ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: davika (96 month(s) ago)

wow too good sir...

Presentation Transcript

ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ:

ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਜਮਾਤ ਸੱਤਵੀਂ (ਪਾਠ – 2) ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ( ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ )

Slide 2:

ਚਾਪੜ ਉਪਰਲਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਬਾਹਰਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਹੇਠਲਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ

Slide 4:

ਸਿਆਲ ਸਿਆਲ ਨਾ ਈ ਫ ਸੀਮਾ

ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ:

ਧਰਤੀ ਦਾ ਚਾਪੜ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਆਮ ਮੋਟਾਈ 100 ਕਿ.ਮੀ . ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ( SIAL ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ SIAL Si Al Si licon Al uminum

ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ:

ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਮੈਂਟਲ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮੋਟਾਈ 2900 ਕਿ.ਮੀ . ਹੈ। ਸੀਲੀਕਾਨ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸੀਮਾ ( SIMA ) ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੀਮਾ SIMA Si Mg Si licon Ma gnesium

ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ:

ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਲਗਭੱਗ 3470 ਕਿ.ਮੀ . ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕੱਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ( Ferrous ) ਵਧੇਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਨਾਈਫ ( NiFe ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਪਿਘਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਈਫ NiFe N i Fe Ni ckle Fe rrous

ਅਭਿਆਸ:

ਅਭਿਆਸ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?:

ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 2 3 4 ਠੀਕ ਉੱਤਰ = 3

ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?:

ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸੀਮਾ ਸਿਆਲ ਨਾਈਫ ਠੀਕ ਉੱਤਰ = ਸਿਆਲ

ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?:

ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਮੋਟਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2900 ਕਿ.ਮੀ . 3740 ਕਿ.ਮੀ . 100 ਕਿ.ਮੀ . ਠੀਕ ਉੱਤਰ = 100 ਕਿ.ਮੀ

ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਕਿਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?:

ਨਿੱਕਲ ਅਤੇ ਲੋਹਾ ਕਿਸ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਿਆਲ ਪਰਤ ਸੀਮਾ ਪਰਤ ਨਾਈਫ ਪਰਤ ਠੀਕ ਉੱਤਰ = ਨਾਈਫ ਪਰਤ

ਸਮਾਪਤ:

ਸਮਾਪਤ

authorStream Live Help