Історія економічної думки

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Історія економічної думки 10- КЛАС

PowerPoint Presentation:

2 Етапи розвитку економічної думки «ЕКОНОМІЯ» - період з античних часів до моменту зародження і розвитку капіталістичних відносин (16 – 17 ст.) «ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ» – період формування і становлення економічних поглядів як окремої галузі знань – науки (18 - 19 ст. ) «ЕКОНОМІКС» - сучасна економічна наука, представлення різних шкіл і напрямів

PowerPoint Presentation:

ЕКОНОМІЧНА НАУКА з античних часів до кінця 19 століття Економія Меркантилізм ФІЗІОКРАТИ Класична політична економія Середньовіччя Марксизм Маржиналізм

PowerPoint Presentation:

Економія Від давньогрецьких слів «ойкос» (будинок), «номос» (закон). Що слід розуміти як «закони ведення домашнього господарства». Витоки економічної науки слід шукати в навчаннях мислителів стародавнього світу перш за все, колиски європейської та світової цивілізації - Стародавньої Греції, Стародавньому сході. 4

Мислителі Стародавнтьої Греції:

Мислителі Стародавнтьої Греції Ксенофонт (430-335 рр. до н.е.), Платон (428-348 рр. до н.е.), Аристотель (384-322 р.р. до н.е.). Суть поглядів

Ксенофонт:

Ксенофонт Свої економічні погляди Ксенофонт виклав у трактаті « Ойкономія », де звернувся до всебічного вивчення проблеми поділу праці в суспільстві . Зокрема йшлося про поділ праці на просту та фізичну , вбачаючи зв'язок між поділом праці та розміром ринку. Ксенофонт одним з перших: осмислював дві сторони того чи іншого товару, виражаючи споживну та мінову вартість : перша споживна вартість ( корисність ) – це така користь , яку проносить товар споживачеві в процесі споживання ; мінова вартість – здатність товару прирівнюватися до іншого товару; пропонував постійно нагромаджувати гроші на випадок війни , для розширення пануючого на той час натурального виробництва .

Платон:

Платон Економічні ідеї займали значне місце у творах давньогрецького філософа Платона (427–347 рр . е.). Найвідоміша його робота « Політика про державу». Платон вперше висловив думку про неминучість розподілу держави ( міста ) на частини : на багатих і бідних . У ідеальній державі Платона вільні люди ділилися на три стани : філософів , покликаних управляти державою; воїнів ; землевласників , ремісників , а також дрібних торговців .

Арістотель:

Арістотель Проект ідеальної держави цього філософа викладено в його працях « Нікомахова етика », « Політика ». Свою прихильність принципам натурального господарства вчений продемонстрував у висунутої ним концепції про економіку та хремастику . А саме про: 1) природну сферу ( економіку ); 2) неприродною ( хрематистика ). Істинне багатство полягає в сукупності з коштів , необхідних для життя і корисних для державної та сімейної « громади ».

Суть поглядів Стародавньої Греції:

Суть поглядів Стародавньої Греції Погляди на державу і право у Стародавній Греції ( десь із VI ст. до н. е.) почали складатися в окрему систему знань , але , на відміну від східних країн , у Греції цей процес розвивався активніше , держава і право ставали об'єктами дослідження багатьох мислителів і філософських шкіл . Цьому сприяло декілька чинників : По-перше, Греція мала значний економічний і соціальний досвід . По-друге , сформувався певний зв'язок між людиною , державними інститутами і суспільством . По-третє , в державі склалася певна правова система. Економічні ідеї мислителів Стародавньої Греції характеризуються оригінальністю та глибиною , спробою створити учення про організацію , управлінь рабовласницьким господарством ( ойкономію ) та державою ( політику ).

