etkinlik uygulama kriterleri

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

ETKİNLİK UYGULAMA KRİTERLERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA KRİTERLERİ BAFRA RAM

ETKİNLİK KRİTERLERİ: 

ETKİNLİK KRİTERLERİ Etkinlik programın genel amaçlarına ve anlayışına uygun mu? Etkinlik, kazanımı gerçekleştirebilecek nitelikte mi? Etkinliğin gerekleri için elde var olan ya da potansiyel kaynaklar yeterli mi?

ETKİNLİK KRİTERLERİ: 

ETKİNLİK KRİTERLERİ Etkinlik aileler, öğrenciler, öğretmenler ve toplum tarafından kabul edilebilir mi? Etkinlik elde var olan ya da potansiyel uygulayıcılar (danışman/öğretmen) tarafından uygulanabilir mi? Etkinliğin potansiyel yararları tahmin edilen maliyetten daha önemli görülebilir mi?

ETKİNLİK KRİTERLERİ: 

ETKİNLİK KRİTERLERİ Etkinliğin etkililiği ölçülebilir mi? Etkinliğin uygulanmasının riskleri var mı? Etkinlik açık, anlaşılır ve gerekli unsurları içeren bir biçimde düzenlenmiş mi?

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ Öğretmen sınıfa gitmeden önce yapacağı etkinlik üzerinde çalışmalı, sınıfa hazırlıklı gitmelidir. Bir yazılı materyale bakarak talimatlar veren öğretmen görüntüsü istenen etkiyi sağlamayacaktır. Etkinlik için öğrencilerin önceden hazırlık yapması gereken durumlarda etkinlikler konusunda öğrenciler bilgilendirilmeli ve hazırlanmaları için gereken süre verilmelidir.

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ Sınıf mevcudunun çok yüksek olduğu durumlarda sınıf ikiye bölünmeli ya da iç ve dış gruplar oluşturulmalıdır. Gruplara ayrılarak işlenecek olan etkinliklerde grupların her seferinde aynı olmamasına ve farklı kişilerden oluşmasına dikkat edilmelidir.

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ Etkinliklerin uygulanması sırasında empati, saygı, koşulsuz kabul ve saydamlık gibi hümanistik öğretmenin benimsemesi gereken tutumları sergileyerek öğrencilerin kendilerini güvende hissedecekleri, tehdit hissetmedikleri sınıf ortamı yaratılmalıdır. Sınıftaki tüm öğrenciler etkinliğe katılım için teşvik edilmeli, ancak rehberliğin gönüllülük ilkesi unutulmayarak öğrenciler zorlanmamalıdır.

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin ailelerinin ya da arkadaşlarının özel hayatlarına ilişkin sınıf ortamında konuşulması uygun olmayan bilgileri açıklamalarını önlemek amacıyla “annem, babam, Ahmet, Ayşe v.b.” ifadeler yerine “tanıdığım birisi” biçiminde ifadeler kullanmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin etkileşim süreçlerinde birbirlerinin paylaşımlarına ilişkin yorumlarının yapıcı olmasına dikkat edilmeli, aşağılayıcı, küçük düşürücü, yargılayıcı ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Paylaşımların “fikir tartışmalarına” dönüşmemesine dikkat edilmelidir.

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ: 

ETKİNLİK UYGULAMA İLKELERİ Etkinlikleri uygularken rehberliğin tüm ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Etkinlikleri uygularken rehberliğin tüm ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Plan örnekleri : 

Plan örnekleri İöo yıllık plan Liseler yıllık plan Günlük plan

……… İLKÖĞRETİM OKULU ….. SINIF REHBERLİK PLANI : 

……… İLKÖĞRETİM OKULU ….. SINIF REHBERLİK PLANI

……… LİSESİ ….. SINIF REHBERLİK PLANI: 

……… LİSESİ ….. SINIF REHBERLİK PLANI

GÜNLÜK PLAN: 

…/…./2006 Dersin Adı : Süre : Yeterlik Alanı: Kazanım No : Kazanım : Etkinliğin Adı : Kullanılacak Araç, Gereç, Yöntem: Yaralanılan Kaynak: Uygulayıcı : Uygulamaya İlişkin Açıklama: Değerlendirme (süreç değerlendirildi mi? Değerlendirme nasıl yapıldı?) GÜNLÜK PLAN

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar Acar, N.V. (2002). Grupla psikolojik danışmada alıştırmalar, deneyler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Akandere, M. (2004). Eğitici okul oyunları. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Aksarı, S. (2005). İlköğretimde günlük ders planlarında yöntem olarak drama önerileri. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Bacanlı, H. (2002). Psikolojik kavram analizleri. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Bacanlı, F. (1999). “Günlük yaşam bilgi ve becerileri eğitimi” İlköğretimde rehberlik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Bacanlı, F. (2005). Lise öğrencileri için mesleki grup rehberliği programı ve uygulama kılavuzu. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Bümen, T.N. (2005). Okulda çoklu zeka kuramı. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık Can, G. (2005). Psikolojik danışma ve rehberlik (6. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık Cihangir, Z. (2004). Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi, örnek ve program etkinlikler. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Doğan, S. (1997). “Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik”. Eğitim Bilimine Giriş. Ed:Leyla Küçükahmet. Ankara:

