Frontal de Santa Maria d'Avià

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Comentari PAU del frontal de Santa Maria d'Avià.

Comments

Presentation Transcript

Frontal de Santa Maria d’Avià:

Frontal de Santa Maria d’Avià

Fitxa tècnica:

Fitxa tècnica Títol: Frontal de Santa Maria d’Avià. Autor: desconegut. Cronologia: 1170-1190. Tècnica: tremp sobre fusta. Dimensions: 1,04 x 1,75 m. Estil: romànic. Tema: religiós. Localització: MNAC (Barcelona).

Obres de la mateixa època:

Obres de la mateixa època Frontal de la Seu d’Urgell o dels Apòstols (segles XI-XII)

PowerPoint Presentation:

Frontal de la Mare de Déu del Coll, Osor (segles XII-XIII)

Context :

Context El frontals d’altar, també anomenats antipendis , van tenir una gran acceptació a la Península, sobretot a Catalunya. La seva aparició és deguda principalment a la voluntat d’aprofitar com a suport d’imatges la post de fusta situada davant de l’altar. Els primers frontals d’altar daten del segle IV d. C. En un primer moment estaven formats per tapissos o riques teles, però posteriorment es van ornamentar amb metalls preciosos, com la plata o el coure esmaltat. Amb el pas del temps, les escenes representades als frontals dels altars es van anar fent més complexes i les seves dimensions van créixer. Aquest fet, sumat a un canvi en la litúrgia, en el qual el sacerdot es va situar davant l’altar i d’esquena als fidels, va provocar un canvi d’ubicació del frontal. A partir d’aleshores, aquest element es va situar darrere de l’altar, és a dir, del tablum , i això va donar lloc a una nova tipologia: el retaule ( “rere l’altar” ) Antependium de Basilea (c. 1020) P. Serra: Retaule de l’Esperit Sant (1394)

Descripció formal:

Descripció formal El Frontal de Santa Maria d’Avià és divideix compositivament en dos registres –trencats a la part central- estructurats en diverses escenes o vinyetes amb intencionalitat narrativa , que s’han de llegir d’esquerra a dreta. Tot i el hieratisme i la frontalitat del conjunt, els personatges mostren una certa humanització ; és remarcable el contacte maternal de la Mare de Déu, que anuncia l’èmfasi en la relació maternofilial característica del Gòtic. Cal esmentar el naturalisme de l’expressió i el moviment dels personatges, com Sant Josep, els tres Reis Mags o el mateix Nen Jesús de l’escena central. També és naturalista la representació dels elements arquitectònics.

PowerPoint Presentation:

No obstant això, s’hi mantenen la tradició iconogràfica i el caràcter simbòlic característics del Romànic, que es poden veure principalment en la utilització de la perspectiva jeràrquica i en l’ús del nimbe o aurèola per als personatges sants, que en el cas de la Mare de Déu i l’Infant en l’escena del naixement és ovalat, per remarcar-ne el caràcter diví respecte de Sant Josep. Seguint les pautes de la pintura romànica catalana, s'adverteix l’ús de colors purs i plans, així com la delimitació de les figures emmarcades en fines línies negres . Cromàticament hi dominen el blau i el vermell, utilitzats tant als fons com a les túniques, tonalitats que contrasten amb la lluminositat de la colradura , un vernís daurat –avui pràcticament perdut- que es feia servir com a substituci ó del pa d’or.

Temàtica:

Temàtica El Frontal de Santa Maria d’Avià està dedicat a la Mare de Déu. Al centre de la taula hi ha la seva imatge com a Sedes Sapientine , és a dir, com a Tron de la Saviesa, de la qual és símbol el Nen Jesús. Aquest, per la seva banda, és representat beneint amb la mà dreta les escenes de l’Anunciació i la Visitació. Envoltant l’escena principal se situen, d’esquerra a dreta i de dalt a baix, diversos episodis de la vida mariana: l’Anunciació i la Visitació, el Naixement, l’Adoració dels tres Reis Mags (Epifania) i la Presentació de Jesús al Temple, en el moment en què l’ancià Simeó reconeix que Jesús és el Messies anunciat pels profetes i el torna a la seva mare.

PowerPoint Presentation:

Iconogràficament, és important destacar l’episodi de l’Epifania, en la qual no es representen les tres races del món – un tema que no apareix fins el segle XVI-, sinó les tres edats de l’home (joventut, maduresa i vellesa). No obstant això , quant a significació, totes dues tipologies simbolitzen el mateix: l’home universal adora i venera Déu. D’altra banda, també cal remarcar la presència del bou i la mula a l’episodi del Naixement, que correspon a una tradició recollida als evangelis apòcrifs. Gentile da Fabriano: Adoració dels mags (1423) Diego de Velázquez: Adoració dels mags (1619)

Models i influències:

Models i influències El Frontal de Santa Maria d’Avià és una obra molt representativa de l’art anomenat “estil 1200”, difós per tot l’Occident cristià. Aquest estil es caracteritza pel seguiment dels models bizantins , que sembla ser que arribaren a Catalunya a través d’unes monges vingudes de Constantinoble i que portaven icones. Aquesta influència es veu no solament en el hieratisme o el gust per la simetria, sinó també en aspectes iconogràfics, com la posició reclinada de la Mare de Déu, o decoratius, com les riques vestidures orientalitzants. En aquesta època també es comença a apreciar una evolució en les formes de representació cap a una tendència més naturalista i narrativa que anticipa l’estètica del període gòtic . Detall de la decoració de la Capella Palatina de Palermo (1140-1170) Ferrer Bassa: Pintures de la cel·la de Sant Miquel (Pedralbes ) (1346).

authorStream Live Help