Да се подготвим за ІІ клас

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Да сe подготвим за ІІ клас :

Да с e подготвим за ІІ клас

Slide 2:

Организация на учебния процес І смяна УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 8.20 ч. ЧАСОВЕ ПО 35 МИН. МЕЖДУЧАСИЯ ПО 10 МИН. ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 20 МИН. При 4 учебни часа занятията завършват в 11 ч. 25 мин., а при 5 - в 12ч. и 15 мин.

Slide 3:

Организация на учебния процес ІІ смяна УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ 13. 30 ч. ЧАСОВЕ ПО 35 МИН. МЕЖДУЧАСИЯ ПО 10 МИН. При 4 учебни часа занятията завършват в 16 ч. и 35 мин., а при 5 - в 17ч. и 25 мин.

Slide 4:

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ Бълг.ез. и литература /писане/ 2 часа седмично работа в клас - 1 бр . домашна работа - 2 бр . Български език - ЗИП – 1бр. Тетрадки широки редове от 20 листа

Slide 5:

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ Бълг.ез. и литература /четене/ 3 часа седмично работа в клас - 1 бр . Тетрадки широки редове от 20 листа

Slide 6:

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ Бълг.ез. и литература /писмени упражнения/ 2 часа седмично Извънкласно четене - читанките

Slide 7:

НЕОБХОДИМИ ТЕТРАДКИ Математика 3,5 часа седмично работа в клас - 1 бр . домашна работа - 2 бр . Математика-ЗИП – 1 бр. Тетрадки малки квадратчета 20 листа

Slide 8:

Как да надпишем тетрадките ТЕТРАДКА по бълг. език и литература за работа в клас на ............................................. ученик от ІІ ”а” клас

Slide 9:

Околен свят 1 час седмично

Slide 10:

Музика 2 часа седмично 1 тетрадка с дебели корици и широки редове от 80 листа

Slide 11:

Изобразително изкуство 1,5 часа седмично ножичка, сухо лепило; гланцово блокче ; пластилин; дъска и ножче за работа с пластилин; водни бои; съд за вода; четки –тънка и дебела; плоска и обла; маслени пастели; мушамичка

Slide 12:

Домашен бит и техника 1 час седмично ножичка, сухо лепило; гланцово блокче ; пластилин; дъска и ножче за работа с пластилин; мушамичка материалите от албума

Slide 13:

Физическо възпитание и спорт 2 часа седмично спортен екип /по избор/ бели тениски гуменки или маратонки

Slide 14:

Английски език 2 часа седмично

Slide 15:

Учебни помагала Английски език

Slide 16:

Бележник Средно общообразователно училище “ Христо Ботев” Айтос Айтос Бургас Иван Иванов Стоянов к ІІ а 2011/2012 6 Емилия Петкова Пенка Кирязова

Slide 17:

Бележник Емилия Петкова Бълг. ез. и литература Математика Емилия Петкова Околен свят Емилия Петкова Английски език Н. Василева Дом.бит и техника Емилия Петкова Физ. възп. и спорт Емилия Петкова Изобр. изкуство Емилия Петкова Музика А. Кишишева Час на кл. ръководител Емилия Петкова Б. ез. и лит. - ЗИП Емилия Петкова Математика- ЗИП Емилия Петкова Ще я попълните по-късно!!!

Slide 18:

Лична карта Средно общообразователно училище “ Христо Ботев” Айтос Айтос Бургас

Slide 19:

Лична карта Емилия Петкова Пенка Кирязова 2011 2012 к ъв втори

Slide 20:

№ Трите имена на ученика 1. Айхан Али Мехмед 2. Ана-Мария Стефанова Янчева 3. Виктор Светославов Илиев 4. Георги Валериев Димов 5. Гергана Бисерова Бонева 6. Даниела Димитрова Колева 7. Емре Месюд Мюмюн 8. Жансет Алпай Махмуд 9. Йоана Пламенова Тодорова 10. Лъчезара Ангелова Апостолова 11. Магдалена Илиева Тенева 12. Микаела Йорданова Минкова 13. Мирослав Мирославов Горанов 14. Николай Георгиев Иванов 15. Нур Алпай Махмуд 16. Петя Емилова Костадинова 17. Ренета Янчева Димова 18. Робърт Сашов Филипов 19. Сабри Илханов Шевкедов 20. Тедиана Тодорова Нанева 21. Хервет Фикри Иб 22. Цветина Миткова Русинова 23. Ъшък Елмаз Шукри

Slide 21:

