Catalunya dins la Corona d'Aragó

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Catalunya dins la Corona d’Aragó:

Catalunya dins la Corona d’Aragó Segles XII - XV

Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XII – XV):

Catalunya dins la Corona d’Aragó (segles XII – XV) Al segle XII es va formar la Corona d’Aragó amb la unió del regne d’Aragó i dels comtats catalans (Ramon Berenguer IV) Durant el segle XIII i una bona part del XIV aquest regne va dur a terme una important expansió territorial . La monarquia va organitzar un poder equilibrat conegut com a pactisme . Es van crear els organismes de poder principals : les Corts , la Generalitat i el govern de les ciutats ( Consell de Cent a Barcelona). A finals del segle XIV es va iniciar una greu crisi econòmica que provocà conflictes socials i polítics. També s’establí una nova dinastia (els Trastàmara ) d'origen castellà.

L’expansió militar del segle XIII:

L’expansió militar del segle XIII La conquesta de Mallorca Els mercaders i els nobles catalans es van orientar cap a la conquesta de les illes Balears , perquè eren un regne musulmà ric, un bon centre de comunicacions i un refugi de pirates. El 1229 el rei Jaume I el Conqueridor va conquerir Mallorca. Eivissa va ser conquerida una mica més tard, i Menorca ho va ser en temps d’Alfons III (1287), nét del rei Jaume I.

L’expansió militar del segle XIII:

L’expansió militar del segle XIII La conquesta de València Va ser una iniciativa dels nobles aragonesos i dels ordes religiosos militars. El 1238 Jaume I va aconseguir la capitulació de la ciutat de València. La frontera avançà fins el Xúquer, i més endavant fins a Biar. Al segle XIV Jaume II ocupà les terres d’Alacant, Elx i Oriola (frontera definitiva de la corona d’Aragó.

PowerPoint Presentation:

Pintura mural del castell d’Alcanyís que representa l'entrada de Jaume I a València en 1238, on es poden veure els penons sobre les muralles de la ciutat. Jaume I, segons una pintura sobre taula.

L’expansió militar del segle XIII:

L’expansió militar del segle XIII Els repartiments i el repoblament Un cop conquerides Mallorca i València, el rei Jaume I va fer el repartiment de les terres entre els organitzadors de la conquesta. A Mallorca una bona part de la població musulmana va morir durant la conquesta o en va emigrar. Aleshores l’illa es va repoblar amb emigrants catalans . A València la major part dels musulmans va restar al país i es van convertir en vassalls dels senyors que s’havien repartit les terres. La repoblació de València es va fer amb emigrants catalans , que es van instal·lar a la costa . L’interior el van repoblar aragonesos . Jaume I amb els musulmans de Múrcia

L’expansió militar del segle XIII:

L’expansió militar del segle XIII Els repartiments i el repoblament Un cop conquerides Mallorca i València, el rei Jaume I va fer el repartiment de les terres entre els organitzadors de la conquesta. A Mallorca una bona part de la població musulmana va morir durant la conquesta o en va emigrar. Aleshores l’illa es va repoblar amb emigrants catalans . A València la major part dels musulmans va restar al país i es van convertir en vassalls dels senyors que s’havien repartit les terres. La repoblació de València es va fer amb emigrants catalans , que es van instal·lar a la costa . L’interior el van repoblar aragonesos . Jaume I amb els musulmans de Múrcia

PowerPoint Presentation:

Aquesta és la famosa descripció d'un almogàver feta per Bernat Desclot a la seva crònica anomenada: “Llibre del Rey en Pere d’Aragó e dels seus antecessors passats” «Aquestes gents qui han nom Almugavers son gents que no viven sino de fet de armes, ne no stan en viles ne en ciutats, sino en muntanyes e en boschs ; e guerreien tots jorns ab Serrayns , e entren dins la terra dels Serrayns huna jornada o dues lladrunyant e prenent dels Serrayns molts , e de llur haver; e de aço viven ; e sofferen moltes malenances que als altres homens no porien sostenir; que be passaran a vegades dos jorns sens menjar, si mester los es; e menjaran de les erbes dels camps, que sol no s'en prehen res. E los Adelits quels guien, saben les terres els camins. E no aporten mes de huna gonella o huna camisa, sia stiu o ivern ; e en les cames porten hunes calses de cuyro , e als peus hunes avarques de cuyro . E porten bon coltell e bona correja , e hun fogur a la cinta. E porta cascu huna llança e dos darts , e hun cerro de cuyro en que aporten llur vianda. E son molt forts e molt laugers per fugir e per encalsar . E son Catalans e Aragonesos e Serrayns . »— Bernat Desclot , Crònica, capítol LXXIX

