số là 96 -Tỉ của hai số là 3 5 -Yêu cầu tìm hai số TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 5: 

Bài 1: Bài giải Ta coự sụ ủoà * Số bộ * Số lớn Theo sụ ủoà, toồng soỏ phaàn baống nhau laứ: 3 + 5 = 8 (phaàn) Soỏ beự laứ: 96 : 8 x 3 = 36 Soỏ lụựn laứ: 96 – 36 = 60 ẹaựp soỏ: Soỏ beự: 36 Soỏ lụựn: 60 Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 96 ? ?

Slide 6: 

Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Bài toán cho biết gì? Bài toán thuộc dạng toán gì? Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 7: 

Bài toán 2: Bài giải: Ta có sơ đồ: ? quyển Minh: | | | Khôi : | |?quyển| | 25 quyển Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần) Số vở của Minh là: 25 : 5 x 2 = 10 (quyển) Số vở của Khôi là: 25 – 10 = 15 (quyển) Đáp số: Minh : 10 quyển vở; Khôi : 15 quyển vở. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 8: 

Qua hai bài tập trên, em nào có thể nêu cách giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của chúng? -Vẽ sơ đồ. - Tìm tổng số phần bằng nhau. - Tìm số bé. - Tìm số lớn. Sau khi tìm tổng số phần bằng nhau chúng ta có thể tìm giá trị của một phần, bước này có thể làm gộp với bước tìm số bé. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 9: 

3. Thực hành: Bài 1 Tổng của hai số là 333. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó -Vẽ sơ đồ. - Tìm tổng số phần bằng nhau. - Tìm số bé. - Tìm số lớn. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 10: 

3. Thực hành: Bài 1: Bài giải: Ta có sơ đồ: ? Số bé: | | | ? Số lớn: | | | | | | | | Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 2 + 7 = 9 (phần) Số bé là : 333 : 9 x 2 = 74 Số lớn là: 333 – 74 = 259 Đáp số: Số bé: 74 ; Số lớn: 259. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 333

Slide 11: 

3. Thực hành: Bài 2 Bài giải: Ta có sơ đồ ?tấn Kho 1: | | | | Kho 2: | | | | | 175 tấn ?tấn Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) Số thóc ở kho thứ nhất là: 175 : 7 x 3 = 75 (tấn) Sốù thóc ở kho thứ hai là: 175 – 75 = 100 (tấn) Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ; Kho 2: 100 tấn. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 12: 

3. Thực hành: Bài 2 Bài giải: Cách khác Theo sơ đồ ,tổng số phần bằng nhau là: 3 + 4 = 7 (phần) Số thóc ở kho thứ nhất là: 175 : 7 x 3 = 75 (tấn) Sốù thóc ở kho thứ hai là: 175 : 7 x 4 = 100 (tấn) Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc ; Kho 2: 100 tấn. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 13: 

3. Thực hành: Bài 3 Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số. Tỉ số của hai số đó là Thứ ba ngày 25 tháng 3 năm 2008 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ -Tổng của hai số là bao nhiêu? -Tỉ của hai số là bao nhiêu? Các bước giải: Tìm tổng của hai số. 2. Vẽ sơ đồ. 3. Tìm tổng số phần bằng nhau. 4. Tìm số bé. 5. Tìm số lớn.

Slide 14: 

3. Thực hành: Bài 3/148 sgk: Bài giải: Số lớn nhất có hai chữ số là 99 Vậy tổng của hai số là 99 Ta có sơ đồ: ? Số bé: | | | | | Số lớn: | | | ? | | | 99 Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 4 + 5 = 9 (phần) Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44 Số lớn là: 99 – 44 = 55 Đáp số: Số bé: 44 ; Số lớn: 55. Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 15: 

HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP: - Nêu lại các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Bài 1, 2, 3 trang 62, 63 (vở bài tập toán) BÀI SAU: LUYỆN TẬP Chuẩn bị trước bài 1, 2, 3 , 4 trang 149 (sgk) Thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2010 Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Slide 16: 

Chào tạm biệt Bài học kết thúc

authorStream Live Help