Proxecto CLIL

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

bilíngües

Comments

Presentation Transcript

Presentación de PowerPoint:

SecciÓns bilÍngües Emilia Teresa Fraga Gonzalez

Presentación de PowerPoint:

O mais importante: Implicación e aceptación de todo o profesorado.

Presentación de PowerPoint:

Que é CLIL? En toda enseñanza bilingüe dase unha situación de integración de varios elementos : os cont idos , a língua e o aprendizaxe . En CLIL como en c alquera o utro modelo de aprendiz axe bilingüe, deben programarse simultáneamente os do us tipos de cont idos : lingüísticos e no n lingüísticos. O aprendiza xe e, por extensión, os roles d o profesorado - son duais .

Presentación de PowerPoint:

Co CLIL, o aprendizaxe dos contidos e o aprendizaxe da língua son igualmente importantes. Ambos son temas curriculares necesarios para os estudiantes, e desarróllanse e intégrense lenta pero constantemente. A largo plazo, os estudiantes aprenden tanto o contido como o novo idioma, do mesmo xeito , ou mellor que os estudiantes que estudian os contados e a língua en clases separadas. Unha razón importante para a introducción do CLIL é axudar a preparar aos estudiantes de hoxe para o mundo do traballo . Os xoves teñen que estar preparados para enfrentarse a un mundo diferente ao que se enfrentaron os seus avós e pais .

Presentación de PowerPoint:

Ser profesor CLIL Os profesores CLIL non ensinan o tipo de linguaxe que ensinan os profesores de idiomas. Os estudiantes CLIL non siguen un plan de estudios que se base no desarrollo da gramática Os estudiantes CLIL non aprenden unha linguaxe turística e familiar: ¿Como te chamas? ¿ Cantos anos tes? ¿ Cal é o Camiño a Praza Maior ?... Os estudiantes CLIL non aprenden o vocabulario a través de temas como os que normalmente se atopan nos libros de texto de idiomas, tales como: house , family , zoo...

Presentación de PowerPoint:

Entón ¿qué tipo de idioma ensinan os profesores CLIL ? Os estudiantes CLIL precisan coñecer e aprender o vocabulario específico do contido do tema ou da materia que están estudiando, por eso, aprenderán un vocabulario diferente si estudian Matemáticas, Ciencias, Música... Aprendendo expresións propias da materia así como tempos verbais que non traballarían na materia de Idioma. Os estudiantes CLIL precisan aprender a linguaxe propia da materia para levar a cabo as tareas e actividades durante a clase, que serán totalmente diferentes as do estudio do idioma. A miña experiencia lévame a decir , que os estudiantes CLIL aprenden o idioma sin darse conta que o están facendo , e aprenden estructuras que aplican sin darse conta que é eso o que buscamos.

Presentación de PowerPoint:

Puntos a tratar Datos do centro . Introducción . Xustificación do proxecto . Obxectivos xerais . Obxectivos xerais do proxecto bilíngüe . Planificación do proxecto bilíngüe . Obxectivos xerais da etapa, curso ao que vai dirixido o proxecto .

Presentación de PowerPoint:

Aspectos organizativos do centro : Previsión de número de alumnos que participarán no proxecto . Organización do equipo docente : Profesores implicados no proxecto . Coordinación docente. Protocolo de acollada de profesores que se incorporen ao proxecto bilíngüe . Plan de formación continuada do profesorado.

Presentación de PowerPoint:

Aspectos curriculares Organización curricular Metodoloxía . Medidas de atención a diversidade . Relación con outras áreas, plans ou proxectos . Avaliación do alumnado. Estratexias para informar as familias . Procedimientos de avaliación e revisión do proxecto . Avaliación dos agentes implicados. Avaliación do propio proxecto .

Presentación de PowerPoint:

Protocolo de acollida a profesores que se incorporen ao proxecto Responsable Obxectivo Acciones Director Xefe de estudios Coordinador do proxecto Dar a coñecer o proxecto bilíngüe do centro Dar banco de materiais . Informar sobre a metodoloxia empregada no proxecto . Dar a coñecer a forma de avaliar aos alumnos. Profesor titor Acompañar ao profesor que se incorpora na integración na aula Establecer reunións periódicas co profesor de nova incorporación.

Presentación de PowerPoint:

Aceptación : O proxecto CLIL non é dos profesores que o levan a cabo, como todos os demais proyectos do centro , é de todos, é do Centro. Si todos os profesores o aceptan, o Centro chegará a ser bilíngüe , porque cando se traballe algo en calquera curso ou etapa, ese profesor ou grupo de profesores pedirá axuda aos do proxecto , e si están traballando o corpo , poderá porlle os nomes nos DOUS idiomas, si o de ciencias está traballando as platas, poderán facer as etiquetas nos DOUS idiomas, si un profesor prepara unha obra de teatro , pedirá que a fagan nos DOUS idiomas, así poderíamos ter DOUS gatos con botas, dous reis , duas princesas....todos no escenario. E todo o claustro axudará a que este proxecto vaia adiante , funcione....todo será para que os alumnos melloren e disfruten.

authorStream Live Help