A variety of questions in science education-2

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Farkhondeh parsa انواع پرسش ها در آموزش علوم By Farkhondeh Parsa

Slide 2:

فعالیتهای تک گویی: انواع تک گویی : مثالها نوع اول: در شروع درس : دیروز درباره ی شخم زدن خاک صحبت کردیم ودر وسط درس تا اینجا مبارزه با آفتها را عرضه کردم . ودر پایان این درس : این مسئله را بررسی میکنیم که پروانه چگونه بوجود می اید (مراحل رشد پروانه) نوع دوم : " جانوران طبقه بندی متفاوت دارند دو دسته ی مهر دار ان وبی مهرداران." نوع سوم :" کمی شن برای آزمایش تهیه کنید ""چگونگی کار با میکروسکوپ" Farkhondeh parsa

Slide 3:

فعالیتهای تک گویی:   انواع تک گویی : نوع اول : در شروع درس : دیروز درباره ی سنگ ها صحبت کردیم و انواع آن را شناختیم . وسط درس : تا اینجا مواد تشکیل دهنده ی سنگ ها را شناختم . پایان درس : امروز این مسئله را بررسی می کنیم که آیا سنگ ها از کانی ساخته شده اند ؟ نوع دوم : «اندام های تنفسی شامل نای ، بینی ، دهان و... است .» نوع سوم : «چند قطره جوهر را در یک لیوان آب حل کنید چه چیزی مشاهده می کنید .»     Farkhondeh parsa

Slide 4:

Farkhondeh parsa فعالیت گفتگو : انواع پرسشهای سازنده : پرسشهای تمرکز کننده : آیا متوجه شده اید که سنگها انواع مختلفی دارند ؟ پرسشهای اندازه گیری و شمارش: چه مدت طول می کشد تا سنگهای رسوبی تشکیل شوند؟ پرسشهای مقایسه ای: سنگهای رسوبی با سنگهای آذرین چه تفاوتی دارند؟ پرسشهای کنشی: اگر خورشید نبود چه می شد؟ پرسشهای مطرح کننده ی مسئله: چگونه می توان فهمید که در سر پیچ جاده از چه نوع آینه ای استفاده شود؟

Slide 5:

نمونه هایی از پرسشهای واگرا و همگرا: واگرا(باز): چگونه به وسیله ی پریسکوپ درون یک زیر دریایی را می توان دید؟ (استنباط از طرح) چگونه می توان با مزه کردن نوع یک میوه را تشخیص داد؟ ( فرضیه سازی) همگرا(بسته): چه اشیائی بر روی میز آزمایشگاه وجود دارد ؟ (مشاهده) سلول چیست ؟ (شرح)

Slide 6:

طرح پرسشهای بر انگیختن تفکر و عمل: الف) نمونه هایی از پرسشهایی برای دریافت ایده های کودکان: این پرسشهای معین که فرد مدار هستند در مورد کودکانی که در حال بحث و مشاهده در مورد موجودات زنده و غیر زنده هستند. فکر می کنید از موجودات زنده چه چیزهایی بوجود می آید؟ فکر می کنید که موجودات غیر زنده رشد می کنند؟ فکر می کنید که مو جودات زنده به رشد خود ادامه می دهند؟ می توانید به چه چیزهایی دیگری فکر کنید که همین اتفاق برایش رخ دهد ؟

Slide 7:

ب) نمونه هایی از پرسشهای برای پرورش ایده های کودکان: معلم درس علوم از دانش آموزان خود خواست که هر کدام از آنها لوبیایی را در سه نوع خاک رس، شن و ماسه بکارند و رشد آنها را مشاهده کنند پس از یک هفته آنها لوبیاها را به مدرسه بیاورند ودر حال مشاهده بودند که یکی از دانش آموزان گفت اگر به خاکها کود شیمیایی اضافه کنیم لوبیاها زودتر جوانه می زند و رشد می کند. سوالات معلم از دانش آموزان: آیا مطمئن اید که ایده ی شما در مورد لوبیاها در عمل درست است؟ چه چیزی نشان دهنده ی این است که دانه بهتر رشد کرده است؟

