S Nha Hau Le

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Môn lịch sử– lớp 4 Bµi 17: nhà hậu lê và việc tổ chức quản lí đất nước Người dạy: ngô thị trâm anh Giáo viên trường tiểu học a nghĩa sơn thiết kế bài giảng điện tử

Slide 2: 

Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2007. Lịch sử Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Slide 3: 

Môc tiêu Hoàn cảnh Ra đời của nhà Hậu Lê, tổ chức nhà nước và việc quản lí đất nước của nhà Hậu Lê. Nhận thức b­c ®Çu về vai trò của pháp luật. Tự hào về triều đại nhà Hậu Lê trong lịch sử dân tộc.

Slide 4: 

Thø t­ ngµy 3 th¸ng 1 n¨m 2007. Lịch sö 1. Hoàn cảnh ra đời của nhà Hậu Lê: 2. Tổ chức chính quyền và việc quản lí đất nước của nhà Hậu Lê: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

Slide 5: 


Slide 7: 

- Tại sao nói vua có uy quyền tuyệt đối? câu hỏi thảo luận

Slide 8: 

Bài tập a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña vua, quan, ®Þa chñ. b) B¶o vÖ chñ quyÒn quèc gia. c) K×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. e) Gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. g) Phụ nữ không được học cao. h) B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷. Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng cho nội dung của bộ luật Hồng Đức: a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña vua, quan, ®Þa chñ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. e) Gi÷ g×n truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. h) B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷. a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña vua, quan, ®Þa chñ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. a) B¶o vÖ quyÒn lîi cña vua, quan, ®Þa chñ. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. e) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc h) B¶o vÖ quyÒn lîi cña phô n÷. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, ®Þa chñ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, ®Þa chñ. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, ®Þa chñ. e) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. d) KhuyÕn khÝch sù ph¸t triÓn kinh tÕ. a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, ®Þa chñ.

Slide 9: 

Bài tập Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng cho nội dung của bộ luật Hồng Đức: a) Bảo vệ quyền lợi của vua, quan, địa chủ. b) Bảo vệ chủ quyền quốc gia. c) Kìm hãm sự phát triễn kinh tế. d) Khuyến khích sự phát triễn kinh tế. e) Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc. g) Phụ nữ không được đỗ cao. h) Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. X X X X X

Slide 10: 

Thứ tư ngày 3 tháng 1 năm 2007. Lịch sử Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng Đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

authorStream Live Help