nhan so co hai chu so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU. Lớp 4/4 KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ NGUYỄN THỊ KIM LIấNG

Slide 2: 

Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán Kiểm tra bài cũ 125 x (10 + 4) = 125 x10 + 125 x 4 = 1250 + 500 = 212 x 20 – 212 x6 = 4240 - 1272 = 2968 = 1750

Slide 3: 

Ta cú thể làm như sau : 36 x 23 = = 8 28 Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán 23 NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 36 x (20 + 3) = 36 x 20 + 36 x 3 = 720 + 108

Slide 4: 

3 6 2 3 = ? NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ 3 6 2 3 = 3 6 ( 2 0 + 3 ) = 3 6 2 0 + 3 6 3 = 720 + 108 = 828 a) Ta cú thể tớnh như sau: b) Đặt tớnh và tớnh: 3 6 2 3 8 Nhớ 1 * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 10 * 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10 2 1 * 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1 * 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7 7 * Hạ 8 8 0 cộng 2 bằng 2, viết 2 2 1 cộng 7 bằng 8, viết 8 8 3 6 2 3 = 828 Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán

Slide 5: 

NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ b) Thông thường người ta đặt tính và tính như sau: 3 6 2 3 108 * 3 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 * 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 10 * 2 nhân 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1 * 2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7 * Hạ 8 0 cộng 2 bằng 2, viết 2 1 cộng 7 bằng 8, viết 8 3 6 2 3 = 828 72 828 c) Trong cách tính trên: * 108 gọi là tích riêng thứ nhất. * 72 gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ hai được viết lùi sang bên trái một cột vì nó là 72 chục, nếu viết đầy đủ thì phải là 720. Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2010 Toán

Slide 6: 

3 nhõn 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1 ; 3 nhõn 3 bằng 9, thờm 1 bằng 10, viết 10.  2 nhõn 6 bằng 12, viết 2 (dưới 0) nhớ 1 ; 2 nhõn 3 bằng 6, thờm 1 bằng 7, viết 7.  Hạ 8 ; 0 cộng 2 bằng 2, viết 2 ; 1 cộng 7 bằng 8, viết 8. 8 10 2 7 8 2 8 NHÕN VỚI SỐ CÚ HAI CHỮ SỐ Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán

Slide 7: 

Bài 1: Đặt tớnh rồi tớnh: a) 86 x53 b) 33 x 44 c) 157 x 24 258 430 8 4 55 132 132 1452 628 314 3768 Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ Luyện tập 258 430

Slide 8: 

Mỗi quyển vở có 48 trang. Hỏi 25 quyển vở cùng loại có tất cả bao nhiêu trang? BÀI GIẢI SỐ TRANG 25 QUYỂN VỞ CỰNG LOẠI CÚ TẤT CẢ LÀ: 48 X 25 = 1200 (TRANG) ĐỎP SỐ : 1200 TRANG NHÕN VỚI SỐ CÚ HAI CHỮ SỐ Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2010 Toán

Slide 9: 

CỦNG CỐ Đúng ghi Đ, sai ghi S 108 81 918 108 81 8208 27 34 27 34 27 34 s S Đ

Slide 10: 

AI NHANH AI ĐỲNG

Slide 11: 

1 2 3 4 CÂU HỎI PHỤ

Slide 12: 

Cõu 1: ĐÚNG hay SAI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 86 13 258 86 1118 ? ĐÚNG

Slide 13: 

Cõu 2: ĐÚNG hay SAI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 45 25 225 90 315 ? SAI

Slide 14: 

Cõu 3: ĐÚNG hay SAI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 67 45 305 268 2985 ? SAI

Slide 15: 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ? ĐÚNG Cõu 4: ĐÚNG hay SAI 25 24 100 50 600

Slide 16: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN DU. Lớp 4/4 Chỳc cỏc thầy cụ mạnh khoẻ, hạnh phỳc

authorStream Live Help