Mach3

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Nenad Rumenic

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Ненад Руменић Машинска техничка школа “14.октобар” Краљево

PowerPoint Presentation:

RESETOVATI AKO TREPERI RU ČNI REZIM RADA - zauzimanje startne tacke - merenje korekcija alata AUTOMATSKI REZIM RADA - uvoz programa - provera programa - automatsko upravljanje KATALOG ALATA - podesavanje redosleda alata - unosenje korekcija - definisanje radijusa zaobljenja DIJAGNOSTIKA

PowerPoint Presentation:

RU ČNI REZIM RADA Jog on – unos pojedinačnih programskih blokopva Jog mode – ručno upravljanje korišćenjem strelica Spindle – uključenje glavnog vretena Trenutna pozicija alata Unos koordinata startne tačke DEFINISANJE NULTE TAČKE!

PowerPoint Presentation:

AUTOMATSKI REZIM RADA Uvoz programa iskucanog u Notepad-u Startovanje programa Nedavno korišćeni programi

PowerPoint Presentation:

Startovanje programa Blok po blok Editovanje programa Startovanje programa od željenog bloka PROGRAM

PowerPoint Presentation:

KATALOG ALATA Tip pločice Otvaranje tablice alata Tablica alata Trenutna pozicija alata Korekcija alata Istošenost alata Tip alata Radijus zaobljenja

PowerPoint Presentation:

PRIPREMA MAŠINE I ALATA ZA RAD U ručnom režimu rada referentnim alatom tangirati pripremak po izvodnici (pravac X ose) . Vrednost trenutne pozicije alata za X osu nulovatii pritiskom na komandni taster ZERO X. Radnju ponoviti u pravcu Z ose. Zaokretanjem nosača alata dovesti sledeći alat T02 u radni prostor. Tangirati pripremak po X osi. Na pokazivaču trenutne pozicije alata očitava se duplirana vrednost korekcije. U ToolTable za X Offset uneti polovinu očitane vrednosti. Tangirati pripremak po Z osi.Na pokazivaču trenutne pozicije alata očitava se korekcija alata po Z osi. Očitanu vrednost uneti u ToolTable za Z Offset. Složiti alate u nosač alata i podesiti ih po visini Odrediti korekciju za sve alate i uneti u ToolTable Referentnim alatom zauzeti startnu tačku Određivanje korekcije alata

PowerPoint Presentation:

Zauzimanje startne tačke alata Nakon tangiranja pripremka po pravcu X i Z ose, uneti programski blok za odmicanje alata u startnu tačku. U ovom primeru G00 X16 Z10. U polja Part Zero X i Part Zero Z uneti koordinate startne tačke alata u odnosu na nultu tačku pripremka. U ovom primeru X50 Z10. Pritiskom redom na tastere Zero World X, Zero World Z, Part Zero X, Part Zero Z , automatski se postavlja nulta tačka pripremka, odnosno koordinatni sistem se premešta iz tačke R u tačku W . Definisanje nulte tačke može se proveriti na kartici OPERATOR, opcija Fixtures

PowerPoint Presentation:

PROGRAMIRANJE U MACH-u Programske adrese N – redni broj rečenice G – glavne funkcije M – pomoćne funkcije F – brzina pomoćnog kretanja S – brzina glavnog kretanja T – redni broj alata X, Y, Z – koordinate ciljnih tačaka I, J, K – parametri kružne interpolacije D – broj registra korekcije alata P – poziv potprograma, vreme zadrške u G04 O – broj potprograma L – broj ponavljanja potprograma

PowerPoint Presentation:

Glavne funkcije FUNKCIJA FORMAT FUNKCIJE G00 – linearna interpolacija brzim hodom N..G00 X.. Z.. G01 – linearna interpolacija radnim hodom N..G01 X.. Z.. F.. G02 – kružna interpolacija u smeru kazaljke na satu N..G02 X.. Z.. I.. K.. ( R ) F.. G03 - kružna interpolacija u smeru suprotnom od kazaljke na satu N..G03 X.. Z.. I.. K.. ( R ) F.. G04 – vreme zadrzavanja u sekundama N..G04 P.. G17,G18,G19 – izbor radne ravni XY,XZ,YZ N..G18 G20, G21 – izbor mernih jedinica ( inch/mm ) N..G21 G32 – re zanje navoja iz jednog prolaza N..G32 X.. Z.. F..

