ti le ban do

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LÊ THỊ YẾN 1 TRƯỜNG CỬU LONG

Slide 2: 

LÊ THỊ YẾN 2 Chọn ý trước câu trả lời đúng a) b) c) Bài cũ 1. Kết quả của phép tính là:

Slide 3: 

LÊ THỊ YẾN 3 2. Kết quả của phép tính là: a) b) c)

Slide 4: 

LÊ THỊ YẾN 4 3. Sơ đồ nào là dạng tốn tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đĩ: a) b) Số bé Số lớn ? 48 ? Số bé Số lớn ? ? 48

Slide 5: 

LÊ THỊ YẾN 5 Bài mới

Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn : 

LÊ THỊ YẾN 6 Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn SGK/154 TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Slide 7: 

LÊ THỊ YẾN 7 Hãy quan sát các bản đồ và đọc tỉ lệ trên bản đồ. Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Slide 8: 

LÊ THỊ YẾN 8

Slide 9: 

LÊ THỊ YẾN 9

Slide 10: 

LÊ THỊ YẾN 10

Slide 11: 

LÊ THỊ YẾN 11 Các tỉ lệ 1:10 000 000, 1: 9 000 000,… ghi trên bản đồ đó gọi là tỉ lệ bản đồ. Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn TỈ LỆ BẢN ĐỒ

Slide 12: 

LÊ THỊ YẾN 12 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Tỉ lệ 1:10 000 000 cho biết hình nước Việt Nam được vẽ thu nhỏ bằng mười triệu lần. Độ dài 1 cm trên bản đồ ứng với độ dài 10 000 000 cm hay 100 km trên thực tế.

Slide 13: 

LÊ THỊ YẾN 13 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Tỉ lệ bản đồ 1:10 000 000 có thể viếtdưới dạng phân số , tử số cho biết độ dài thu nhỏ trên bản đồ là 1 đơn vị đo độ dài ( cm, dm, m,…) và mẫu số cho biết độ dài thật tương ứng là l0 000 000 đơn vị đo độ dài đó (10 000 000 cm, 10 000 000 dm, 10 000 000 m,…).

Slide 14: 

LÊ THỊ YẾN 14 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Luyện tập - thực hành

Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm, ứng với độ dài thật nào cho dưới dây? 1000dm; 1000cm; 1000mm. : 

LÊ THỊ YẾN 15 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Bài 1: Trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000, mỗi độ dài 1mm, 1cm, 1dm, ứng với độ dài thật nào cho dưới dây? 1000dm; 1000cm; 1000mm.

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1mm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? : 

LÊ THỊ YẾN 16 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1mm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1mm ứng với độ dài thật là 1000 mm.

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? : 

LÊ THỊ YẾN 17 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1cm ứng với độ dài thật là 1000 cm.

Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1dm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? : 

LÊ THỊ YẾN 18 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1dm ứng với độ dài thật là bao nhiêu? Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000, độ dài 1dm ứng với độ dài thật là 1000 dm.

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: : 

LÊ THỊ YẾN 19 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 1000 300 10000 500

Bài 3: Đúng ghi Đ,sai ghi S: : 

LÊ THỊ YẾN 20 Bài 3: Đúng ghi Đ,sai ghi S: Trên bản đồ tỉ lệ 1:10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là: a. 10 000 m c. 10 000 cm d. 1 km b. 10 000 dm

Dặn dò : 

LÊ THỊ YẾN 21 TỈ LỆ BẢN ĐỒ Thứ ba ngày 7 tháng 4 năm 2009Toaựn Dặn dò Về tìm đọc các tỉ lệ trên bản đồ. Chuẩn bị bài : Ứng dụng tỉ lệ bản đồ.

Slide 22: 

LÊ THỊ YẾN 22

authorStream Live Help