Економічна думка Стародавнього Сходу:

Економічна думка Стародавнього Сходу Докази ґрунтувались на категоріях моралі та етики. Джерела економічної думки: Кодекс царя Хаммурапі Конфуцій Трактат “Артхашастра” Суть поглядів

Кодекс царя Хаммурапі:

Кодекс царя Хаммурапі Правління царя Хаммурапі (1792 – 1750 рр. до н.е.) ознаменоване створенням збірників законів. Своїм законодавством Хаммурапі намагався закріпити устрій держави, панівною силою в якій мали бути дрібні і середні рабовласники. У Вавилоні існували різні види земельної власності: були землі царські, храмові, общинні, приватні. І царським, і храмовим господарством управляв цар. Це було важливим джерелом доходів. У законах Хаммурапі є ряд статей, що регулюють оренду землі . Плата за орендоване поле дорівнювала, як правило, третині врожаю. В умовах існування приватної власності як на рухоме, так і нерухоме майно великого розвитку набув договір купівлі-продажу. Продаж найбільш цінних предметів (землі, буді-вель, рабів, худоби) здійснювався в письмовій формі при свідках.

Конфуцій:

Конфуцій Конфу́цій ( *551 до н. е. — † 479 до н. е.) — давньокитайський філософ та політичний діяч, титульна фігура у конфуціанстві. Виправдовував становий поділ суспільства, існування рабства та сувору соціальну ієрархію як вічні та незмінні явища, встановлені Богом і природою. Розумову працю він вважав таланом "вищих" станів, а фізичну - долею "нижчих" верств, основну масу яких становили раби. Значну увагу приділяв соціально-економічним аспектам державного управління: турботі про народний добробут, забезпечення соціальної стабільності, залучення населення до громадських робіт тощо. Пов'язуючи процвітання держави з багатством народу, мислитель закликав управляти державою на засадах доброчинності, високоморальної поведінки, не обтяжуючи населення тяжкими податками та повинностями.

Трактат “Артхашастра”:

Трактат “Артхашастра” Основний зміст цього трактату це – вчення про користь, під якою розуміється матеріальна вигода держави і винайдення шляхів цієї вигоди. Одним з таких джерел є доходи від державних маєтків в землеробстві , де широко використовується праця рабів і від ремісничих підприємств (прядильних, ткацьких), в яких рекомендується залучати працівників на основі найму. Однак основні доходи скарбниця отримувала за рахунок податків з населення , які сплачувалися як в натуральній так і в грошовій формі «Артхашастра» включає: 1.Перелік податків прямих і непрямих; 2.Повинності, які накладалися на громади та приватних осіб; 3.Рекомендації з приводу проведення активної грошової політики. Значна увага в трактаті приділялася: Регулюванню процесів розподілу торговельного прибутку між купцями та державою; Визначенню норми прибутку, який включався в ціну товару як частина витрат: для місцевих товарів – у розмірі 5% та 10% для іноземних товарів; Контролюванню внутрішньої та зовнішньої торгівлі; Регламентуванню заходів зі стимулювання імпорту насіння рідкісних рослин та деяких інших товарів шляхом звільнення від оподаткування, надання пільг іноземним купцям.

Суть економічних поглядів Стародавнього Сходу:

Суть економічних поглядів Стародавнього Сходу Писемні джерела, на підставі яких можна досліджувати економічну думку стародавнього Сходу, — це, як правило, зведення законів, юридичні акти, документи господарської звітності та твори про управління державою й державним господарством. Тому багато з них мають нормативний характер і відображують позицію насамперед правлячих верств — фараонів, царів, вельможних придворних та чиновників. Економічна думка Стародавньої Індії, як правило, була оповита релігійною оболонкою. Економічні проблеми окремо не досліджувалися, а розглядалися в давньоіндійській літературі лише у зв’язку зі спробами вирішення соціальних та політичних завдань. Основними напрямами старокитайської суспільної думки були конфуціанство, легізм, даосизм та моїзм, які сформувалися у IV — III ст. до н. е.

Економічна думка Середньовіччя:

Економічна думка Середньовіччя Коран Фома Аквінський “Руська правда” Суть поглядів

PowerPoint Presentation:

Коран В Корані показані погляди на: приватну і суспільну власність ; придбання майна; розпорядження майном ; оподаткування ; монополії .