Английски език Математика Бълг. език - ЗИП. Изобр. изкуство Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Математика Физ. възп. и спорт Музика Околен свят Бълг. език / ПУ/ Бълг. език / ПУ/ Математика - ЗИП Английски език Математика Бълг. език /четене/ Дом. бит и техника Час на класа Бълг. език и лит. Бълг. език и лит. Математика. Физ. възп. и спорт Музика

Slide 22:

Какво да носят в чантата всеки ден моливник черен молив НВ 2 – 2 бр., хубаво подострени ; цветни моливи; шише с вода тефтерче-надписано, с телефонните номера на родителите ученически бележник само учебници и учебни тетрадки, който са необходими за деня

Slide 23:

УЧЕНИЦИ І. ПРАВА Чл. 103 (съгл. чл. 134 ал. 1 от ППЗНП) /1/ Ученикът има следните права: 1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване; 3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности; 4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт; 6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си; 7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление; 8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност; 9. да получава стипендия, след завършване на основно образование. 10. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност; 11. да излиза от час само с разрешение на учителя; 12. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси; 13. да ползва библиотечния фонд, след като бъде записан като редовен читател.

Slide 24:

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ Чл. 104 (съгл. чл. 7 от ЗНП ал. 1 и чл. 6 ал. 1 от ППЗНП) Училищното обучение до 16- годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България. Чл. 105 (съгл. чл. 135 от ППЗНП) Ученикът има следните задължения: 1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции; 2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение; 3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави; 4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за дейността на училището; 5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие; 6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

Slide 25:

7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя; 8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето; 11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора; 13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него; да представя при влизане в училище за начало на учебните занятия ученическата си книжка; своевременно да се снабдява с учебни помагала, учебници, ученическа книжка и ученическа лична карта; при отсъствия по болест да представя на класния ръководител в срок от три дни медицински бележки след заверка и актуализация на здравния картон от медицинското лице в училище и потвърждение от родителя; медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година; когато ученикът отсъства по особено важни семейни причини родителите му предварително уведомяват класния ръководител или директора;

Slide 26:

в часовете по физическо възпитание да се явява в установеното облекло; за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт /физкултура/ по здравословни причини в едномесечен срок от началото на учебна година, учебен срок или за част от учебен срок да представя в училището на пом.-директора по УД документи от медицинска комисия /или информация за специфични заболявания на ученика/, придружени с молба до директора на училището; документацията за освободените от часовете по физическо възпитание и спорт ученици се съхранява от пом.-директора по УД; освободеният от физическо възпитание и спорт /физкултура/ ученик да присъства в часа; Чл. 106 /1/ Ученикът носи материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети и възстановява или отстранява повредата в тридневен срок от установяването и; /2/ Всеки клас приема в началото на учебната година определената им класна стая с оборудването и отговаря за нейното състояние /3/ при невъзможност да се установи виновникът, щетата се възстановява или отстранява от класа, стопанисващ класната стая в тридневен срок от установяването и; /4/ при установяване на нанесена щета или повреда своевременно уведомяват класния ръководител или дежурния учител. Нанесени щети и повреди върху общото имущество се отстраняват от целия клас; /5/ При промяна на адресната регистрация читателят е длъжен да уведоми за това училищния библиотекар. /6/ При преместване в друго училище или напускане на учебното заведение читателят е длъжен да се издължи на библиотеката. /7/ Невърнати или невъзстановимо повредени книги, взети от училищната библиотека се заменят с идентични или при невъзможност това да стане се заменят с други, след консултация с библиотекаря на училището.

Slide 27:

Организационни въпроси Декларации Декларация за ДЧ по ФВС Декларация за безопасното предвижване на детето Списъци Запознати с правилника Получили учебници Получили бележници За ДЧ по ФВС

Slide 28:

Организационни въпроси Освобождаване от ФВС само с бележка от лекар и молба. Занималня – Ваня Иванова сутрин от 8ч. и 20 мин. На 15.09. от 9.00 ч.с униформи. Входни нива. СИП- английски език -1 час – група от ІІ и ІІІ клас – Милена Янева. 6. 17.09. отработване на 23.09. с програма за петък. 7. Започваме ІІ смяна от 13.30 ч. 8. Бележки от личните лекари. 9. Смяна на адрес или личен лекар.

Slide 29:

Сайт на класа http://zwezdici.webnode.com/ Полезна информация за случващото се в училище Статии, презентации, образователни игри Галерия със снимки от училищния живот и извънкласни мероприятия

Slide 30:

Благодаря за вниманието! На добър час на нашите звездици !!

authorStream Live Help