Bai toan lien quan den rut ve don vi tt

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Bài 157: (tiếp theo)

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ Có 8 xe ô tô chở được 1048 thùng hàng. Hỏi 5 xe ô tô như thế chở được bao nhiêu thùng hàng? Bài làm: Mỗi xe ô tô chở được số thùng hàng là: 1048 : 8 = 131 (thùng) 5 xe ô tô chở được số thùng hàng là: 131 x 5 = 655 (thùng) Đáp số: 655 thùng Bài toán:

Slide 3: 

Kiểm tra bài cũ Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng hai bước: + Bước 1: Tìm giá trị của một trong các phần bằng nhau + Bước 2: Tìm giá trị của nhiều phần bằng nhau.

Slide 4: 

Phiếu bài tập Có 35l mật ong đựng đều vào 7 can. a) Hỏi số lít mật ong trong mỗi can là bao nhiêu? b) Nếu có 10l mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế? Có 63kg gạo đựng đều trong 9 túi. Hỏi nếu có 42kg gạo thì cần mấy túi như thế?

Slide 5: 

Thảo luận nhóm Nhóm hai tóm tắt và giải hai bài toán trong phiếu học tập Hai nhóm 2 tạo thành nhóm 4, trao đổi, thảo luận và thống nhất kết quả ở phiếu. Nhóm 4 ghi kết quả thảo luận ra giấy A2.

Slide 6: 

Đáp án Tóm tắt: 35l: 7 can 10l: …can? Bài làm: Số lít mật ong trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 (l) b) Số can cần để đựng 10l mật ong là: 10 : 5 = 2 (l) Đáp số: a) 15 viên bi b) 20 viên bi Có 35l mật ong đựng đều vào 7 can. a) Hỏi số lít mật ong trong mỗi can là bao nhiêu? b) Nếu có 10l mật ong thì đựng đều vào mấy can như thế?

Slide 7: 

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) Các bài toán liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng hai bước: + Bước 1: Tìm giá trị của một trong các phần bằng nhau (thực hiện phép chia) + Bước 2: Tìm số phần bằng nhau của một giá trị (thực hiện phép chia)

Slide 8: 

Đáp án Bài toán liên quan đến rút về đơn vị Có 63kg gạo đựng đều trong 9 túi. Hỏi nếu có 42kg gạo thì cần mấy túi như thế? (tiếp theo) Tóm tắt: 63kg: 9 túi 42kg: …túi? Bài làm: Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là: 63 : 9 = 7 (kg) Số túi cần để đựng 49kg gạo là: 42 : 7 = 6 (túi) Đáp số: 6túi Cách giải bài toán này có điểm gì khác với các bài toán liên quan đến rút về đơn vị đã học? Bước tính thứ hai chúng ta không thực hiện phép nhân mà thực hiện phép chia?

Slide 9: 

Bài làm: Mỗi túi đựng số ki-lô-gam đường là: 40 : 8 = 5 (kg) Số túi cần để đựng 15kg đường là: 15 : 5 = 3 (túi) Đáp số: 3 túi Luyện tập Bài 1 : Có 40kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15kg đường đựng trong mấy túi như thế? Chọn đáp án đúng: 5 túi 3 túi 3 kg Tóm tắt: 40kg: 8 túi 15kg: …túi?

Slide 10: 

24 cúc áo: 4 áo 42 cúc áo: …áo? Luyện tập Bài 2 : Bài làm: Số cúc áo cần cho 1 cái áo là: 24 : 4 = 6 (cúc áo) Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là: 42 : 6 = 7 (cái áo) Đáp số: 7 cái áo Chọn đáp án đúng: 7 cúc áo 6 cái áo 7 cái áo Tóm tắt: Có 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cái cúc áo. Hỏi có 42 cúc áo thì dùng cho mấy cái áo như thế?

Slide 11: 

Luyện tập Bài 3 : 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2 Cách làm nào đúng, cách làm nào sai? b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8 c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3 d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12 S Đ S Đ

authorStream Live Help