SIKOLOHIYANG PILIPINO (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

SIKOLOHIYANG PILIPINO:

SIKOLOHIYANG PILIPINO (SP)

Kahulugan:

Kahulugan Sikolohiyang bunga ng karanasan , kaisipan , at oryentasyo ng Pilipino, batay sa kabuuang paggamit ng kultura at wikang Pilipino. http://www.authorstream.com/Presentation/charminglyours-297171-sikolohiyang-pilipino-education-ppt-powerpoint/

Kasaysayan:

Kasaysayan Pagdating ng mga Amerikano -- ibinahagi nila ang edukasyon -- nagsagawa ng mga IQ test, personality test sa mga Pilipino

Kasaysayan:

Kasaysayan Ang mga tanong na ibinigay ng mga Amerikano Who is Amelia Earhart? “Whatever happens to Amelia Earhart, who watch the stars up in the sky?” - Someday We’ll Know, New Radicals How many dimes are there in a quarter?

Slide 5:

Ang paggamit ng mga konsepto at panukat na hindi naaangkop sa isang kultura ay maaaring magpakita ng hindi tamang interpretasyon ng kilos at pag-iisip ng isang indibidwal . “ Application of concepts and measurements which are not appropriate in a particular culture (or context) may result to an incorrect interpretation of one’s behavior and thinking.”

Kasaysayan:

Kasaysayan Kung gayon : dapat ay naaayon sa kontekstong ginagalawan ng isang indibidwal ! Konteksto – kultura (culture); l ipunan (society)

Slide 7:

Ang mga pagpapahalaga at pinahahalagahan sa isang kultura ay maaaring makita sa wika . BIGAS Palay Kanin Bahaw Tutong Suman Lugaw RICE Rice Grain Cooked Rice Cold Rice “Burnt” Rice Rice Cake Rice Porridge

Slide 8:

SNOW?

Slide 9:

MERON tayong sariling sikolohiya bilang mga Pilipino!

Kasaysayan:

Kasaysayan Virgilio Enriquez -- a.k.a Doc E. -- itinuturing na Ama ng Sikolohiyang Pilipino -- nag- aral ng post-graduate studies sa ibang bansa -- taong 1970s ng bumalik sa Pilipinas

Slide 11:

Tatlong anyo ng Sikolohiya Sikolohiya sa Pilipinas Sikolohiya ng mga Pilipino Sikolohiyang Pilipino

Sikolohiya sa Pilipinas:

Sikolohiya sa Pilipinas Lahat ng mga pag-aaral , libro ( texbook ), at sikolohiyang makikita sa Pilipinas , banyaga man o makapilipino . Halimbawa: Ang aklat na galing sa ibang bansa at inilagay sa isang silid-aklatan dito sa Pilipinas ay maaring maging isang bahagi na ng silid-aklatang iyon . Kaya ito ay may kinalaman sa kabuuang sikolohiya ng ating bansa kasama na ang mag sariling sikolohiya at ang sikolohiya na nadala ng dayuhan sa bansang Pilipinas maging ito man ay sa anong paraan at anyo .

Sikolohiya ng mga Pilipino:

Sikolohiya ng mga Pilipino Lahat ng mga pag-aaral , pananaliksik at mga konsepto sa sikolohiya na may kinalaman sa mga Pilipino . Halimbawa : Ang Pilipinas ay binubuo ng iba’t ibang pangkat etniko kung saan may kanyan-kanyang nakaugaliang mga kultura kung kaya’t itong nagkakaiba’t-ibang pangkat etniko ng Pilipinas ay ang bumubuo sa tinutukoy na Sikolohiya ng mga Pilipino.

Sikolohiyang Pilipino:

Sikolohiyang Pilipino Nilalayong anyo ng sikolohiya sa Pilipinas . Sikolohiyang bunga ng KARANASAN, KAISIPAN AT ORYENTASYONG PILIPINO. (KKO ) Halimbawa : Ang isang kulturang ipinaiiral ng isang pamilya sa kanilang tahanan ay ang batayan sa Sikolohiyang Pilipino na nagbibigay ng matatag na katunayan sa pagkakaroon ng sariling kultura na tinutukoy dito .

