Tac dung cua dau ngoac kep

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

1 TIẾT DẠY THỰC TẬP CỤM NĂM HỌC 2009-2010 *** PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LỤC NAM *** Giáo viên Nguyễn Văn Phú Trường Tiểu học Vô Tranh 2 Nhiệt liệt chào mừng các thầy giáo, cô giáo về dự giờ thăm lớp!

Slide 2: 

2 Đố bạn: Cho câu văn sau : Cô nói : “Từ nay các em còn dám trốn học đi chơi nữa không ?” Những dấu câu nào em đã được học? Dấu hai chấm có tác dụng gì ?

Slide 3: 

3 ĐÁP ÁN * Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước . * Khi báo hiệu lời nói của nhân vật , dấu hai chấm được dùng phối hợp với dấu ngoặc kép hay dấu gạch đầu dòng.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU : 

4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU " ..." Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009

LUYỆN TỪ VÀ CÂU : 

5 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dấu ngoặc kép Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009

I. Tác dụng của dấu ngoặc kép : 

6 I. Tác dụng của dấu ngoặc kép 1- §äc c¸c ®o¹n v¨n sau: a.B¸c tù cho m×nh lµ Những từ ngữ nào được đăt trong dấu ngoặc kép ? Câu nào được đăt trong dấu ngoặc kép ? Những từ ngữ và câu đó là lời của ai ? Những từ ngữ và câu đó là lời của Bác Hồ “Ng­êi lÝnh v©ng lÖnh quèc d©n ra mÆt trËn” “®Çy tí trung thµnh cña nh©n d©n”. ở Bác , lòng yêu mến nhân dân đã trở thành một sự say mê mãnh liệt . Bác nói : “ Tôi chỉ có một sự ham muốn , ham muốn tột bậc , là làm sao cho nước ta hoàn toàn độc lập , dân ta được hoàn toàn tự do , đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc , ai cũng được học hành.” Theo Trường Chinh là

I. Tác dụng của dấu ngoặc kép : 

7 Những dấu ngoặc kép trong đoạn văn bên dùng để làm gì ? Đáp án: DÊu ngoÆc kÐp trong ®o¹n v¨n bªn dïng ®Ó trÝch dÉn lêi nãi trùc tiÕp cña B¸c Hå. 2- B¸c tù cho m×nh lµ “ng­êi lÝnh v©ng lÖnh quèc d©n ra mÆt trËn”, lµ “®Çy tí trung thµnh cña nh©n d©n”. ë B¸c , lßng yªu mÕn nh©n d©n ®· trë thµnh mét sù say mª m·nh liÖt . B¸c nãi : “ T«i chØ cã mét sù ham muèn , ham muèn tét bËc , lµ lµm sao cho n­íc ta hoµn toµn ®éc lËp , d©n ta ®­îc hoµn toµn tù do , ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc , ai còng ®­îc häc hµnh.” Theo Tr­êng Chinh I. Tác dụng của dấu ngoặc kép

Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép : 

8 Nêu tác dụng của dấu ngoặc kép Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó .

II. Cách dùng dấu ngoặc kép: : 

9 II. Cách dùng dấu ngoặc kép: 2-§äc ®o¹n v¨n sau: B¸c tù cho m×nh lµ “ng­êi lÝnh v©ng lÖnh quèc d©n ra mÆt trËn”, lµ “®Çy tí trung thµnh cña nh©n d©n”. ë B¸c , lßng yªu mÕn nh©n d©n ®· trë thµnh mét sù say mª m·nh liÖt . B¸c nãi : “ T«i chØ cã mét sù ham muèn , ham muèn tét bËc , lµ lµm sao cho n­íc ta hoµn toµn ®éc lËp , d©n ta ®­îc hoµn toµn tù do , ®ång bµo ai còng cã c¬m ¨n, ¸o mÆc , ai còng ®­îc häc hµnh.” Theo Tr­êng Chinh Khi nào dấu ngoặc kép được dùng độc lập ? Khi lời dẫn trực tiếp chỉ là một từ hay cụm từ Khi nào dấu ngoặc kép được dùng phối hợp với dấu hai chấm ? Khi lời dẫn trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn

Slide 10: 

10 Dấu ngoặc kép trong trường hợp này được dùng làm gì ? Dấu ngoặc kộp trong trường hợp này được dựng để đỏnh dấu từ lầu là từ được dựng với ý nghĩa đặc biệt. 3. Có bạn tắc kè hoa Xây “lầu” trên cây đa Rét , chơi trò đi trốn Đợi ấm trời mới ra . Phạm Đình Ân

Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képII. Ghi nhớ : 

11 Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képII. Ghi nhớ Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm . 2. Dấu ngoặc kép thường được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt . Ví dụ

Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képIII. Luyện tập : 

