Lời nguyện của Gandhi

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chính vì v?y mà tôi m?n phép sáng tác t?p hình ?nh này, thêm m?t t?p n?a, d? giúp chúng ta nh? d?n Chúa và c?u nguy?n… Ngày nay, vì chúng ta quá b?n r?n, chúng ta thu?ng quên c?u nguy?n v?i Thiên Chúa, nhung l?i không quên xem di?n thu. B?n yên tâm, …ch? m?t c?a b?n có vài phút thôi. B?n thân m?n,

Slide 2: 

Xin giúp con dám nói lên s? th?t tru?c k? m?nh, và d?ng nói d?i d? du?c k? y?u tán thu?ng. L?y Chúa…

Slide 3: 

N?u Chúa cho con ti?n b?c, xin d?ng l?y di h?nh phúc c?a con.

Slide 4: 

Và n?u Chúa cho con s?c m?nh, xin d?ng l?y di kh? nang lý lu?n c?a con.

Slide 5: 

N?u Chúa cho con thành công, xin d?ng l?y di d?c khiêm nhu noi con. N?u Chúa cho con d?c khiêm nhu, xin d?ng l?y di lòng t? tr?ng c?a con.

Slide 6: 

Xin giúp con nh?n bi?t du?c khía c?nh khác c?a m?i s? vi?c.

Slide 7: 

Và xin d?ng d? con k?t t?i nh?ng k? d?i ngh?ch v?i con là ph?n b?i vì h? không chia s? quan di?m c?a con.

Slide 8: 

Xin d?y con yêu thuong k? khác nhu yêu thuong chính b?n thân mình, và d?y con phán doán chính b?n thân mình nhu phán doán k? khác.

Slide 9: 

Xin d?ng d? con say men chi?n th?ng khi d?t du?c thành công, và cung d?ng d? con th?t v?ng khi th?t b?i. Nhung hãy d?y cho con nh? r?ng th?t b?i là th? thách d?n d?n thành công.

Slide 10: 

Xin hãy d?y cho con bi?t r?ng lòng khoan dung là m?c d? cao nh?t c?a s?c m?nh. Và ý mu?n tr? thù là bi?u hi?n d?u tiên c?a s? y?u du?i.

Slide 11: 

N?u Chúa không ban cho con c?a c?i, xin hãy ban cho con lòng trông c?y. Và n?u Chúa không ban cho con thành công, xin hãy ban cho con ý chí m?nh m? d? th?ng vu?t th?t b?i.

Slide 12: 

N?u Chúa không ban cho con s?c kh?e, xin hãy cho con ân s?ng Ð?c Tin.

Slide 13: 

N?u con có làm ai t?n thuong, Xin ban cho con s?c m?nh d? xin l?i h?. Và n?u có ai làm con t?n thuong, Xin cho con lòng d? lu?ng và s?c m?nh d? tha l?i cho h?.

Slide 14: 

L?y Chúa… …thì l?y Ngài, xin d?ng quên con! Amen! …n?u con có quên Ngài, MAHATMA GANDHI

Slide 15: 

Bây gi?, d?n phiên b?n, hãy chia s? thông di?p này d?n thân h?u c?a b?n! Xin chúc b?n m?t ngày t?t lành!

authorStream Live Help