портфоліо

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Вчителя світової літератури Борсуківської ЗОШ І-ІІ ст. Юр ’ євої Галини Павлівни

PowerPoint Presentation:

Борсуківська ЗОШ І-ІІ ступенів Місце роботи

PowerPoint Presentation:

Освіта: Вища Закінчила у 1978 році Кам ’ янець-Подільський державний педагогічний інститут ім.В.П.Затонського Педагогічний стаж: 36 років Моє педагогічне кредо: уміння поєднувати педагогічну майстерність з сердечністю і мудрістю

PowerPoint Presentation:

Результати попередньої атестації Відповідає посаді, яку займає. Підтвердити першу кваліфікаційну категорію. Підвищувала свою кваліфікацію і отримала посвідчення про функціональне навчання у сфері цивільного захисту 18.02.2011 року

PowerPoint Presentation:

10.06.2011 році підвищувала кваліфікацію за категорією учитель художньої культури

PowerPoint Presentation:

У 2014 році отримала посвідчення про підвищення кваліфікації за категорією вчитель світової літератури

PowerPoint Presentation:

Мої досягнення

PowerPoint Presentation:


PowerPoint Presentation:

Проблема, над якою працюю : розвиток критичного мислення на уроках світової літератури. Мета моєї педагогічної діяльності : варіативно-резонансне управління якістю знань та вихованістю учнів. Вивчаю та впроваджую в практику своєї роботи досвід вчителя-методиста світової літератури Новоушицького НВК №1 Альльонової Марії Іванівни.

PowerPoint Presentation:

Проблема критичного мислення учнів завжди хвилювала як педагогів, так і науковців: психологів, філософів. Проблема розвитку критичного мислення набула особливої актуальності на сучасному етапі, коли в нашій державі формуються демократичні цінності, коли ми переживаємо новий етап соціально-економічних відносин. Суспільству потрібна не тільки економічно освічена молодь, а й молодь з активною громадською позицією. А світова література дає можливість сформувати загальнолюдські, демократичні цінності, прищепити їх молодому поколінню. Разом з історією та філософією література в доступній формі, через відбиття життя в мистецтві впливає на формування особистості. На уроках світової літератури учень опановує знання і навички, що допомагають орієнтуватися у світі різноманітних творів. Це дає можливість простежити за розвитком людської свідомості, світогляду, відбитого, зафіксованого у творчості, і сприяє формуванню власних поглядів. Ось чому одним із засобів, інструментів у цьому процесі є розвиток у дитини різноманітних видів мислення, у тому числі й критичного.

PowerPoint Presentation:

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Запорука успішної соціалізації учнів — це формування ключових компетентностей. Вони визначаються як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні види життєдіяльності, ефективно розв'язувати різні навчальні завдання та життєві проблеми. Учень, який навчається в сучасному навчальному закладі, — це особистість, у якої мають бути сформовані всі ключові компетентності. Саме така особистість зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий та відповідальний громадянин, високий професіонал, особистість. Успішність та ефективність формування компетентностей учнів залежать від форм та методів організації навчально-виховного процесу. Пріоритетними в цьому відношенні стають сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи навчання, інформаційні комп'ютерні технології, презентації, які забезпечують активні форми діяльності учнів, залучають їх до творчого процесу пізнання, дослідження проблем, формування власної думки та самореалізації.

PowerPoint Presentation:

Критичне мислення — це: • уміння урівноважувати у своїй свідомості різні точки зору; - уміння піддавати ідею м'якому скепсису; - об'єднання активного й інтерактивного процесу; - перевірка окремих ідей на можливість їх використання; - моделювання систем доказів, на основі яких базуються різні точки зору в разі; - переоцінка та переосмислення понять та інформації; - здатність знайти необхідну інформацію та використовувати її самостійно під час прийняття рішення. Таким чином, критичне мислення — це складний ментальний процес, який починається із залучення інформації і закінчується прийняттям рішення.

