KK chuyen dong tao thanh gio

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG********** : 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN HAI BÀ TRƯNG********** GIÁO ÁN - LỚP 4 TỰ NHIIÊN XÃ HỘI Không khí chuyển động tạo thành gió

Slide 2: 

Mục tiêu: - Học sinh biết làm thí nghiệm chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió. Học sinh hiểu:Không khí chuyển động nhanh gây ra gió mạnh, chuyển động yếu gây ra gió nhẹ. Học sinh thảo luận về vai trò của gió trong tự nhiên và ứng dụng của gió đối với cuộc sống con người.

Kiểm tra bài cũ: : 

Kiểm tra bài cũ: ( Không khí cần cho sự chuyền âm thanh trong cuộc sống) -Nêu ví dụ chứng tỏ vật bị rung động phát ra âm thanh? -Nhờ đâu ta nghe thấy tiếng động? -Những âm thanh nào có ích, có hại đối với cuộc sống? ?

Slide 4: 

THÍ NGHIỆM 1: -MỞ SÁCH RỒI ĐÓNG NHANH LẠI Ở TRƯỚC MẶT, CẢM THẤY GÌ? THÍ NGHIỆM 2: -ĐỂ 1 TỜ GIẤY MỎNG TRƯỚC QUYỂN SÁCH, RỒI LẠI MỞ SÁCH RA VÀ ĐÓNG THẬT NHANH; THẤY TỜ GIẤY THẾ NÀO? BÀI MỚI

Slide 5: 

Thí nghiệm 1: - Cảm thấy mát. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Thí nghiệm 2: - Tờ giấy bay. Tại sao ?

Slide 6: 

Nhận xét: Xung quanh cuốn sách có không khí nên khi quển sách đóng lại đã đẩy không khí chuyển động tạo thành gió làm ta cảm thấy mát và cũng làm tờ giấy mỏng bay. Kết luận: Không khí chuyển động tạo thành gió. Gió tác động vào các vật trên đường nó thổi qua.

Slide 7: 

CHƠI MÀ HỌC (CHONG CHÓNG QUAY) - Làm thế nào để chong chóng quay? -Làm thế nào để chong chóng quay nhanh? -Làm thế nào để chong chóng quay chậm?

Slide 8: 

Nhận xét: -Cầm chong chóng chạy để tạo ra gió làm chong chóng quay. -Muốn chong chóng quay nhanh thì chạy nhanh -Muốn chong chóng quay chậm thì chạy chậm

Kết luận 2: : 

Kết luận 2: -Không khí chuyển động nhanh thì tạo ra gió mạnh. -Không khí chuyển động chậm thì tạo ra gió nhẹ

Slide 10: 

NHỮNG VÍ DỤ VỀ VIỆC TẠO RA GIÓ CỦA CON NGƯỜI Quạt tay Quạt máy -Hãy tìm thêm những ví dụ khác về việc tự tạo ra gió của con người. Máy bay trực thăng

Gió trong tự nhiên : 

BẮC ĐÔNG TÂY NAM Gió trong tự nhiên Giã B¾c(L¹nh vµ hanh kh«) Giã T©y B¾c(Kh«,Êm) Giã §«ng B¾c(L¹nh, Èm) Giã §«ng(Giã biÓn, g©y ra m­a b·o) Giã Nam(M¸t, cã vµo mïa hÌ,mang h¬i n­ícnªn m­a nhiÒu- cßn gäi lµ mïa m­a ë miÒn Nam) Giã §«ng Nam Giã T©y Nam(Kh«,m¸t) Giã T©y(Th­êng cã ë miÒn Trung, nãng, kh« do thæi tõ lôc ®Þa ra- cßn gäi lµ giã Lµo )

Nhận xét: : 

Nhận xét: Gió đóng vai trò rất quan trọng đối với môi trường và khí hậu.Gió giúp điều hoà khí hậu, làm không khí lưu thông

ỨNG DỤNG CỦA GIÓ TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI : 

ỨNG DỤNG CỦA GIÓ TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI Thuyền buồm Quạt gió Cối xay gió -Hãy kể thêm vài ví dụ khác về việc con người lợi dụng sức gió để phục vụ cuộc sống.

authorStream Live Help