درب_یو_پی_وسی

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

برای این که کاتالوگ درب را در سیستم خود ذخیره نمایید، روی آن کلیک راست کرده و گزینه 'save as' را انتخاب کنید.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ب ر د ی و پ ی س و ی ب ر د و ی ی پ ی و ی س د و ل ن ا د گ و ل ا ت ا ک ب ر د ی ا ر ب د و ل ن ا د گ و ل ا ت ا ک ب ر د ا ه ر ب ی و ر ک ن ی ل ر ی ز ک ی ل ک د ی ی ا م ن: ی ا ر ب ن ی ا ه ک گ و ل ا ت ا ک ب ر د ا ر ر د م ت س ی س د و خ ه ر ی خذ ، د ی ی ا م ن ی و ر ن آ ک ی ل ک ت س ا ر ه د ر ک و ه ن ی ز گ save as ا ر ب ا خ ت ن ا د ی ن ک. د و ل ن ا د گ و ل ا ت ا ک ب ر د ی ا ه ب ر د ب س ا ن م ی ا ر ب ق ا ت ا ب ا و خ و س ی و ر س ی ا ه ی ت ش ا د ه ب م ا م ح و ت ل ا و ت ر د ی ا ه ل ا س ر ی خا ه ب ت ل ع ن ی ی ا پ ن د و ب ز ا ر ت م ن ا م ت ر ا پ آ ا ه و ه ب ع ب ت ن آ ژ ا ر ت م ن ی ی ا پ س ی و ر س ی ا ه ، ی ت ش ا د ه ب ی ا ه ب ر د م ا م ح و ت ل ا و ت ر ت ش ی ب ر د ض ر ع م ب آ و ر ا خ ب ر ا ر ق د ن ت ف ر گ ه ک ن ی ا ه ل أ س م ر د ر ا ن ک ه د ا ف ت س ا ز ا ی ا ه ب ر د ب س ا ن م ا ن ی ا ر ب ی ح م ط ی ا ه ب و ط ر م ث ع ا ب ه د ش ب ر د ی ا ه س ی و ر س ی ا ه ی ت ش ا د ه ب ر م ع د ی ف م ر ا ی س ب ی ن ی ی ا پ ت ب س ن ه ب ر ی ا س ی ا ه ب ر د ن ا م ت خا س ه ت ش ا د د ن ش ا ب. ب ر د و ی ی پ ی و ی س ز ا و ر ن ی ا ت ک ر ش ه ر ج ن پ ر ا گ د ن ا م ا ب ه جو ت ه ب ز ا ی ن ن ا ی ر ت ش م م ا د ق ا ه ب د ی ل و ت ن ی ا ر ت م ا ب ت ی ف ی ک ه د ر ک و د ه ع ت م د و ش ی م ه ک ن ی ا ب ر د ا ه ه و ل ع ر ب ی ی ا ب ی ز و د ض ب آ ن د و ب ز ا ن ی ر ت ل ا ب د ر ا د ن ا ت س ا ر ا د ر و خر ب د ن ش ا ب ی م ه ک ع و ن ت د و د ح م ا ن ا ه ن آ ر د ح ر ط و گ ن ر ی ا ه ف ل ت خ م ن ی ا ل و ص ح م ا ر ر ص ح ن م د ر ف ب ه د ر ک... - ی حا ر ط ب ر د ا ه ه ب ت ر و ص ب ر د ی ا ه و د و ا ی ه س ، ه ر ا د ج م ا م ت ل ن پ و ا ی ب ر د ی ا ه ی ب ی ک ر ت. - ک م ا ن ا د ا ج ی ا و ش ز ا ب ه ب ل خا د و ا ی ه ب ن و ر ی ب ز ا ه ن ا خ. - ن ا ک م ا ی ب ا خ ت ن ا ع م ا ج و ل م ا ک ز ا ن ی ب ی م ا م ت گ ن ر ی ا ه د و جو م. - ی ر ا د ه گ ن ن ا س آ- ک ا پ ن د ر ک ن ی ا ب ر د ا ه ط س و ت ک ی ه چر ا پ ب و ط ر م ی ی ا ب ی ز ه و ل جو ه ی ل و ا ا ر ه ب ن آ ز ا ب ی م د ن ا د ر گ. - م ت س ی س ی ت ی ن م ا ی ا ر ا د ن ی د ن چ ل ف ق ی ا ر ب ن ی ا ب ر د ا ه د و جو م ی م د ش ا ب. - ب س ا ن ت م ی ا ر ب ب ر د ی ا ه ی ق ا ت ا م ا م ح و ت ل ا و ت. - ی م ا م ت ب ر د ی ا ه ی ش ر ا ف س ز ی ن ل ب ا ق د ی ل و ت ی ا ر ب ه ن ا خ ا م ش ی م د ن ش ا ب.

authorStream Live Help