danh tu chung danh tu rieng

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TỔ 4 - 5 MÔN Giáo viên: Nguyễn Thị Phương Thanh LUỆN TỪ VÀ CÂU Trường: Tiểu học Lê Hồng Phong

Slide 2: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: a. Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được. b. Dòng nước lớn nhất chảy qua nhiều tỉnh phía Nam nước ta. c. Người đứng đầu nhà nước phong kiến. d. Vị vua có công đánh đuổi giặc Minh, lập ra nhà Lê ở nước ta. sông Cửu Long vua Lê Lợi

Slide 3: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh a với b. Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn. Tên riêng của một dòng sông . - So sánh c với d. a,sông: b,Cửu Long: Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến . Tên riêng của một vị vua . c,vua: d,Lê Lợi:

Slide 4: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? - So sánh a với b. Tên chung để chỉ những dòng nước chảy tương đối lớn. Tên riêng của một dòng sông . - So sánh c với d. a,sông: b,Cửu Long: Tên chung để chỉ người đứng đầu nhà nước phong kiến . Tên riêng của một vị vua . c,vua: d,Lê Lợi: *Những từ sông, vua… là tên chung của một loại sự vật được gọi là danh từ chung . * Những từ Cửu Long, Lê Lợi… là tên riêng của một sự vật nhất định được gọi là danh từ riêng .

Slide 5: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau? - So sánh a với b ( vua với Lê Lợi ) ( sông với Cửu Long ) + Danh từ chung vua không viết hoa. + Danh từ riêng Lê Lợi được viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng. - So sánh c với d + Danh từ chung sông không viết hoa. + Danh từ riêng Cửu Long được viết hoa chữ cái đầu mỗi tiếng.

Slide 6: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: 1. Tìm các từ có nghĩa như sau: 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào? 3. Cách viết các từ trên có gì khác nhau? II. Ghi nhớ: Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

Slide 7: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng/ trên / núi / Chung / . Nhìn / sang / trái / là/ dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy/ núi / Thiên Nhẫn /. Mặt/ sông / hắt / ánh / nắng/ chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với/ dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai/ dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Slide 8: 

1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: Chúng tôi / đứng/ trên / núi / Chung / . Nhìn / sang / trái / là/ dòng / sông / Lam / uốn khúc / theo / dãy/ núi / Thiên Nhẫn /. Mặt/ sông / hắt / ánh / nắng/ chiếu / thành / một / đường / quanh co / trắng xóa /. Nhìn / sang / phải / là / dãy / núi / Trác / nối liền / với/ dãy/ núi / Đại Huệ / xa xa /. Trước / mặt / chúng tôi /, giữa / hai/ dãy / núi / là / nhà / Bác Hồ /.

Slide 9: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao?

Slide 10: 

Thứ tư ngày 29 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu Danh từ chung và danh từ riêng I. Nhận xét: II. Ghi nhớ: III. Luyện tập: 1,Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau: 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh từ chung hay danh từ riêng ? Vì sao? Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật. Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

Slide 11: 

Giờ học kết thúc CHÚC CÁC THÀY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI.

Slide 12: 

Lê Lợi

Slide 13: 

Lược đồ sông Cửu Long

authorStream Live Help