Nha Hau Le

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

MỤN LỊCH SỬ– LỚP 4 BÀI 17: NHÀ HẬU LỜ VÀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LỚ ĐẤT NƯỚC NGƯỜI DẠY: NGỤ THỊ TRÕM ANH GIỎO VIỜN TRƯỜNG TIỂU HỌC A NGHĨA SƠN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Slide 2: 

Thứ tư ngày 3 thỏng 1 năm 2007. Lịch sử Nhà Hậu Lờ và việc tổ chức quản lớ đất nước

Slide 3: 

Mục tiờu Hoàn cảnh Ra đời của nhà Hậu Lờ, tổ chức nhà nước và việc quản lớ đất nước của nhà Hậu Lờ. Nhận thức bưc đầu về vai trũ của phỏp luật. Tự hào về triều đại nhà Hậu Lờ trong lịch sử dõn tộc.

Slide 4: 

Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2007. Lịch sử 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lờ: 2. Tổ chức chớnh quyền và việc quản lớ đất nước của nhà Hậu Lờ: Nhà Hậu Lờ và việc tổ chức quản lớ đất nước

Slide 5: 


Slide 7: 

- Tại sao núi vua cú uy quyền tuyệt đối? CÕU HỎI THẢO LUẬN

Slide 8: 

Bài tập a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. c) Kìm hãm sự phát triển kinh tế. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. e) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. g) Phụ nữ khụng được học cao. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Đỏnh dấu x vào ụ trống trước ý đỳng cho nội dung của bộ luật Hồng Đức: a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. e) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. e) Giữ gỡn truyền thống tốt đẹp của dõn tộc h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. e) Giữ gỡn truyền thống tốt đẹp của dõn tộc. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. d) Khuyến khích sự phát triển kinh tế. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ.

Slide 9: 

Bài tập Đỏnh dấu x vào ụ trống trước ý đỳng cho nội dung của bộ luật Hồng Đức: a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. c) Kỡm hóm sự phỏt triễn kinh tế. d) Khuyến khớch sự phỏt triễn kinh tế. e) Giữ gỡn truyền thống tốt đẹp của dõn tộc. g) Phụ nữ khụng được đỗ cao. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. X X X X X

Slide 10: 

Thứ tư ngày 3 thỏng 1 năm 2007. Lịch sử Thời Hậu Lờ, việc tổ chức quản lớ đất nước rất chặt chẽ. Lờ Thỏnh Tụng cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dõn tộc và trật tự xó hội. Nhà Hậu Lờ và việc tổ chức quản lớ đất nước

authorStream Live Help