15.INOVASI DALAM PENDIDIKAN 3

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Inovasi dan perubahan dalam pendidikan Rekabentuk pentaksiran dan penilaian Disediakan oleh: Noralifah binti parmin

slide 2:

REKABENTUK Kamus dewan edisi keempat rekabentuk adalah corak atau bentuk sesuatu yg direka PENTAKSIRAN pentaksiran merupakan proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghuraimengumpul merekod memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. Noraini Idris 2005 menyatakan pentaksiran merupakan sebahagian daripada aktiviti penilaian yang melibatkan suatu proses pengumpulan maklumat secara berterusan dengan tujuan untuk menguji hipotesis membuat keputusan dan mengemukakan soalan.

slide 3:

Berdasarkan penggabungjalinan definisi rekabentuk dan pentaksiran secara kesimpulannya rekabentuk pentaksiran merupakan sesuatu corak atau bentuk yang direka merangkumi aktiviti menghurai mengumpul merekod memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu.

slide 5:

Ini adalah proses membentuk dan menyokong metakognisi bagi setiap murid. Pentaksiran sebagai pembelajaran memberi tumpuan atau memberi fokus terhadap peranan murid sebagai penghubung yang kritikal antara pentaksiran dan pembelajaran. Apabila murid bersifat aktif terikat dengan pembelajaran dan berupaya menjadi pentaksir yang kritikal biasanya mereka memahami dan berupaya mengesan informasi dan maklumat menghubungkaitkan informasi dan maklumat kepada pengetahuan berkaitan dan menggunakannya untuk tujuan pembelajaran.

slide 6:

• Ini adalah untuk membolehkan guru mendapatkan informasi bagi tujuan memodifikasikan dan mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. • Ianya memaklumkan cara dan kaedah kebiasaan pembelajaran murid dan mengenal pasti corak dan kaedah serta jalan yang diambil oleh murid dalam pembelajaran mereka. • Ia memerlukan rekabentuk yang teliti dari guru agar informasi hasilan keputusan dapat menentukan bukan sahaja apa yang diketahui oleh murid tetapi turut mendapat pandangan mendalam bagaimana bila dan sama ada murid sudah boleh mengaplikasi apa yang mereka tahu atau pelajari dalam pembelajaran mereka.

slide 7:

• Ini adalah berbentuk sumatif secara semulajadi dan digunakan untuk memastikan apa yang diketahui dan apa yang murid boleh lakukan mendemostrasikan sama ada mereka berjaya mendapatkan atau memahami kehendak hasilan kurikulum serta kebiasaannya menunjukkan bagaimana mereka ditempatkan atau diletakkan dan dihubungkaitkan dengan yang lain. Guru memberi tumpuan dan penekanan dalam memastikan mereka telah menjalankan dan menggunakan pentaksiran bagi tujuan memberikan dan membekalkan kenyataan yang tepat dan bermakna terhadap kebolehan murid.

slide 8:

1.Merancang Peringkat sebelum sesuatu pentaksiran dilaksanakan. Ini memerlukan guru merancang perkara-perkara berikut: Mengenal pasti murid yang hendak dinilaii Menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai Menentukan instrumen yang hendak digunakan Menentukan aspek yang hendak diperhatikan Menentukan tempoh masa pemerhatian Menentukan bila hendak menjalankan penilaian dan pentaksiran

slide 9:

2. Membina Instrumen Semasa membina instrument guru hendaklah pastikan bahawa instrumen tersebut perlulah mempunyai ciri-ciri berikut : Tujuan yang jelas Menepati apa yang hendak dinilai Item boleh diukur Setiap item hanya mengukur satu kemahiran sahaja

slide 10:

3. Melaksanakan Instrumen • Setelah reka bentuk siap dirancang guru haruslah memikirkan bagaimana sesuatu pentaksiran tersebut akan dilaksanakan. • Dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas pentaksiran dan penilaian boleh dilakukan melalui pemerhatian. • Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Dalam konteks pentaksiran pemerhatian adalah satu kaedah yang sisitematik untuk mengumpul data atau maklumat dan merekodnya dengan tepat.