12 Bài 1: a.Tìm và gạch chân lời nói trực tiếp trong đoạn văn sau : Có lần , cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “ Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ? ” Tôi loay hoay mất một lúc , rồi cầm bút và bắt đầu viết : “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ . Em quét nhà và rửa bát đĩa . Đôi khi, em giặt khăn mùi soa .” Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képIII. Luyện tập

Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képIII. Luyện tập : 

13 Bài 1: b. Có lần , cô giáo ra cho chúng tôi một đề văn ở lớp : “ Em đã làm gì để giúp đỡ mẹ ? ” Tôi loay hoay mất một lúc , rồi cầm bút và bắt đầu viết : “Em đã nhiều lần giúp đỡ mẹ . Em quét nhà và rửa bát đĩa . Đôi khi, em giặt khăn mùi soa .” Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képIII. Luyện tập Có thể đặt những lời nói trực tiếp đó xuống dòng sau dấu gạch ngang đầu dòng không ? Vì sao ?

Slide 14: 

14 Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tính Thầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thực hiện tiết dạy Cô : Dương Thị Hương GV lớp 4A Trường TH Lương Thế Vinh XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI Trò chơi RUNG CHUÔNG VÀNG

Câu 1: Em đặt dấu ngoặc kép vào từ nào trong các câu sau đây? : 

15 Câu 1: Em đặt dấu ngoặc kép vào từ nào trong các câu sau đây? a.Cả bầy ong cùng nhau xây tổ.Con nào con nấy hết sức tiết kiệm vôi vữa A.xây tổ B.tiết kiệm C. vôi vữa A B C

Câu 1: Em đặt dấu ngoặc kép vào từ nào trong các câu sau đây? : 

16 b.Bạch Thái Bưởi được người đương thời gọi là ông vua tàu thuỷ. A. ”Bạch Thái Bưởi” B. ” Ông vua tàu thuỷ” C. ”Người đương thời” A B C Câu 1: Em đặt dấu ngoặc kép vào từ nào trong các câu sau đây?

Câu 2: Dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau được dùng trong trường hợp nào ? : 

17 Câu 2: Dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau được dùng trong trường hợp nào ? …Ông kể lại câu chuyện và buồn rầu bảo: ”Nếu không có trứng gà trống, chắc ông phải chết”. Đứa cháu suy nghĩ một lát rồi nói: ’’ Ông đừng lo, cháu đã có cách. Đến ngày phải nộp trứng, ông cứ cho cháu đi cùng.” A. Dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. B. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. C. Cả hai ý A và B. A B C Rung chuông

Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képII. Ghi nhớ : 

18 Thứ năm ngày 15 tháng 10 năm 2009 Luyện từ và câu Dấu ngoặc képII. Ghi nhớ 1. Dấu ngoặc kép thường được dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Nếu lời nói trực tiếp là một câu trọn vẹn hay một đoạn văn thì trước dấu ngoặc kép ta thường phải thêm dấu hai chấm 2. Dấu ngoặc kép thường được dùng để đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt .

Slide 19: 

19 Tiết học đến đây là hết Xin cảm ơn các thầy cô giáo ! Cảm ơn các em học sinh lớp 4 Trường TH Nghĩa Phương 1 !

Slide 20: 

20 Xin cảm ơn các thầy cô giáo ! Cảm ơn các em học sinh lớp 4 Trường TH Nghĩa Phương 1 !

Slide 21: 

21 Rất tiếc. Chưa đúng! 17

Slide 22: 

22 Rất tiếc. Chưa chính xác! 17

Slide 23: 

23 Chưa chính xác! Hãy nghĩ lại.

Slide 24: 

24 Chưa đúng! Hãy cẩn thận hơn khi lựa chọn.

Slide 25: 

25 Vỗ tay nào! Đúng rồi.

Slide 26: 

26 Vỗ tay! Đúng rồi.

Slide 27: 

27 Đúng rồi. Bạn giỏi quá!

Slide 28: 

28 Chúc mừng bạn! Đúng rồi. 17

- Cô yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo ”.Nó nộp giấy trắng . Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : “Sao trò không chịu làm bài ?” : 

29 - Cô yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo ”.Nó nộp giấy trắng . Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi : “Sao trò không chịu làm bài ?” Ví dụ: Bạn Hoa là một “cây” văn nghệ của lớp em. Hoàng Hoa Thám được mọi người gọi là “hùm xám” Yên Thế.

Slide 30: 

30 Thiết kế Bài giảng & kỹ thuật vi tính Thầy Nguyễn Văn Thái Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh Thực hiện tiết dạy Cô : Dương Thị Hương GV lớp 4A Trường TH Lương Thế Vinh XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY, CÔ GIÁO, HỌC SINH ĐÃ GIÚP CHÚNG TÔI HOÀN THÀNH BÀI GIẢNG NÀY XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI RUNG CHUÔNG VÀNG Chúc mừng bạn !

authorStream Live Help