Huong Dan Giao Dich

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Caùc phöông thöùc giao dòch CK : 

Caùc phöông thöùc giao dòch CK Giao dịch tại sàn TVSI Giao dịch qua điện thoại Giao dịch trực tuyến

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Mua) : 

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Mua) C 4 0 0 8 8 8 225088555 Nguyễn Văn A 225088666 Trần Thị B FPT 100 274 VNM 1,000 ATO (Ký tên)

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Baùn) : 

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Baùn) C 4 0 0 8 8 8 225088555 Nguyễn Văn A 225088666 Trần Thị B FPT 100 274 VNM 1,000 ATO (Ký tên)

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Huyû) : 

Hướng dẫn giao dịch taïi saøn TVSI (Huyû) C 4 0 0 8 8 8 225088555 Nguyễn Văn A 225088666 Trần Thị B (Ký tên) FPT 100 0 100 274 VNM 1,000 200 800 190

Höôùng daãn giao dòch qua ñieän thoaïi : 

Höôùng daãn giao dòch qua ñieän thoaïi

Höôùng daãn giao dòch trực tuyến : 

Höôùng daãn giao dòch trực tuyến TVSI- Sản Phẩm Giao Dịch Trực Tuyến

Truy caäp trang web TVSI : 

Truy caäp trang web TVSI Click chuột vào iTrade Home

ITrade Home- Ñaêng nhaäp : 

ITrade Home- Ñaêng nhaäp

ITrade Home- Thay ñoåi maät khaåu : 

ITrade Home- Thay ñoåi maät khaåu Khi quý khách đăng nhập vào iTrade Home lần đầu tiên, quý khách hãy thay đổi mật mã đăng nhập và mật mã đặt lệnh. Bước 1: Nhập vào Password được cấp Bước 2: Nhập Password mới của quý khách Bước 3: Nhập lại Password mới của quý khách Bước 4: Bấm nút “Thay đổi password” Lưu ý: Thời gian thay đổi password được mặc định là 1 tháng. Quý khách có thể thay đổi thời gian này.

ITrade Home- Ñaët leänh mua/baùn CK : 

ITrade Home- Ñaët leänh mua/baùn CK

ITrade Home- Trôï Giuùp : 

ITrade Home- Trôï Giuùp

authorStream Live Help