8.FAKTOR PENTING YANG MENYOKONG PERKEMBANGAN GURU PADA SETIAP PERINGKA

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Daniel bin George Dayangku Nurul Akmal binti Awang Mustapha ASAS KEPIMPINAN DAN PROFESIONALISME GURU EDU 3083

slide 3:

• Guru yang baharu memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau universiti. • Faktor yang menyokong perkembangan guru permulaan  sosialisasi. • Guru baharu sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. • Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru. GURU PERMULAAN

slide 4:

CIRI-CIRI KELEMAHAN SOSIALISASI GURU PERMULAAN Kurang mahir kokurikulum. Kurang mahir urus aktiviti sukan. Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah. Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah. Kurang teori dan amalan latihan. Tidak cukup kemahiran menggunakan pusat sumber. Kurang kemahiran sosial.

slide 5:

GURU CEKAP • Guru cekap ialah guru yang mempunyai: Kecekapan profesionalisme Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip Keutuhan peribadi Kecekapan menggunakan teknologi maklumat.

slide 6:

Faktor yang menyokong perkembangan guru cekap  PERIBADI – bermatlamat fikiran positif yakin dan sabar.  PENGAJARAN – gaya tersendiri kepakaran bermotivasi.  INTELEKTUAL – suka membaca mempunyai mental-life yang segar mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.

slide 7:

PRINSIP GURU CEKAP • Do It Right First Time : Setiap kerja mesti cekap dan kurang silap. Guru mengajar murid belajar : mengajar membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh. Berkongsi visi yang sama Bakti disemai bukti dituai Penambahbaikan berterusan Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah Guru perlu proaktif

slide 8:

GURU BERKESAN • guru berkesan lebih tertumpu kepada pengajaran guru di mana guru tersebut:  berupaya mempelbagaikan kaedah pengajaran  menyediakan bahan bantu mengajarBBM  mendalami isi kandungan yang hendak diajar.  mengetahui akan kebolehan pelajar menerima pelajaran  memberi motivasi kepada pelajar supaya belajar bersungguh- sungguh  dapat mengawal kelakuan pelajar  mengumpulkan pelajar mengikut kumpulan dan  memberi penilaian atau ujian yang kerap kepada pelajar.

slide 9:

GURU BERKESAN • Mengikut Caroll1963 pengajaran yang baik dipengaruhi oleh lima faktor iaitu:  sikap attitude  kebolehan untuk memahami pengajaran ability to understand  ketekunan perseverance  peluang opportunity dan  pengajaran yang berkualiti Quality of instruction. • Jika sikap pelajar terhadap pelajaran adalah tinggi ia mudah untuk memahami pengajaran dan dengan demikian itu pelajar akan tekun belajar dan akhirnya mudah untuk memahami sesuatu konsep dan kemahiran.

slide 10:

GURU BERKESAN terdapat empat faktor yang mempengaruhi perkembangan guru berkesan iaitu Faktor 1: kualiti pengajaran quality of instruction keupayaan guru untuk menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami oleh pelajar mudah diingat dan menyeronokkan pelajar.

slide 11:

GURU BERKESAN  Faktor 2: kesesuaian aras pengajaran appropriate level of instruction Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. Jika aras pengajaran guru tinggi pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajarannya. Apabila aras pengajaran itu rendah pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru.

slide 12:

GURU BERKESAN  Faktor 2: kesesuaian aras pengajaran appropriate level of instruction Aras pengajaran yang sesuai bermaksud pengajaran mestilah sesuai dengan kebolehan dan keupayaan pelajar. Jika aras pengajaran guru tinggi pelajar yang lemah tidak dapat mengikutnya akhirnya mereka akan ketinggalan dalam pelajarannya. Apabila aras pengajaran itu rendah pelajar-pelajar yang cerdik tidak akan memberikan tumpuan terhadap pengajaran guru.

slide 13:

GURU BERKESAN  Faktor 3: insentif incentive  keupayaan guru untuk memberi motivasi kepada pelajar untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi oleh guru.  Terdapat dua cara untuk guru memberikan motivasi kepada pelajar supaya terus belajar.  Pertama guru perlu menyediakan pengajaran yang boleh menarik minat dan menyeronokkan pelajar dengan mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pelbagai alat Bantu Mengajar ABM.  Kedua guru boleh memberi insentif kepada pelajar dengan cara memberikan ganjaran atau pujian kepada pelajar yang dapat menguasai sesuatu kemahiran atau memberi dendaan kepada pelajar yang tidak dapat menguasai sesuatu kemahiran.  Faktor 4: masa time .

slide 14:

GURU MAHIR     

slide 15:

GURU MAHIR o Guru yang mahir berkomunikasi dengan anak muridnya akan menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik. o Dapat memberikan motivasi yang berkesan o Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah. o Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam pp dan tahu kemahiran aplikasi Komputer.

slide 16:

GURU PAKAR Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran pengetahuan dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam pp. Menyerlahkan diri secara profesionalisme. Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya.

slide 17:

GURU PAKAR Faktor yang mempengaruhi perkembangan guru pakar: • Sahsiah  Sahsiah terpuji  Berketrampilan  Berpegang teguh kepada etika perguruan dan etika Perkhidmatan awam  Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar  Role model kepada warga pendidikan • Pengetahuan guru  Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran  Menjadi pakar rujuk p p  Bijak mengurus masa bahan dan sumber  Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar.

authorStream Live Help