PowerPoint Presentation:

Фома Аквінський Найвідомішим представником канонічної доктрини називають домініканського італійця, ченця Фому Аквінського. Його праця “Сума теології” стала свого роду енциклопедією католицизму, навіть сьогодні його вчення широко використовується Ватиканом.    Двояка і компромісна позиція Фоми Аквінського прослідковується у трактуванні таких економічних категорій як багатство, власність, обмін, вартість (цінність), гроші, торговельний прибуток, процент.

PowerPoint Presentation:

Руська Правда Зображені погляди на так і терміни як : лихварський капітал ; позичковий процент ; товар ; р инок ; господарське життя ; економічні відносини , тощо .

PowerPoint Presentation:

Ідеї Середньовіччя У пам'ятках економічної думки раннього середньовіччя відобразились проблеми: розклад общини та родових відносин, становлення феодального устрою, поглиблення майнової та соціальної нерівності, перехід від традиційного звичаєвого права до "писаного" феодального права. Яскраве уявлення про економічні ідеї раннього середньовіччя дають "Варварські правди"— записи права германських племен, які осіли в Римській провінції, створивши королівство, а також господарські регламенти — своєрідні інструкції для управителів великих феодальних помість.

Меркантилізм:

Меркантилізм Напрям економічної думки, послідовники якого вбачали джерело багатства у зовнішній торгівлі. Ранній меркантилізм (монетаризм). Пізній меркантилізм.

Послідовники меркантилізму:

Послідовники меркантилізму А. Монкретьєн Ж.Б.Кольбер У. Стаффорд Суть поглядів

А. Монкретьєн:

А. Монкретьєн Французький економіст. Надавав першорядне значення «природному багатству» (хліб, сіль, вино і т. П.), так як не кількість золота робить державу багатою, а «наявність предметів, необхідних для життя». Ввів термін «політична економія» для позначення економічної науки. Опублікував у 1615 р. «Трактат політичної економії»

Ж.Б.Кольбер:

Ж.Б.Кольбер Французький державний діяч (1629-1683рр.) Заборонив вивіз з країни сільськогосподарської продукції , істотно понизив ціни на неї на внутрішньому ринку , але це нанесло істотних втрат цій галузі.

У. Стаффорд :

У. Стаффорд Англійський економіст (1554-1612). Рішенням економічних проблем він бачив в забороні вивезення золота і срібла, в регламентації торгівлі з метою обмеження імпорту. Виступаючи за розвиток вітчизняної промисловост і, він вважав, що це призведе до зменшення залежності від імпорту і тим самим до поліпшення грошового балансу країни

PowerPoint Presentation:

Класична політична економія Класична політична економія - один із наукових напрямів світової економічної думки другої половини XVII - першої половини XIX ст. Уїльям Петті (1623-1687) - основоположник класичної школи політичної економії в Англії. Афоризм У. Петті "Праця — батько багатства, а земля — його мати" 25

В.Петті:

В.Петті 26 Вільям Петті (1623 — 1687) — англійський економіст, учений, лікар, філософ, підприємець, член парламенту та Королівського товариства. Розробив ефективні методи обстеження землі, яка мала бути конфіскована і передана солдатам Кромвеля. Найбільш відомий завдяки своїм економічним теоріям та методам політичної арифметики, яка сформувала підґрунтя економіки та демографії, також йому приписують започаткування філософії «невтручання» з боку державної влади.

Фізіократизм:

Фізіократизм Слово "фізіократизм" грецького походження і складається з двох частин "фізіо" - природа і "кратоз" - влада, сила, панування. Представники: А.Тюрго Ф. Кене 27 Суть поглядів

А.Тюрго:

А.Тюрго 28 Анн Робер Жак Тюрго (1727— 1781) — видатний французький економіст і політик другої половини XVIII ст., представник класичної політичної економії, напряму фізіократії. Найвагомішим його доробком вважається економічний твір «Роздуми про створення і розподіл багатств» (1766).