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 1. Sorumluluk. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 2. Yardımseverlik (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 3. Adalet. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 4.Özgüven (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 5.Liderlik. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 6.Dostluk. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 7.Doğruluk. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 8.Sabır. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter okulu öğretmen kitabı: 9.Saygı. ( 1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Edam (2003). PERESE Karakter Okulu öğretmen kitabı: 10.Özdenetim (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar Erkan, S. (2002). Örnek grup rehberliği etkinlikleri. (5. Baskı). ). Ankara: PegemA Yayıncılık Erkan, S. (2003). “Rehberlik Nedir?”. İlköğretimde Rehberlik. Ed.Yıldız Kuzgun. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, Erkan, S, (2004). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının hazırlanması. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Erkan, S., Kaya, A. (2005). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları. (1.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık Güven, M. (1994). Okullardaki Rehberlik Hizmetleri İçinde Öğretmenin Yeri ve Önemi. Çağdaş Eğitim. 19(203), 28-30. Güven, M. (2006). “Okullarda Rehberlik Servisleri-Hizmetler”. Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ed: Alim Kaya. Ankara: Anı Yayıncılık. Karatekin, N.G. (2003). Karakter okulu aile seti. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kasatura, İ. (1998). Gençlik ve bağımlılık. İstanbul: Evrim Yayınevi Kaya, Z. (2003). Sınıf yönetimi. (3. Basım). Ankara: PegemA Yayıncılık Kepçeoğlu, M. (1994). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Özerler Matbaası.

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar Kılıççı, Y. (2000). Okulda ruh sağlığı. Ankara: Anı Yayıncılık Kulaksızoğlu, A. (2003). Kişisel gelişim uygulamaları. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kuzgun, Y. (1988). Rehberlik ve Psikolojik Danışma. Ankara: ÖSYM Eğitim Yayınları. Kuzgun, Y.(2000). Meslek danışmanlığı kavramlar, uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kuzgun, Y. (2003). Meslek rehberliği ve danışmanlığına giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Kuzgun, Y. (2003). İlköğretimde rehberlik. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Külahoğlu, Ş. (2004). Okul psikolojik danışma ve rehberlik programlarının geliştirilmesi. (2. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. Tarih: 17.04.2001, Sayı: 23476, s. 2-23.

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar MEB (2002). Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri İçin 9. Sınıf Rehberlik Programı Öğretmen El Kitabı. Ankara MEB (2002). Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri İçin 10. Sınıf Rehberlik Programı Öğretmen El Kitabı. Ankara MEB (2002). Orta Öğretim Kurumları Sınıf Öğretmenleri İçin 11. Sınıf Rehberlik Programı Öğretmen El Kitabı. Ankara Mc Whirter, J., Acar, N.V. (2000). Ergen ve çocukla iletişim: Öğretme, destekleme ve çocuk yetiştirme sanatı. Ankara: US-A Yayıncılık Myers, E.J., Sweneey, T.J., Witmer, J.M. (2004). İyilik hali çalışma kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık. Ögel, K. (2002). Madde bağımlılığına yaklaşım ve tedavi. (2. Baskı). İstanbul: IQ Kültürsanat Yayıncılık Ögel, K., Taner, S. (2003). Ergenlerde madde kullanım bozukluklarına yaklaşım kılavuzu. İstanbul: IQ Kültürsanat Yayıncılık Özakpınar, Y. (2002). Verimli ders çalışmanın psikolojik koşulları. (3. Basım). İstanbul: Remzi Kitapevi Özel Tevfik Fikret Okulları (2005). Okul Temelli Sosyal Duygusal Eğitim Programı –Yayın No:11. Özgüven, İ.E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: PDREM Yayınları.

Yararlanılabilecek kaynaklar: 

Yararlanılabilecek kaynaklar Saban, A. (2005). Çoklu zeka teorisi ve eğitim. (5. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Selçuk, Z. , Güner, N. (2003). Sınıf içi rehberlik uygulamaları. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık Temel, F.Z., Aksay, A.B. (2001). Ergen ve gelişimi: Yetişkinliğe ilk adım. (1. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Thomas, G. (2003), Etkili öğretmenlik eğitimi. (15. Basım). İstanbul: Sistem Yayıncılık Turna, R. (2003). Ben bana güveniyorum. (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ültanır, E. (2003). İlköğretim birinci kademede rehberlik ve danışma. (1. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yananer, Ç., Bilge, F. (2003). Sınıfta rehberlik etkinlikleri. (2.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yeşil, R. (2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. (1.Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yeşilyaprak, B. (2003). Eğitimde rehberlik hizmetleri. (6. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Yıldırım, P.K. ve Otrar, M. (2003). Öğrenciler ve aileler için rehber kitap. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Slide20: 

TEŞEKKÜR EDERİZ BAFRA RAM

authorStream Live Help