L’expansió per la Mediterrània:

L’expansió per la Mediterrània L’expansió catalanoaragonesa i les rutes comercials a la Mediterrània (segles XIII-XV)

L’expansió per la Mediterrània:

L’expansió per la Mediterrània Les rutes comercials catalanes Aquesta política militar va rebre el suport dels mercaders catalans, valencians i dels mallorquins. Aquests van proporcionar naus i diners als reis perquè volien establir rutes comercials segures amb Itàlia, amb els regnes musulmans del nord d’Àfrica i amb l’Orient Pròxim. En aquestes rutes hi adquirien productes orientals (espècies, seda, perfums, etc.), que després venien a Europa i en treien grans beneficis. Part d’aquests bens es compraven amb monedes d’or o bé amb teixits, armes, corall, oli i esclaus.

L’expansió per la Mediterrània:

L’expansió per la Mediterrània Els Consolats de Mar El Consolat de Mar era un tribunal al capdavant del qual hi havia un cònsol o representant de la ciutat que tenia poder judicial per resoldre els problemes que sorgien entre mercaders. També representava els mercaders davant les autoritats. El primer dels consolats de mar es va crear a Barcelona el 1260 i aviat se’n van establir a totes les ciutats portuàries de la Corona. Coberta de l'edició del llibre del Consolat de Mar, editat a Ciutat de Mallorca el 1320

Les activitats econòmiques i la societat:

Les activitats econòmiques i la societat La població Al llarg dels segles XII i XIII la població de la Corona d’Aragó havia augmentat considerablement com a resultat de la prosperitat econòmica. La part més important de la població vivia al camp, però el desenvolupament comercial i artesà havia atret molta gent cap a les ciutats, que van experimentar un gran creixement (un 23% vivia en ciutats de més de 2000 habitants). Barcelona en tenia 40.000. Era la més poblada. A mitjan del segle XIV la població total era d’un milió de persones.

Les activitats econòmiques i la societat:

Les activitats econòmiques i la societat Població remença al final del segle XV

L’organització de la monarquia:

L’organització de la monarquia Una monarquia confederal La Corona d’Aragó es va organitzar com una confederació d’estats en què cada un mantenia les estructures de poder, els costums, les lleis i la llengua propis. La monarquia era l’única institució comuna de tots els regnes de la Corona. El rei s’havia de comprometre a respectar les lleis i els costums de cadascun. Reunia tots els poder i d’ell depenia l’administració de tota la Corona. En les seves constants absències, el monarca nomenava un governador a cada regne perquè el representés. Acostumava a ser un membre de la família reial o de l’alta noblesa. Palau Reial Major de Barcelona.: Saló del Tinell i Capella de Sta. Àgata

L’organització de la monarquia:

L’organització de la monarquia El pactisme El pactisme és un sistema de govern en el qual els reis havien de respectar les lleis, les institucions i els costums propis de cada territori. L’exercici del poder es basava en un equilibri entre el poder del rei i el de les institucions dels diversos territoris. Mitjançant el pactisme el monarca compartia el poder amb els grups més privilegiats. L’instrument més important de què es disposava per aconseguir aquest equilibri eren les Corts , que defensaven els interessos de la població urbana dels privilegiats. La cort reial estava formada pels familiars, els nobles, els clergues i els funcionaris que envoltaven el monarca. També en formaven part el Consell Reial , la Cúria , la Cancelleria i la Tresoreria . La cort era itinerant i viatjava d’un regne a un altre perquè el rei, encara que residia al Palau Reial de Barcelona, visitava sovint els altres regnes.

Les institucions de govern:

Les institucions de govern Les Corts Les Corts eren les reunions dels representants dels privilegiats agrupats en dos braços, la noblesa i el clergat , i d’un tercer grup format per la burgesia de les ciutats ( braç reial ). Formaven una oligarquia de la gent més rica i poderosa. Les va reunir per primer cop Jaume I i van ser estructurades per Pere el Gran el 1283. Les Corts elaboraven tres tipus de lleis : Les constitucions , plantejades pel rei. Els capítols de cort , formulats pels braços. Els actes de cort , aprovació de lleis promulgades pel rei d’urgència mentre no estaven reunides les Corts.

Les institucions de govern:

Les institucions de govern La Generalitat A partir del segle XIV a Catalunya es va crear una delegació permanent de les Corts que es va anomenar Diputació del General de Catalunya o Generalitat . Tenia la seu a Barcelona i posseïa atribucions pròpies: recaptava impostos, mantenia un exèrcit i una flota, i vigilava l’acompliment de les lleis o constitucions. La formaven 3 diputats , un per braç, i 3 oïdors de comptes.

