همگام

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

پورتال همگام http://hamgam-medu.ir

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Free version: Low quality pictures hamgam-medu.ir

slide 2:

2

slide 3:

Con t en ts 1 2018 5 1.1 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2018-02-14 16:45 . . . . . . . . . . . 5 2018-02-14 16:45 . . . . . . . . . . . 6 2018-02-14 18:09 . 8 2018-02-14 19:08 . . . . . . . 11 2018-02-14 20:05 . . . . . . . . . . . . . 12 : 2018-02-16 14:58 . . . . . . . . . . . . . 13 4 2018-02-16 15:06 . . . . . . . . . . . 15 2018-02-17 17:38 . . . . 17 2018-02-17 18:25 . . . . . . . . . . . . . . . 19 : 2018-02-25 10:32 . . . . . . 21 1.2 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 : 2018-03-03 19:46 . . . . . . 25 3

slide 4:

4

slide 5:

1. 2018 1.1 F ebruar y 2018-02-14 16:45 1 2 . 3 . . : • • • • 4 • : : . . . . . 5 5

slide 6:

• : : . . : 1 - 8 . 2 - : ... . • : : . . : . 6 1. http://hamgam- medu.ir/category/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 2. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8afd8a7d8b1d8b3/ 3. http://hamgam- medu.ir/category/d8b3d8a7db8cd8aa/ 4. http://hamgam.medu.ir/ 5. http://hamgam- medu.ir/ 6. http://hamgam- medu.ir/d987d8afd8a7db8cd8aa- d8aad8add8b5db8cd984db8c- d8afd8a7d9 86d8b4- d8a2d985d988d8b2d8a7d986- d8afd A WordPress Commenter 2018-02-14 16:45:02 Hi this is a comment. To get started with moderang eding and deleng comments please visit the Comments screen in the dashboard. Commenter avatars come from 1Gravatar. 1. https://gravatar.com/ - 2018-02-14 20:05:26 … : . 10 10 … 4 | 2018-02-16 15:06:38 … … 2018-02-14 16:45 1 2 3 4 5 6

slide 7:

. . 6 : hp://hamgam.medu.ir 7 . .... . 7

slide 8:

. : “ ” 8 : hp://hamgam.medu.ir 1. http://hamgam- medu.ir/tag/d987d985daafd8a7d985/ 2. http://hamgam- medu.ir/category/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 3. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8afd8a7d8b1d8b3/ 4. http://hamgam- medu.ir/tag/d8b3d986d8af- d8aad8add988d984- d8a8d986db8cd8a7d8afdb8 cd986- d8a2d985d988d8b2d8b4- d988- d9bed8 5. http://hamgam- medu.ir/category/d8b3d8a7d985d8a7d986d987/ 6. http://hamgam.medu.ir/ 7. http://hamgam- medu.ir/category/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 8. http://hamgam.medu.ir/ 2018-02-14 18:09 1 8

slide 9:

: : 96/03/03 ". ". 2 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 3 : - . 4 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 5 : : 96/03/03 ". ". 6 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 7 : 9

slide 10:

- . 8 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 9 : : 96/03/03 ". ". 10 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 11 : - . 12 hp://hamgam.medu.ir/portal/home.phpsc hool _code0 1. http://hamgam- medu.ir/category/d8b3d8a7d985d8a7d986d987/ 2. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 3. http://hamgam- medu.ir/tag/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 4. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 5. http://hamgam- medu.ir/category/d8b3d8a7d985d8a7d986d987/ 6. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 7. http://hamgam- medu.ir/tag/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 8. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 9. http://hamgam- medu.ir/category/d8b3d8a7d985d8a7d986d987/ 10. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 11. http://hamgam- medu.ir/tag/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 12. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 10

slide 11:

- 2018-02-14 19:08:05 … … … : - 2018-02-25 10:32:58 … . . … 2018-02-14 19:08 1 2 / 3 4 21/04/96 5 . 6 7 6 . 6 7 . 7 27/04/1396 . 8 1. http://hamgam- medu.ir/tag/d987d8afd8a7db8cd8aa- d8aad8add8b5db8cd984db8c/ 2. http://hamgam- medu.ir/tag/d8b3d986d8af- d8aad8add988d984- d8a8d986db8cd8a7d8afdb8 cd986- d8a2d985d988d8b2d8b4- d988- d9bed8 3. http://hamgam- medu.ir/d987d8afd8a7db8cd8aa- d8aad8add8b5db8cd984db8c- d8a2d8b2d9 85d988d986- d987d8a7db8c- d985d8b4d8a7d 11

slide 12:

4. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 5. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8afd8a7d8b1d8b3/ 6. http://hamgam- medu.ir/d987d8afd8a7db8cd8aa- d8aad8add8b5db8cd984db8c- d8a2d8b2d9 85d988d986- d987d8a7db8c- d985d8b4d8a7d 7. http://hamgam- medu.ir/d8afd8b1d8a8d8a7d8b1d987- d9bed988d8b1d8aad8a7d984- d987d9 85daafd8a7d985/ 8. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 . - 2018-02-14 19:47:45 … … 2018-02-14 20:05 : 1 : : . . . : . . : . . : . 2 10 10 . : 3 : . . . . : 12

slide 13:

10: / 10 / 100 / 10 / 10 / 20 / 10 / 10 / 10 / 20 / 50 / 10 / 10 / 30 / 50 / 70 / 70 / 30 / 60 / 30 / 1. http://hamgam.medu.ir/portal/home.phpschool_code0 2. http://hamgam- medu.ir/d9bed988d8b1d8aad8a7d984- d987d985daafd8a7d985- d988d8b2d8 a7d8b1d8aa- d8a2d985d988d8b2d8b4- d988- 3. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8a7da98d988d984- d987d8a7db8c- d987d985daafd8a7d98 5/ : | 2018-02-16 14:58:45 … … | 2018-02-17 17:38:28 … … : 2018-02-16 14:58 1 . . . 2 . "" . . . 1: 1 1: 1 - . . . . 13

slide 14:

. - . " " - . . " 1" 1A 1B 1C . 4 4 28 1: 1 BYOD : . 14

slide 15:

: 3teach thougth 1. http://hamgam- medu.ir/d988d8b1d988d8af- d8b3d8a7db8cd8aa- d987d985daafd8a7d985- d 985d8afd8a7d8b1d8b3/ 2. http://hamgam.medu.ir/ 3. https://www.teachthought.com/learning- models/sync- teaching- method- what- you- can- do- with- second- screen- lea rning/ 4 2018-02-16 15:06 1 . 2 1. 3 YouTube . . . . 15

slide 16:

2. " " . . . Instagram . . . 3. : . . Sync 16

slide 17:

Point . - ------ . . 4. 1: 1 / "" . . . . . : 4teach tought 1. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8afd8a7d8b1d8b3/ 2. http://hamgam.medu.ir/ 3. http://hamgam- medu.ir/d9bed988d8b1d8aad8a7d984- d987d985daafd8a7d985- d988d8b2d8 a7d8b1d8aa- d8a2d985d988d8b2d8b4- d988- 4. https://www.teachthought.com/learning- models/sync- teaching- method- what- you- can- do- with- second- screen- lea rning/ 2018-02-17 17:38 1 Office 365 . Data Sync SIS Intune . . 2 3 365 : . 17

slide 18:

365 CSV API OneRoster. . API 70 SISe . : 4Microso School Data Sync 1. http://hamgam- medu.ir/tag/d985d8afd8a7d8b1d8b3/ 2. http://hamgam.medu.ir/ 3. http://hamgam- medu.ir/d988d8b1d988d8af- d8b3d8a7db8cd8aa- d987d985daafd8a7d985- d 985d8afd8a7d8b1d8b3/ 4. https://sds.microsoft.com/ 18

slide 19:

2018-02-17 18:25 . . 1 . . . . . 2 : 3 . . . . - . . . 19

slide 20:

. . . . . 20

slide 21:

. . . : . . . : 4eLearners 1. http://hamgam.medu.ir/ 2. http://hamgam- medu.ir/tag/d8a2d985d988d8b2d8b4- d987d985daafd8a7d985/ 3. http://hamgam- medu.ir/ 4. https://www.elearners.com/education- resources/degrees- and- programs/synchronous- vs- asynchronous- classes/ : 2018-02-25 10:32 . 1 . 2 . . . . . . 3 . 21

slide 22:

4 . . . : . . 22

slide 23:

. : . . . . . . . . . : " " . . : " " " " : . . 23

slide 24:

. . . . 10-20 . . . : . 10 . : . . : . . . . 1. http://hamgam- medu.ir/d987d8afd8a7db8cd8aa- d8aad8add8b5db8cd984db8c- d8a2d8b2d9 85d988d986- d987d8a7db8c- d985d8b4d8a7d 2. http://hamgam.medu.ir/ 3. http://hamgam- medu.ir/category/d987d985daafd8a7d985/ 4. http://hamgam- medu.ir/d8b3d8b1d988db8cd8b3db8c- d985d8a7daa9d8b1d988d8b3d8a7d9 81d8aa- daa9d987- d8a7d8b7d984d8a7d8b9d8 24

slide 25:

1.2 Mar ch : 2018-03-03 19:46 2013 : » ". 1 . 30 . . . . 2 . . . . 9 Hagenauer et al. 2009 Rüger et al 2012 . 07:00 04:30 50 . . 3 25

slide 26:

Hansen et al 2005 2009 2012 Sawyer et al 2012 2012 2013 : . : Czeisler 2006 Roenneberg 2012 . . : 4 . : . 1. http://hamgam- medu.ir/ 2. http://hamam.medu.ir/ 3. http://hamgam- medu.ir/tag/d987d985daafd8a7d985/ 4. http://hamgam- medu.ir/tag/d9bed988d8b1d8aad8a7d984/ 26

slide 27:

BlogBook v1.0 L A T E X 2 " GNU/Linux. https://www.blogbooker.com Edited: March 10 2018

authorStream Live Help