slide 12:

Penaksiran dibuat melalui pemerhatian pencerapan serta hasil kerja

slide 13:

Menilai keupayaan pelajar berfikir membuat analisi sintesis dan penilaian serta memindahkan fakta dan idea

slide 14:

Penaksiran prestasi • Menilai keupayaan pelajar dalam melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu kemahiran dalam menghasilkan sesuatu yang baharu dan kreatif.

slide 15:

Merekod apa yang diketahui dan dibuat oleh pelajar.

slide 16:

Menilai perkembangan pembelajaran pelajar secara langsung meliputi apa yang dapat dibuat bagaimana proses dan pengalaman pembelajaran.

slide 18:

Peranan guru • tentukan matlamat prestasi tugasan •Sediakan hasil pembelajaran secara terperinci •Sediakan tugasan real- world mencabar tetapi realistik •Sediakan langkah-langkah pelaksanaan tugasan yang lengkap dan dapat memandu pelajar. •Bina penaksiran pembelajaran pembelajaran dalam tugasan iaitu dalam bentuk kontektual. •Gunakan borang penilaian yang boleh membantu guru membuat penaksiran prestasi pelajar secara adil dan tepat.

slide 19:

PENAKSIRAN PRESTASI

slide 23:

PENAKSIRAN BERASASKAN PORTFOLIO Menggunakan portfolio untuk merancang mengutip dan menganalisi pelbagai sumber d a t a u n t u k m e n i l a i k e u p a y a a n p e l a j a r

slide 24:

PERANAN GURU •Kenal pasti tujuan dan fokus portfolio. •Rancang isi portfolio •Reka bentuk analisis protfolio •Sedia tatacara penyampaian •kenal pasti prosedur mengesahkan ketepatan maklumat •Laksanakan model penaksiran portfoliorubrik skala

slide 26:

Pentaksiran kendiri bermaksud pelajar itu sendiri mentaksir tugasan yang diberikan oleh guru

slide 27:

MEMBUAT REFLEKSI PADA PEMBELAJARAN MENCUBA MENGINGAT DAN MEMAHAMI APA YANG TELAH BERLAKU MENCUBA MENDAPATKAN IDEA YANG JELAS TENTANG APA JUA YANG TELAH DICAPAI. BERKONGSI TANGGUNGJAWAB DENGAN SEKOLAH TENTANG PEMBELAJARAN Penaksiran KENDIRI

slide 29:

PENAKSIRAN PEMBELAJARAN YANG DIBUAT OLEH KOMPUTER MELALUI PERISIAN YANG TELAH DISEDIAKAN.

slide 31:

• Generasi Internet • Dunia Internet • Sistem pendidikan seluruh dunia berubah

slide 33:

Persekitaran Bilik Darjah Maya Virtual Classroom • Pembelajaran berlaku secara online sepenuhnya atau secara gabungan online dan pertemuan formal yang dikenalis sebagai blended. • Maklumat dan aktiviti pembelajaran dimuatkan dalam portal pembelajaran. • Pelajar perlu berdaftar. • Kawalan berlaku melalui papan buletin • Tiada interaksi sosial.

slide 34:

Persekitaran Pembelajaran Personal Personal Learning Environment • Pembelajaran berlaku secara online dalam pelbagai bentuk pilihan pelajar. • Pembelajaran informal dan formal boleh berlaku. • Maklumat isi pelajaran diperoleh melalui pelbagai media dan perisian. • Pelajar sendiri yang menentukan arah dan hala tuju pembelajarannya. • Interaksi sosial berlaku melalui penggunaan pelbagai media dan perisian sosial. • Memenuhi konsep pembelajaran sepanjang hayat.

slide 35:

Konsep Penilaian • Menurut Stufflebeam 1971 penilaian adalah proses mengenalpasti memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi mempertimbangkan pilihan yang ada. • Penilaian merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif bagi menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. • Ia sebagai satu proses/prosedur yang sistematik bagi membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian akademik kemahiran atau sikap. Ia merangkumi aspek pengujian dan pengukuran.

slide 36:

. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakan-rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain Membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan subjek lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dengan yang rendah pencapaiannya. Membolehkan guru menilai bahan dan teknik serta kaedah pengajaran. Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.

slide 37:

. Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar. Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakan-rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain Membuat perbandingan pencapaian pelajar dalam subjek tersebut dengan subjek lain. Menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dengan yang rendah pencapaiannya. Membolehkan guru menilai bahan dan teknik serta kaedah pengajaran. Meningkatkan keberkesanan pengajaran guru.

slide 38:

• Membantu guru dalam membuat jangkaan terhadap potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. • Membolehkan guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. • Melalui ujian penilaian yang dilakukan guru dapat berusaha meningkatkan keberkesanan pengajaran mereka. • Pelajar berpeluang mengetahui kelemahan dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera memperbaikinya.

slide 39:

Prosedur dalam penilaian 1. Persediaan Ujian. 2. Pentadbiran Ujian Pemilihan Lokasi. 3. Pemeriksaan Dan Pengukuran Ujian. 4. Buat Analisis. 5. Interpretasi / Dapatan / Tindakan.

slide 40:

Kepentingan Penilaian dan Pentaksiran • Membandingkan pencapaian pelajar dengan rakan-rakan sekelas atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. • Membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain bagi melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang. Maklumat ini digunakan untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya.

slide 41:

Kepentingan Penilaian dan Pentaksiran • Mengenal pasti pelajar yang tinggi dan amat lemah keupayaannya bagi menentukan kerja- kerja pemulihan dan pengayaan. • Membolehkan guru menilai bahan teknik dan kaedah pengajaran mereka sebagai asas meningkatkan pengajaran mereka. • Pelajar mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera pula memperbaikinya

slide 42:

REKABENTUK PENILAIAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

slide 44:

. Menentukan tahap penguasaan murid dlm keseluruhan kursus. contohnya ujian akhir tahun SPM PMR UPSR. Untuk tujuan pemilihan dan penempatan Mendapat gambaran secara holistik dan tepat mengenai prestasi murid.

slide 45:

Menentukan tahap penguasaan murid dlm keseluruhan kursus. Contohnya uj ian akhir tahun SPM PMR UPSR. Untuk tujuan pemilihan dan penempatan. Mendapat gambaran secara holistik dan tepat mengenai prestasi murid.-Punca kelemahan murid dpt dikesan. Menentukan kesediaan murid utk mengikuti pelajaran berikutnya. Meningkatkan motivasi murid utk belajar

slide 47:

1. Pemerhatian Dibuat apabila sukar hendak dikesan melalui kaedah lisan atau melalui kerja bertulis para murid. Biasanya penilaian dibuat melalui sikap perlakuan proses atau hasil kerja amali lukisan kraf tangan dan sebagainya. 2. Lisan Mengesan secara serta merta tentang penguasaan pengetahuan kefahaman konsep kemahiran perlakuan amalan dan sikap murid. Biasanya penilaian jenis ini dilaksanakan melalui aktiviti seperti bersoal- jawab perbincangan kuiz hafazan bercerita dan sebagainya. 3. Kerja Bertulis Melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa hasil tugasan daripada kerja bertulis para murid seperti lembaran kerja ujian bertulis laporan projek karangan taksir graf peta jadual atau carta. Setiap penilaian dan pentaksiran hendaklah dikendalikan oleh guru untuk menilai sendiri muridnya secara berterusan berdasarkan hasil pembelajaran yang telah ditentukan. Ketika merekabentuk pentaksiran terdapat dua Proses pelaksanaan pentaksiran yang peril dipertimbangkan oleh guru. Peringkat tersebut adalah peringkat merancang dan membina instrumen.

authorStream Live Help