Slide 8:

ج) پرسشهایی برای پرورش مهارتهای یادگیری کودکان: مهارتهای یادگیری : نمونه های از پرسشهایی برای پرورش مهارت های یادگیری مشاهده: وقتی با ذره بین به سنگهای رسوبی نگاه می کنید چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ فرضیه سازی : چرا روند تشکیل سنگهای رسوبی بسیار کند است ؟ پیش بینی : برای اینکه سنگهای رسوبی زودتر تشکیل شوند چکار باید کنیم ؟ طراحی تحقیق: برای تشخیص سنگهای رسوبی از سنگهای دیگر چه ابزاری لازم است؟ تفسیر یافته ها و نتیجه گیری : آیا آب برای تشکیل سنگهای رسوبی لازم است؟ برقراری ارتباط : چگونه برای دیگران توضیح می دهید که از سنگهای رسوبی چه در یافته اید؟

Slide 9:

طراحی پرسشهای موضوع مدار و فرد مدار: پرسشهای موضوع مدار : چرا زمین به دور خود می چرخد؟ پرسشهای فرد مدار: شما فکر می کنید که چرا زمین به دور خود می چرخد؟

Slide 10:

طراحی پرسشهای متمرکز کننده: انواع پرسشهای متمرکز کننده : نمونه هایی از پرسشهای متمرکزکننده باز گویی : شما چند بار الاکلنگ بازی کردید؟ جمع آوری داده ها: در مورد جانوران مهره دار چه اطلاعاتی را جمع آوری کرده اید؟ آماده کردن داده ها: با نگاه کردن به وزغ و قورباغه چه تفاوتهایی در آنها می بینید؟ ارزشیابی: چگونه پی می برید که سنگها انواع مختلفی دارند؟

Slide 11:

انواع واکنشها: نمونه ی از انواع واکنشها پذیرفتن :معلم"پرسش متمرکز کننده" آهنربا چند قطب دارد؟ "ش" دو قطب. واکنش معلم: بله،آهنربا دو قطب شمال و جنوب دارد. رد کردن :معلم "پرسش متمرکز کننده" آهنربا چند قطب دارد؟ "ش" یک قطب دارد. واکنش معلم: نه،همه ی آهنرباهادو قطب دارند. توضیح خواستن :معلم "پرسش متمرکز کننده"،"م" چند نوع گلبول درخون وجود دارد؟ "م": دو نوع گلبوبل در خون وجود دارد.و به نظر من گلبول قرمزجالبتراست . معلم:می توانی آن را توصیف کنی؟ "م": بله در پلاسما معلق است و علت قرمزی خون وجود همین گلبول است. معلم: فکر می کنید برای چه در بدن وجود دارد؟ "م" برای اینکه اکسیژن را از ششها بگیرد وبه سلولهای بدن برساندو دی اکسید کربن را از آنها به ششها بر گرداند .

Slide 12:

شاهد خواستن: معلم: بچه ها به نظر شما نوزاد پروانه ای که روی میزمی بینید گرسنه است؟ شاگردان: بله. معلم :چرامی گویید نوزاد پروانه گرسنه است؟ شاگردان :ازآنجا که اگربرگ تازه ی درخت به نوزاد پروانه بدهیم شروع به خوردن می کند. 5. از دیگری پرسیدن: معلم:"ف"از آینه های مقعر و محدب چه چیز هایی را دریافته اید؟ "ف" از آینه های مقعر در آینه ی بغل ماشین و از آینه های محدب در دندان پزشکی استفاده می کنیم . معلم:این تفاوت ها را از کجا می دانید؟ "ف" از روی حقیقی بودن و مجازی بودن تصاویر ها. معلم:"ی" آیا با حرف او موافقی؟ "ی" بله. "ز": "ی" چرا با حرف او موافقی؟ "ی":به این دلیل که سطح درونی آینه های مقعر صیقلی وسطح بیرونی آینه های محدب صیقلی است.