PowerPoint Presentation:

FUNKCIJA FORMAT FUNKCIJE G40 – gašenje svih korekcija alata N..G40 G41 – korekcija poluprečnika alata izvedena sa leve strane konture N..G41 D1 G42 – korekcija poluprečnika alata izvedena sa desne strane konture N..G42 D1 G76 – ciklus rezanja navoja N..G76 X.. Z.. Q.. P.. H.. I.. R.. K.. L.. C.. B.. T.. J.. G80 – gašenje ciklusa obrade N..G80 G90, G91 – izbor mernog sistema ( aps / rel ) N..G90 G92 – programsko definisanje nulte tačke N..G 92 X.. Z.. G94, G95 – definisanje brzine pomoćnog kretanja ( mm/min, mm/o ) N..G94

PowerPoint Presentation:

Pomoćne funkcije FUNKCIJA FORMAT FUNKCIJE M00 – programsko zaustavljanje N.. M00 M03 – uklučivanje vretena u smeru kazaljke na satu, gledano iz vrha Z ose N.. M03 S.. M04 – uklučivanje vretena u smeru suprotnom od kazaljke na satu, gledano iz vrha Z ose N.. M04 S.. M05 – isklučivanje glavnog vretena N.. M05 M06 – izmena alata N.. M06 T0101 M30 – kraj programa N.. M30 M98 – poziv potprograma N.. M98 P.. L.. M99 – kraj potprograma N.. M99

PowerPoint Presentation:

Linearna interpolacija brzim i radnim hodom ( G00, G01 ) Linearna interpolacija brzim hodom G00, koristi se kada alat nije u zahvatu sa predmetom obrade ( pozicioniranje u početnu tačku obrade, odmicanje alata od predmeta nakon obrade, dovođenje alata u tačku izmene alata ) Linearna interpolacija radnim hodom G01, koristi se pri obradi, kada je alat u zahvatu sa radnim predmetom. Funkcijom G01 mogu se realizovati zahvati: - grubog uzdužnog struganja ( spoljašnjeg i unutrašnjeg ) - grubog poprečnog struganja ( spoljašnjeg i unutrašnjeg ) - grubog struganja konusa ( spoljašnjeg i unutrašnjeg ) - finog struganja ( uzdužnog, poprečnog, konusa ) Primer primene f-ja G00 i G01

PowerPoint Presentation:

Kružna interpolacija u smeru kazaljke na satu ( G02 ) i suprotno od kazaljke na satu ( G03 ) Format f-je: N..G02 X.. Z.. I.. K.. F.. ili N..G02 X.. Z.. R.. F.. I, K – parametri kružne interpolacije I = Xcentra – Xpočetne K = Zcentra – Zpočetne R – veličina radijusa +R ako je kružni luk manji od 180  -R ako je kružni luk veći od 180 

PowerPoint Presentation:

Funkcije za korekciju zaobljenja vrha alata sa leve G41 i desne strane G42, u odnosu na konturu radnog predmeta D – broj registra alata G40 gašenje korekcije alata

Ciklus rezanja navoja iz više prolaza – G76:

Ciklus rezanja navoja iz više prolaza – G76 Format f-je: N… G76 X… Z… Q… P… H… I… R… K… L… C… B… T… J… Primer za spoljašnji navoj M20x1 G76 X18.56 Z-16 Q1 P1 H0.4 I0 R20 K2 L45 C2 B0.1 J0.1

PowerPoint Presentation:

Programiranje korišćenjem Wizards-a Wizards-i su programski dodaci koji ubrzavaju i pojednostavljuju izradu programa. Mach3 u Wizards-u sadrži programski dodatak za brzo pisanje G koda za 14 standardnih zahvata obrade struganjem. Ovako dobijeni G kodovi automatski se čuvaju u Recent files i kao potprogrami se pozivaju u glavni program. Programski dodaci se pozivaju izborom opcije Wizards → Pick Wizard u glavnom meniju. Izborom opcije: Lathe Threading otvara se dijalog prozor za definisanje ciklusa izrade navoja Lathe Turning Wizards otvara se dijalog prozor za izbor 13 tipskih zahvata uzdužne i čeone obrade, izrade konusa i radijusa Grafički prikaz tipskih strugarskih zahvata

PowerPoint Presentation:

Izborom tipa zahvata otvara se dijalog prozor za definisanje parametara zahvata. Nakon definisanja parametara zahvata, pritiskom na taster PostCode pojavljuje se trodimenzionalni prikaz zahvata i NC kod za taj zahvat. NC kod je automatski sačuvan u Recent Files. Kopiranjem programa za svaki zahvat i njihovim slaganjem kao potprogram u okviru glavnog programa, dobija se kompletan NC kod za sve zahvate.

authorStream Live Help