TV the nao la mieu ta

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« vµ c¸c em cïng tham dù tiÕt häc M«n TËp lµm v¨n líp 4 Gi¸o viªn d¹y: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng.

Slide 2: 

KiÓm tra bµi cò KÓ mét c©u chuyÖn theo mét trong c¸c ®Ò tµi sau: 1. §oµn kÕt, th­¬ng yªu b¹n bÌ. 2. Gióp ®ì ng­êi tµn t©t. 3. ThËt thµ, trung thùc trong ®êi sèng. 4. ChiÕn th¾ng bÖnh tËt.

Slide 3: 

TËp lµm v¨n ThÕ nµo lµ miªu t¶?

Slide 4: 

NhËn xÐt: 1§o¹n v¨n sau miªu t¶ nh÷ng sù vËt nµo ? Tr­íc mÆt t«i, mét c©y sßi cao lín toµn th©n phñ ®Çy l¸ ®á. Bªn c¹nh ®ã, nh­ ®Ó t«n thªm mµu ®á chãi läi kia l¹i lµ mµu vµng rùc rì cña mÊy c©y c¬m nguéi. Mét lµn giã r× rµo ch¹y qua, nh÷ng chiÕc l¸ rËp r×nh lay ®éng nh­ nh÷ng ®èm löa ®á, löa vµng bËp bïng ch¸y. T«i rÏ l¸, nhÑ nhµng men theo mét l¹ch n­íc ®Ó ®Õn c¹nh c©y sßi. N­íc rãc r¸ch ch¶y, lóc tr­ên lªn mÊy t¶ng ®¸ tr¾ng, lóc luån d­íi mÊy gèc c©y Èm môc. TrÇn Hoµi D­¬ng

Slide 6: 

Bµi tËp 2ViÕt vµo vë nh÷ng ®iÒu em h×nh dung ®­îc vÒ c¸c sù vËt trªn theo lêi miªu t¶:

Slide 7: 

Bµi tËp 3 Qua nh÷ng nÐt miªu t¶ trªn, em thÊy t¸c gi¶ ®· quan s¸t sù vËt b»ng nh÷ng gi¸c quan nµo?

Slide 8: 

§ã lµ mét chµng kÞ sÜ rÊt b¶nh, c­ìi ngùa tÝa, d©y c­¬ng vµng vµ mét nµng c«ng chóa mÆt tr¾ng, ngåi trong m¸i lÇu son. LuyÖn TËp Bµi tËp 1: T×m nh÷ng c©u v¨n miªu t¶ trong truyÖn : Chó §Êt Nung?

Slide 9: 

LuyÖn TËp Bµi tËp 2: Em thÝch nh÷ng h×nh ¶nh nµo trong ®o¹n trÝch d­íi ®©y? H·y viÕt 1 , 2 c©u miªu t¶ mét trong nh÷ng h×nh ¶nh ®ã. M­a (TrÝch)

Slide 10: 

Chóc c¸c vÞ gi¸m kh¶o m¹nh khoÎ h¹nh phóc

authorStream Live Help