PowerPoint Presentation:

Франсуа Кене (1694 - 1774 )— французький економіст, засновник школи фізіократів. Відомий своєю працею «Економічна таблиця» (1758), в який виклав основні ідеї «фізіократії». Він запровадив у суспільствознавчі науки термін «економічний аналіз». Став засновником школи фізіократів.

PowerPoint Presentation:

Фізіокр а ти   — течія серед французьких економістів другої половини XVIII ст. — часу з-перед Великої французької революції. Головною заслугою фізіократів є те, що на відміну від меркантилістів  джерелом багатства вони вважали не торгівлю, а виробництво. Тож вони досліджували не сферу обігу, а сферу виробництва, обмежившись лише сільським господарством. У Франції до останньої треті XVIII століття зберігався феодальний лад, що, можливо, вплинуло на погляди школи.

Класична школа політичної економії:

Класична школа політичної економії Найвище її досягнення — праці англійських економістів А.Сміта (1723—1790 pp.) та Д. Рікардо (1772-1823 pp.). 31 Суть поглядів

Адам Сміт (1723—1790) :

Адам С міт (1723—1790) «Для того, щоб підняти державу з найнижчо ї ступені варварства до вищого ступеня добробуту, потрібні лише мир, легкі податки і терпимість в управлінні, все інше зробить природний хід речей»

Давид Рікардо (1772-1823):

Давид Рікардо (1772-1823) Основною проблемою політичної економії Рікардо називав розподіл .

Ідеї класицистів::

Ідеї класицистів: ідеї природного порядку; концепції «економічної людини»; ідеології економічного лібералізму; радикальній зміні методології дослідження економічної науки; розробці нового категоріального апарату;

PowerPoint Presentation:

Марксизм Філософське, економічне і політичне вчення, яке набуло розвитку в 19 столітті, основоположниками якого були Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, також відоме як діалектичний матеріалізм або діалектичний та історичний матеріалізм. 35 Суть поглядів

PowerPoint Presentation:

Карл Га́йнрих Маркс німецький філософ . Маркс разом з Фрідріхом Енгельсом створив цілісну та послідовну систему поглядів на світ що отримала назву марксизм і стала ідеологією марксистського руху. У розвитку своїх ідей Маркс спирався на спадщину німецької класичної філософії і англійської політекономії .

PowerPoint Presentation:

Фрі́дріх Е́нґельс — німецький підприємець, філософ, історик. Один з основоположників марксизму . Він перший систематизатор та видавець творів Карла Маркса. Друг і соратник Карла Маркса. Підтримував українських представників міжнародного революційного руху.

Марксизм:

Марксизм Виникає марксизм в першій половині 40-х років XIX століття під впливом робочого руху і природничонаукових відкриттів Марксизм ґрунтується на ідеї про те, що істинне народовладдя можливе за скасування приватної власності на основні засоби виробництва, їх усуспільнення та подолання всіх інших видів відчуження.

PowerPoint Presentation:

Маржиналізм Маржиналізм (від фр. marginal – граничний, крайній) – це неокласичний напрям, одна з магістральних течій сучасної економічної думки, в основі якого є дослідження граничних економічних величин і визначення цінності ринкових благ їхньою корисністю та рідкістю. Зародився у 70 – 80 рр. ХІХ ст. Представники: У. Джевонс Л.Вальрас А.Маршалл 39 Суть поглядів

У.Джевонс:

У.Джевонс Вільям Стенлі Джевонс - британський економіст, який стверджував, що економіка, як наука пов'язана з дослідженням величин, обов'язково має бути математичною. При цьому, він спирався на граничну теорію корисності. Найважливіші теоретичні здобутки вченого знайшли відображення в основних його працях "Теорії політичної економії" (1866) та "Принципах науки" (1874). 40

Л.Вальрас:

Л.Вальрас Марі Еспрі Леон Вальрас — видатний французький економіст, один із лідерів маржиналіської революції, засновник і лідер Лозанської школи маржиналізму. Основним внеском Л. Вальраса в економічну науку є його теорія економічної рівноваги. В основу своєї теорії рівноваги він поклав дві гіпотези: по-перше, кожен індивід намагається максимізувати отриману корисність, по-друге, на кожному ринку попит рівний пропозиції. 41

