6.GLOBALISASI DALAM PENDIDIKAN

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

GlObalisasi dalam Pendidikan EDU 3093 – Guru dan Cabaran Semasa : Isu dan Cabaran Pendidikan Semasa 4 DISEDIAKAN OLEH DANIEL BIN GEORGE

slide 2:

Definisi Globalisasi • Global Kamus Dewan 2007 • Dunia seluruhnya pada keseluruhannya pada umumnya. • Globalisasi Kamus Dewan 2007 • Fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepesatan perkembangan teknologi meklumat. • Scholte 2000 • Proses menyingkirkan batasan atau sekatan kerajaan mengenai pergerakan antara negara supaya mewujudkan satu ekonomi dunia yang terbuka dan tanpa sempadan.

slide 3:

Perkembangan Profesionalisme Keguruan Melalui Globalisasi Meletakkan profession keguruan sebagai profesion terpenting Meluaskan peluang kepada guru dalam perkhidmatan dan guru dalam latihan dari aspek pendidikan guru dan pengiktirafan taraf profesionalisme. Meluaskan pengetahuan guru bersifat global Kemahiran ICT dan interaksi global meluaskan konsep pembelajaran mengatasi halangan bilik darjah Meluaskan lagi program pensiswazhan guru bagi memperbaiki taraf kualiti dan taraf profesionalisme keguruan

slide 4:

Persediaan menghadapi persaingan global • Mempunyai budaya pembelajaran sepanjang hayat. • Mempunyai kebolehan untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. • Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian. • Bersedia dari segi kognitif untuk tugasan yang kompleks dan mencabar menyelesaikan masalah serta menjana pengetahuan baru. • Menjadi warganegara yang bertanggungjawab dari segi sosial politik dan budaya

slide 5:

Cabaran Globalisasi Dalam Pendidikan Keperluan terhadap pembelajaran berterusan Inovasi dalam perkembangan kurikulum Penggunaan TMK Pengurusan pendidikan Pembentukan jati diri pelajar Kualiti guru

slide 6:

Globalisasi dalam kurikulum di Malaysia • Sekolah Bestari: Tumpuan kepada proses pengembangan dan pemupukan pembelajaran dengan menggunakan komputer dan penggunaan multimedia. • Projek Sekolah Net: Penggunaan komputer peribadi dan persekitaran Local Area Network LAN. Guru berfungsi sebagai penerima maklumat sesuatu bahan kurikulum dan pembelajaran daripada luar dan kemudian menyalurkannya kepada pelajar. • Projek Smart Lab: Menggunakan jaringan komputer bagi membolehkan pelajar mengakses ilmu dan maklumat daripada pelbagai sumber dengan guru berfungsi sebagai pemandu pelayar dan pemudahcara. • Projek Sekolah Vista: Perisian aplikasi bagi pengurusan bilik darjah untuk pengajaran dan pembelajaran. Ini bagi membolehkan guru menguruskan bilik darjah dengan berkesan dan memberi peluang kepada pelajar berkomunikasi secara elektronik dengan rakan dan guru

slide 7:

• Fikirkan Pendidikan Masa Dahulu Dan Masa Kini

slide 8:

Krisis Pendidikan Globalisasi

slide 9:

Kesan Globalisasi dalam Pendidikan + ve • Budaya pembelajaran sepanjang hayat • Kebolehan berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa • Menguasai kemahiran teknologi untuk keperluan pekerjaan dan kehidupan seharian • Pendidikan Negara terbuka kepada dunia luar • Perubahan peranan guru dalam bilik darjah • Peluang pendidikan terbuka luas • Persaingan sihat dalam meningkatkan mutu pendidikan dan inovasi • Perkongsian sumbangan hasil penyelidikan tentang pengajaran dan pembelajaran

slide 10:

Kesan Globalisasi dalam Pendidikan - ve • Kadar pengangguran semakin meningkat • Pengaliran keluar sumber manusia yang berkepakaran ke luar negara • Meminggirkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda • Perdagangan pendidikan • Penyebaran sumber-sumber yang tidak bersesuaian dengan intelek dan rohani • Berlaku penindasan dalam merampas peluang dan sumber bagi kemajuan sistem pendidikan sesebuah negara • Pemantauan mendalam dari aspek permasalahan antisosial

slide 12:

Kesimpulan • Globalisasi • Menyediakan platform untuk semua orang tanpa mengira bangsa kaum warna kulit status dan latar belakang untuk bersaing secara adil dalam mana-mana bidang. • Globalisasi telah membawa kedua-dua kesan positif dan negatif dalam banyak aspek kehidupan kita terutamanya pendidikan. • Ini kerana pendidikan adalah salah satu bidang yang banyak dipengaruhi oleh persekitaran dan perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pesat di seluruh dunia..

authorStream Live Help