Slide 13:

درس روزانه 1- مشخصات کلی: نام درس:علوم تجربی مدت:50دقیقه صفحات:40و41 علوم پنجم دبستان موضوع:ماشین ها نیروی خود را از کجا تامین میکنند.

Slide 14:

1 -هدف کلی: دانش آموزان با منبع نیروی ماشین ها اشنا شوند0 هدف های جزیی (اموزشی): دانش آموزان با نیرو وکاربرد ان اشنا شوند0 دانش آموزان با انرژی الکتریکی اشنا شوند0 دانش آموزان با موتور الکتریکی اشنا شوند0 دانش آموزان با کاربرد موتور الکتریکی اشنا شوند0 دانش آموزان کاربرد و ویژگی آرمیچر را یاد بگیرند0 دانش آموزان با کاربرد انرژی الکتریکی در وسایل و زندگی روزمره آشنا شوند0

Slide 15:

2-هدف های عینی: دانش آموزان نیرو وکاربرد آنرا توضیح دهند0 انرژی الکتریکی را شرح دهند0 بتوانند موتور الکتریکی را تعریف کنند0 کاربرد موتور الکتریکی را بگویند0 کاربرد آرمیچر و ویژگی ان را شرح دهند0 کاربرد انرژی الکتریکی در زند گی را نام ببرند0 3-رفتار ورودی: آیا برای انجام دادن همه کارها می توانیم از ماهیچه استفاده کنیم؟ در موردانرژی الکتریکی چه میدانید؟ 4-روشها و راهبرد های انتخابی برای تدریس: روش توضیحی و روش نمایشی0

Slide 16:

5-مواد اموزشی:گچ وتخته و کتاب درسی وکتاب معلم0 6-رسانه ها و امکانات و تجهیزات مورد نیاز: ارمیچر و CD اموزشی0 7-مدل کلاسی: U شکل(یو شکل )0 8-نحوه تعامل و گروهبندی دانش اموزان:به گروه های 5 نفره تقسیم می شوند0 9-مفاهیم کلیدی (تعمیم ها): ماشین ساده 0ماشین پیچیده0ارمیچر0 موتور الکتریکی0 10-مراحل تدریس: 1-10 مرحله امادگی و ایجاد انگیزه(بخش مقدماتی): نمایش فیلمی درباره ماشین های ساده و پیچیده0

Slide 17:

2-10 ارزشیابی تشخیصی: ماشین چیست؟ چند ماشین ساده نام ببرید؟ ماشین پیچیده را تعریف کنید: 3-10 ارائه درس جدید: نمونه فعالیت های معلم: نمونه فعالیت های شاگرد: زمان ارائه: 1- گروهبندی دانش اموزان به گروه های 5نفره0 1-بحث گروهی درباره نیرو وانجام فعالیت ها0 5دقیقه 2-نشان دادن ارمیچر0چارت اموزشی 0 2-پاسخ به سوالات معلم و نام بردن چند ماشین که در زندگی کاربرد دارد0 5دقیقه 3-نمایش فیلم و CD اموزشی به دانش اموزان0 3-مشاهده فیلم واظهار نظر درباره ان0 5دقیقه

Slide 18:

-210 ارزشیابی تکوینی(مرحله ای): الف)تصویر عنوانی مانند : در شکل های بالا کدامیک شکل ماشین پیچیده است؟ ب)شروع درس : در شکل تصویر چه وسایلی را می بینید؟ ج)در حین فعالیت های کتاب و کار گروهی : اگر ماشین نبود می توانستیم کارهایمان را انجام دهیم؟ زمان ارائه: 5-11جمع بندی و نتیجه گیری: برای انجام همه کارها نمی توانیم ازبازوها استفاده کنیم و باید از ماشین های ساده و پیچیده کمک بگیریم0 5دقیقه 6-11 ارزشیابی پایانی(مجموعی): 1-کاربرد ماشین ها در زندگی چیست؟ 2-از موتور الکتریکی در چه وسایلی استفاده شده است؟ 5دقیقه 7-11 تعیین تکلیف و فعالیت های تکمیلی: با استفاده از ارمیچر یک قایق ساده بسازید0 5دقیقه

authorStream Live Help