Sa maikling salita:

Sikolohiya sa Pilipinas -- bisita sa bahay Sikolohiya ng mga Pilipino -- tao sa bahay Sikolohiyang Pilipino -- maybahay Sa maikling salita

Slide 16:

Pangunahing-aral ng Sikolohiyang Pilipino

a. Core Value or Kapwa:

a. Core Value or Kapwa na tumutukoy sa Kapwa , nangangahulugang 'togetherness', ang nangunguna sa pangunahing-aral ng Sikolohiyang Pilipino. Kapwa ay tumutukoy sa pamayanan ; na hindi ka nag- iisa sa paggawa . Ang Kapwa  ay mayroong dalawang uri . Ang una ay Ibang Tao  (other people ). Ibang Tao  ("outsider") Binubuo ng limang saklaw : Pakikitungo : civility Pakikisalamuha : act of mixing Pakikilahok : act of joining Pakikibagay : conformity Pakikisama : being united with the group. Hindi Ibang Tao  ("one-of-us") Binubuo ng tatlong saklaw : Pakikipagpalagayang-loob : act of mutual trust Pakikisangkot : act of joining others Pakikipagkaisa : being one with others

b. Pivotal interpersonal value:

b. Pivotal interpersonal value Pakiramdam : Ibahagi ang sariling kaisipan . Ang mga Pilipino ay gumagamit ng damdam , o ang sariling kaisipan sa damdamin ng iba , bilang pangunahing kasangkapan sa kanyang pakikitungo sa kapwa tao .

c. Linking socio-personal value:

c. Linking socio-personal value Kagandahang-Loob : Ang pagbabahagi sa sangkatauhan . Tumutukoy ito sa kakayahang tumulong sa kapwa tao sa panahon ng kanilang pangangailan dahil sa kanilang pagkakaunawa na ang pagiging magkasama ay bahagi na ng isang pagiging Pilipino.

d. Accommodative surface values:

d. Accommodative surface values Hiya : kadalasan naiuugnay bilang “ Kahihiyan ” ng mga Kanluraning Sikologo , katunayan ang ‘ Hiya ’ a y “ naaangkop na pag-uugali ” . Utang na Loob : “Norm of Reciprocity” sa Ingles. Ang mga Pilipino ay inaasaha ng kapwa na gumanti sa pabor na natanggap — ito man ay hiningi o hindi — o ito man ay kailangan o ginusto . Pakikisama and Pakikipagkapwa : “Smooth Interpersonal Relationship (SIR)”, na likha ni Lynch (1961 and 1973). Ang saloobin na ito una sa lahat ay pinatnubayan na alinsunod sa nakararami .

e. Confrontative surface values:

e. Confrontative surface values Bahala Na : Ang saloobin na ito ay kadalasang naiuugnay sa Ingles bilang “'fatalistic passiveness”, na katunayan ay tumutukoy sa pamamaraan ng pamumuhay ng mga Pilipino na siya ay determinadong gawin ang abot ng kanyang makakaya , kaya umusbong ang salating bahala na , na katunayang nanggaling sa salitang bathalan na , na ang kahulugan ay “ Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya , at ang Diyos na ang gagawa sa nalalabi ”. Lakas ng Loob : Ang saloobin na ito ay inilalarawan sa pagkakaroon ng buo na loob sa kabila ng mga suliranin at pag - aalinlangan . Pakikibaka : Ito ay nangangahulugang “concurrent clashes” sa Ingles. Tumutukoy sa kakayahan ng mga Pilipino na magsagawa ng mga rebolusyon at pag-aalsa laban sa palasak na katunggali .

f. Societal values:

f. Societal values Karangalan : kadalasan nauugnay sa dignidad , na sa katunayan ay nangangahulugan na kung ano amg palagay ng ibang tao sa kapwa at paano nila ginagamit ang kaalamang ito sa pagkilala at paghusga sa kanyang buong pagkatao at kahalagahan . Puri : ito ay ang panlabas ng aspeto ng dangal na tumutukoy sa kung paanon natin hinuhusgahan ang buong pagkatao at kahalagahan ng kapwa . Dangal : ito ay ang panloob na aspeto ng dangal na tumutukoy sa kung paano niya hinuhusgahan kanyang pagkatao at kahalagahan . Katarungan : kadalasan ito ay nauugnay sa katarungan o hustisya , na sa katunayan ay nangangahulugan na ang pagkamakataong makapagbibigay gantimpala sa kapwa . Kalayaan : Ito ay nangangahulugang “Freedom and mobility” sa Ingles. Sa makatuwid ito ay magkakasalungat sa hindi gaanong mahalaga na pag-uugali na pakikisama or pakikibagay .

Slide 23:

Ang kaalaman natin sa iba’t-ibang kultura ay humubog sa atin upang luminang pa ang kaisipan at pag-unawa .

authorStream Live Help