bai tap thuyet trinh ve dao tao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG:

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG GVHD : TS. Thái Trí Dũng SVTH : Châu Thị Tố Trâm NL2-K32 Nhóm thuyết trình 4: NGUYỄN HỮU BÁ NGUYỄN SĨ TUẤN TRẦN MINH TÚ ĐINH HỒNG HÀ LÊ THỊ THANH HẢI MAI QUỐC VIỆT TRẦN MINH HẢI PHẠM QUANG HUY

Slide 2:

Con người quyết định sự thành công hay thất bại của DN Chiến lược nhân sự đúng đắn Doanh nghiệp QUẢN TRỊ NHÂN SỰ G IỚI THIỆU

Slide 3:

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Cơ sở lý luận 1 Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần dệt may Thành Công 2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần dệt may Thành Công 3 I. Quản trị nhân sự và tầm quan trọng của quản trị nhân sự II. Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp I. Giới thiệu về công ty cổ phần dệt may Thành Công II.Thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty I.Nhiệm vụ 2009 và phương hướng phát triển đến năm 2010 II.Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng

Quản trị nhân sự và tầm quan trọng của quản trị nhân sự:

Quản trị nhân sự và tầm quan trọng của quản trị nhân sự Đúng người Đúng số lượng Đúng thời điểm 1. K hái niệm quản trị nhân sự 2 . Mục tiêu của quản trị nhân sự 3 . Tầm quan trọng của quản trị nhân sự CƠ SỞ LÝ LUẬN

Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp:

Tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 1. Khái niệm về tuyển dụng 2. Mục đích 3. Vai trò, ý nghĩa của công tác tuyển dụng 4 . Quá trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 5 . Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp CƠ SỞ LÝ LUẬN

Sơ lược về Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công :

Sơ lược về Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công 1. Lịch sử hình thành và phát triển 2. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 3. Vị thế của cty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 4. Mô hình tổ chức công ty 5. Tình hình sản xuất kinh doanh 6. Mô hình thu hút, bố trí nguồn nhân lực trong công ty GiỚI THIỆU

Tình hình nhân sự & tuyển dụng :

Tình hình nhân sự & tuyển dụng 1. Tình hình nhân sự cty trong thời gian qua 2. Cơ cấu tổ chức tuyển dụng trong phòng nhân sự THỰC TRẠNG Một số nhận định về công tác tuyển dụng 1. Về chính sách tuyển dụng 2. Về quy trình tuyển dụng

Slide 8:

THỰC TRẠNG

Slide 9:

THỰC TRẠNG

Slide 10:

THỰC TRẠNG

Slide 11:

THỰC TRẠNG Trình Độ 2008 2009 ĐH, CĐ trở lên 198 269 Công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề. 292 256 Lao động phổ thông 3607 3456 (sẽ add biểu đồ tỷ lệ trình độ lao động)

Slide 12:

Nhu cầu – đề xuất Phê duyệt Thu nhập hồ sơ ứng tuyển PV sơ bộ Đánh giá kết quả PV Kiểm tra tham chiếu Đề xuất trình duyệt tuyển Khám sức khỏe Thư mời nhận việc Đánh giá kết quả thử việc Ký HĐLĐ Hủy kết quả tuyển dụng Thư cảm ơn THỰC TRẠNG

Slide 13:

THỰC TRẠNG

Slide 14:

THỰC TRẠNG

Slide 15:

THỰC TRẠNG

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty:

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty 1. Chính sách thu hút nguồn nhân lực 2. Dự báo nguồn cung ứng viên 3. Hoàn thiện bản mô tả công việc 4. Kênh tuyển dụng 5. Việc thông báo và lien lạc cho ứng viên 6. Công tác phỏng vấn 7. Kiểm tra , xác minh người tham khảo 8. Công tác duy trì nguồn nhân lực , nhân sự trong doanh nghiệp GIẢI PHÁP

Slide 17:

Nhóm thuyết trình 4: NGUYỄN HỮU BÁ NGUYỄN SĨ TUẤN TRẦN MINH TÚ ĐINH HỒNG HÀ LÊ THỊ THANH HẢI MAI QUỐC VIỆT TRẦN MINH HẢI PHẠM QUANG HUY Thank You ! Trân trọng cảm ơn!

authorStream Live Help