Безбедност на интернету

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Рад објављеу Бази знања Креативне школе

Comments

Presentation Transcript

Arial Black:

Завод за унапређивање образовања и васпитања Аутори : Наставни предмет : Тема : Узраст : Гордана Петровић , Машинск a техни ч ка школа “14 . октобар” Краљево Марсела Ескенази(Е schenasi ) Милутиновић , Пољопривредно хемијска школа “ Др Ђорђе Радић” Драган Петровић , Машинск a техничка школа “14 . октобар” Краљево Рачунари и информатика Безбедност на интернету Први разред средње стручне школе Приказ часа у Word документу! Креативна школа 201 1 /1 2 .

Calibri:

Безбедност на интернету Први час Истраживачки задаци: Безбедност на интернету Задатак прве групе Задатак друге групе Задатак треће групе Упуство за излагање презентације Безбедност пружа сигурност! Заштити се знањем.

Lucida Sans:

Безбедност на интернету Други и трећи час Евалуациони упитник Антивирус програми Насиље на интернету Правила понашања на интернету Безбедни смо кад знамо, препознајемо, разумемо и одговорно се понашамо.

authorStream Live Help