А.Маршалл:

А.Маршалл Альфред Ма́ршалл — англійський економіст, лідер неокласичного напряму в економічній науці. Головним внеском Маршалла в економічну науку є з'єднання воєдино класичної теорії і маржиналізму. Він вважає, що ринкова цінність товару визначається рівновагою граничної корисності товару і граничних витрат на його виробництво. 42

Суть поглядів маржиналістів:

Суть поглядів маржиналістів Найважливіші елементи маржинализму як напрямку фінансової науки: Використання граничних величин. Суб'єктивізм , тобто підхід , за якого всі економічні явища досліджуються й оцінюються з точки зору окремого господарчого суб’єкта . Людина розглядається маржиналістами як раціональна істота , метою якої є максималізація власного задоволення . Статичність.Вивчення використання рідкісних ресурсів для задоволення потреб людей в даний момент часу. Ліквідація пріоритету сфери виробництва , характерного для економічного аналізу класиків . Сприйняття ринкової економіки як рівноважної системи . 43

PowerPoint Presentation:

Сучасна економічна наука школи і напрямки Класична політична економія Марксизм Маржиналізм Неокласична школа Монетаризм Кейнсіанство Інституціоналізм

Кейсіанство:

Кейсіанство Появу вчення, що одержало за іменем його творця назву "кейнсіанство", можна датувати 1936 р., коли було опубліковано книгу Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей". 45

Кейнсіанство:

Кейнсіанство Основоположні теорії ввів Джон Кейнс «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей» – 1936 р. Кейнсіанство як економічна концепція включала до себе: критику тогочасних неокласичних економічних поглядів ; нову методологію аналізу макроекономічних показників (національний дохід, зайнятість, попит і пропозиція, споживання, накопичення і т.і .); теорію ефективного сукупного попиту і управління ним; комплекс антициклічних методів; засновану на вище викладеному систему державного регулювання ринкової економіки з метою компенсації її недоліків.

PowerPoint Presentation:

- мультиплікатор, Два способи регулювання попиту: грошово-кредитна політика бюджетна політика Фіскальна політика має забезпечувати рівномірний розподіл національного доходу. Кейнс виступав проти політики вільної торгівлі, за протекціонізм.

Інституціоналізм:

Інституціоналізм Інституціоналізм — концепція економічної теорії, яка в економічній системі синтезує роль соціальних, правових, організаційних, політичних, етичних, ментальних, економічних інститутів у процесі їхнього функціонування . Представники: Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Мітчел 48 Суть поглядів

Монетаризм:

Монетаризм Монетаризм виник у середині 50-х років XX ст. (ця концепція тлумачилася у збірнику "Дослідження у галузі кількісної теорії грошей" (1956) за редакцією професора економіки Чиказького університету М. Фрідмена). 49

Основні принципи монетаризму::

Основні принципи монетаризму: зміни у кредитно-грошовій сфері спричиняють вирішальний вплив на загальну господарську кон'юнктуру центральні банки спроможні контролювати кількість грошей в обігу Найбільш суттєві положення сучасного монетаризму гроші є головною центральною сферою економічної системи, що визначає її стан і розвиток попит на гроші має постійну тенденцію до зростання, тому що визначається схильністю індивідуальних осіб до заощаджень. для досягнення стійкого економічного зростання необхідно забезпечити постійне збільшення грошей в обігу пропозиція грошей характеризується нестабільністю, насамперед, через помилкову політику кредитно-грошових інститутів приватне підприємництво має внутрішню властивість відновлювати економічну рівновагу за відносно короткий проміжок часу. В умовах економічної кризи приватне господарство "саморегулюється" і повертається до піднесення й повної зайнятості

Економічна думка України (ХІХ-ХХ ст.):

Економічна думка України (ХІХ-ХХ ст.) Іван Вернадський Михайло Туган-Барановський Євген Слуцький 51

authorStream Live Help