Les institucions de govern:

Les institucions de govern Els consells municipals A partir del segle XIII el poder municipal va deixar d’estar en mans de funcionaris del rei i va passar a mans d’uns representants escollits pels habitants de les ciutats. Jaume I va establir definitivament l’organització municipal de Barcelona, que estava formada per cinc consellers i una assemblea formada per cent ciutadans representatius (Consell de Cent). Els càrrecs de consellers i de diputats els va acaparar aviat la burgesia més rica, que va conformar una oligarquia municipal . Sala del Consell de Cent (ajuntament de Barcelona) Lluis Dalmau: Mare de Déu dels Consellers

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV La crisi demogràfica i econòmica L’any 1348 va arribar a Catalunya la Pesta Negra i produí la mort de gairebé la meitat dels catalans. L’elevada mortalitat i l’emigració de pagesos cap a les ciutats va comportar el despoblament rural , que quedessin molts camps sense conrear i molts masos abandonats. Molts senyors van veure com els seus ingressos minvaven i van reaccionar engrandint els dominis, augmentant els impostos senyorials i endurint les condicions de la pagesia ( mals usos ).

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV Una nova dinastia: els Trastàmara La mort de Martí I l’Humà l’any 1410 acaba el llinatge de la casa comtal de Barcelona. L’elecció del nou monarca: Compromís de Casp (1412), representants Aragó, València i Catalunya. Els compromissaris van votar la candidatura de Ferran d’Antequera , que va tenir el suport de l’Església i dels representants d’Aragó, València i Catalunya.

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV La revolta dels remences L’any 1462, davant l’enduriment de les condicions de vida, els pagesos van aixecar-se contra els senyors. La revolta reivindicava la fi dels mals usos * . Degut a la crisi de l'Edat Mitjana, molts nobles veuen reduir les seves rendes i el seu nivell de vida. La «reacció senyorial» fa reviure els Mals Usos par tal d'augmentar la seva recaptació, provocant revoltes importants. (* Conjunt de determinats costums feudals, generalment gravàmens, a què estaven sotmesos els pagesos per part del seu senyor a l'Edat Mitjana a la Corona d’Aragó i també en altres països europeus. Molts havien deixat d’egigir-se .)

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV Els mals usos Als Usatges de Barcelona només s'hi recullen tres obligacions (Intestia, cugucia i eixorquia), però a la pràctica varen existir més, Intestia: És un dret senyorial que penalitzava els pagesos que morien sense fer testament. La penalització era la confiscació d'una part dels seus béns, Eixorquia: Dret pel qual el senyor rep una tercera part de l'herència del pagès que no té descendència. Cugucia: Si la muller del pagès era trobada culpable d'adulteri, el senyor rebia la meitat dels béns. Arsia : Indemnització que el pagès ha de pagar al senyor en cas d'incendi fortuït de les seves terres. Remença personal: Els pagesos sotmesos a la servitud de la gleva, no podien abandonar el mas que treballaven, sense haver-se redimit per part del seu senyor. La redempció afectava no solament el pagès sinó també la muller i sobretot els fills i filles.

PowerPoint Presentation:

A aquests sis mals usos principals, encara es poden afegir altres costums senyorials, com: Farga de destret: El pagès té l'obligació de comprar i de reparar les eines de treball a la farga del senyor. Molí: Obligació de moldre el blat al molí senyorial. Forn: Obligació de coure el pa al forn del senyor. Sobretot a les terres amb un poblament concentrat, per tant a la Catalunya Nova. Jova: És l'obligació del pagès de treballar amb un jou d'animals les terres del senyor durant uns dies determinats a l'any. Tragí: Obligació de traginar el blat o qualsevol altre producte del senyor. Els Mals Usos varen ser una de las causes, si bé no l'única, de la Guerra dels remences, entre 1460 i 1486, any en què foren abolits per Ferran II el Catòlic , per la Sentència Arbitral del Guadalupe , que redimia els mals usos previ pagament de 60 sous per mas i abolia el dret a maltractar i molts altres abusos senyorials menors. Els pagesos van conservar el domini útil del mas, però havien de fer homenatge al senyor i pagar drets emfitèutics i feudals.

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV L’enfrontament entre la Biga i la Busca Es van enfrontar el patriciat ric i poderós, la Biga , i la resta del poble, la Busca . Lluitaven per controlar el govern de la ciutat de Barcelona.

La crisi dels segles XIV i XV:

La crisi dels segles XIV i XV La guerra civil (1462-1472) El rei Joan II volia establir una monarquia autoritària i trencar el pactisme. Això va provocar un enfrontament amb l’oligarquia catalana i la guerra civil.

authorStream Live Help