PowerPoint Presentation:

СТРУКТУРА УРОКУ-МОДЕЛІ ЗА МЕТОДИКОЮ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ Модель уроку згідно з методичною структурою розвитку критичного мислення складається з трьох фаз: а) евокація (фаза актуалізації, виклику). На цьому етапі здійснюється декілька важливих пізнавальних операцій: • учні активно згадують все, що вже відомо з теми. • відбувається активізація діяльності учнів, їх мислення, говоріння, • зацікавленість і самонаправленість учнів на дослідження теми, при цьому визначається мета навчання, що є вирішальним моментом. б) осмислення (фаза вивчення нового матеріалу). Тут учні вступають у контакт з новою інформацією, ідеями, працюючи з текстом, інформацією, історичними документами, відеоматеріалами. в) рефлексія (фаза розмірковування). Діяльність учнів на цьому етапі полягає в тому, що: • учні індивідуально чи разом з іншим складають список нової інформації, яку отримали; • розповідають один одному, записують вивчене; • складають схеми, таблиці, малюнки за темою і пояснюють новий матеріал класу .

PowerPoint Presentation:

МЕТОДИ, ФОРМИ ТА ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА БАЗІ ВЛАСНОГО ДОСВІДУ Критичне мислення сприяє розвитку усіх видів розумової діяльності, самостійності, оригінальності суджень. Навчити учня критично мислити – означає як найкраще підготувати його до життя в демократичному суспільстві. Це дуже важливе завдання, а тому я постійно стараюся добиватися його виконання. Свої уроки світової літератури стараюся вибудовувати із застосуванням методики критичного мислення. Трифазна модель: - актуалізація опорних знань; - усвідомлення змісту; - рефлексія (міркування). Застосовую найефективніші інтерактивні методи викладання літератури: - робота в малих групах; - метод гранування; - «спільне опитування»; - «павутинка дискусії»; - «мозкова атака»; - написання есе; - «сенкан»; - метод прогнозів та інші.

PowerPoint Presentation:

Так під час вивчення п’єси С.Маршака «Дванадцять місяців» на початку уроку на столі розкладаю кратки із записаними на них термінами: п’єса, дія, антракт, ремарка, репліка, діалог, драматичний твір тощо. Учні вибирають картку і дають визначання. На підсумковий урок готують бліц-інсценування уривків п’єси. Під час вивчення програмованого матеріалу в 7 класі пропоную учням підготувати власну публікацію або презентацію. Вони створюють проект пам’ятника автору або літературному героєві, урочисту промову до ювілею, вір-есе. Це є доцільно поєднаний прийом формування критичного мислення з комп’ютерними технологіями. За відомим висловом В.Гюго, "Найкращий читач - це підготовлений читач". Арсенал шкільних прийомів роботи з літературними творами досить різноманітний: - постановка запитань для тексту; - уміння виділяти головне і другорядне; - складання плану, конспекту, тез; - уміння підбирати цитати; - різні види коментарів; - переказ тексту; - зіставлення різних редакцій твору; - порівняння головних героїв з прототипами; - усне словесне малювання; - інсценування; - виразне читання; - складання кіносценаріїв; - зіставлення текстів з творами інших видів мистецтва. Один із найпоширеніших прийомів створення атмосфери пошуку під час уроку є проблемна ситуація, яку вчитель може продумати як на початку вивчення твору, так і вкінці.

PowerPoint Presentation:

Ми працюємо з контингентом людей у їхньому найкращому, найперспективнішому віці – віці безлічі можливостей та варіантів майбутнього. Для мене найстрашнішою є думка, що минає деякий час – і учні, які визначаються з вибором власного шляху у житті, потроху починають гальмувати, а надалі і зовсім зупиняються у своєму розумовому та духовному зростанні. Формуються певні цінності, певні принципи, певні правила життя. Здається, хіба не це є ціллю нашої багаторічної праці – бачити, що із школи вийшла порядна людина, яка не вб’є, не вкраде або ще якимось чином не переступить через закони суспільства? І все ж таки… Все ж таки цілі наші набагато складніші: Навчити дивитися на світ під різними кутами зору; Не дати злитися з натовпом, бо у натовпі розчиняється, тоне особистість; Запобігти їхньої залежності від засобів масової інформації; Розвинути та зберегти почуття гумору та здорового глузду, бо у реаліях нашого досить безладного суспільства це єдиний шлях до підтримання психічного здоров’я; Виховати толерантне ставлення до того, чого ми не розуміємо або не сприймаємо; Зберегти відчуття захоплення від того, що світ дуже і дуже складний… складніше, ніж ми уявляємо – тому розум повинен залишатися відкритим до Нового. Тому – мені здається – ми на вірному шляху. Робота приносить свої плоди. Є сенс працювати далі.

authorStream Live Help