7.KEPEMIMPINAN GURU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Kepemimpinan Guru Asas Kepemimpinan Jenis-jenis Kepemimpinan Teori Kepemimpinan Kepemimpinan Sekolah Cabaran Kepemimpinan

slide 2:

Asas Kepemimpinan • Proses yang mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas. • Kepemimpinan saling berkaitan dengan pemimpin individu yang beri pengaruh

slide 3:

Asas Penting Melibatkan pihak lain orang lain Para pemimpin mempunyai autoriti memberi arahan Mempengaruhi pekerja melalui arahan

slide 4:

Model Keberkesanan Pengurusan Bercorak Sistem Pengurus membuat keputusan staf menurut Pengurusan Gaya Sistem Pengurus mengeluarkan arahan perkerja diberi kebebasan Pengurusan Sistem Pengurus dan staf boleh berunding

slide 5:

Jenis-jenis Kepemimpinan • Reddin1970dalam Robiah Sidin1989 membahagikan gaya kepimpinan mengikut model dimensi yang mengandungi tiga gaya asas empat gaya pengurusan yang berkesan dan empat lagi gaya pengurusan yang agak kurang berkesan. • Boles dan Davenport1975 telah menyarankan beberapa gaya untuk kepimpinan dan cara pemimpin berkenaan menggunakan kuasanya.

slide 6:

• Pihak pengurusan sekolah perlu mendapatkan kerjasama penuh daripada ahli pasukannya untuk menjadikan suasana kerja yang lebih efektif. • Sifat kepimpinan guru yang terbaik pula adalah kepimpinan guru yang dapat memenuhi kehendak-kehendak murid bagi mencapai hasil pembelajarannya. • Guru mempunyai kesanggupan yang tinggi untuk melaksanakan perubahan termasuklah menjalankan kajian untuk kebaikan murid kajian tindakan.

slide 7:

Pengaruh Gaya Kepimpinan 1 • Kuasa- kuasa yang menentukan personaliti pengurus. 2 • Sifat pekerja yang dipertanggungjawabkan kepada pengurus. 3 • Pengurus membiarkan kumpulan membuat keputusan sendiri.

slide 8:

Gaya –gaya Kepimpinan Gaya Kepimpinan Autokratik Gaya Kepimpinan Instruksional Gaya Kepimpinan Demokratik Gaya Kepimpinan Kontigensi Gaya Kepimpinan Laissez Faire Gaya Kepimpinan Islamik

slide 9:

Gaya Kepimpinan Autokratik Pemimpin berkuasa Staf perlu mengikut perintah

slide 10:

Gaya Kepimpinan Instruksional Pemimpin sekolah yang mengambiltahu terhadap PP serta perkembangannya Kualiti kepimpinan yang boleh menggerakkan guru kearah pemikiran kreatif dan kritis

slide 11:

Gaya Kepimpinan Demokratik Bersikap terbuka Mementingkan kepentingan bersama Pembimbing yang baik kepada kumpulannya

slide 12:

Gaya Kepimpinan Kotigensi Menyesuaikan gaya kepimpinan mengikut keadaan Pemimpin menggunakan kuasanya untuk memberi ganjaran dan hukuman kepada orang yang dipimpin.

slide 13:

Gaya Kepimpinan Laissez-Faire Memberi kebebasan sepenuhnya kepada orang bawahan Tidak masuk campur langsung

slide 14:

Gaya Kepimpinan Islamik Berdasarkan Al-Quran Al-Sunnah dan Syura ’ Pekerja wajib taat pemimpin Menekankan konsep tawakkan setelah perancangan telah diatur dengan teliti

slide 15:

Teori Kepemimpinan • Guru Besar mempunyai tugas dan kewajipan untuk mengembang dan menggilapkan guru- gurunya menjadi pemimpin. • Guru Besar berperanan sebagai seorang: – Manager – Coach – Mentor – Leader

slide 16:

Definisi Kepimpinan • Merujuk kepada keupayaan serta kebijaksanaan seorang ketua dalam menguruskan kakitangan bawahannya dan sumber yang ada. • Danielson 2006 melihat kepimpinan sebagai himpunan kemahiran pada seseorang guru yang selain daripada mengajar ada mempunyai pengaruh yang diperluaskan ke luar bilik darjahnya sama ada di dalam atau di luar sekolah.

slide 17:

Komponen Kepimpinan Sifat-sifat Gaya dan Kelakuan Kepimpinan mengikut situasi

slide 18:

Teori X dan Y • Diasaskan oleh Douglas McGregor 1960 • Teori X mengandaikan bahawa pekerja semulajadinya malas dan akan mengelak daripada bekerja kecuali dipaksa keperluan psikologi dan keselamatan • Teori Y bercirikan motivasi dan pengiktirafan. • Teori ini mengandaikan bekerja sebagai sesuatu yang baik jika menyeronokkan tetapi mereka akan menganggap kerja sebagai beban jika tidak menyenangkan Teori Perhubungan Manusia • Menjelaskan bahawa perhubungan manusia boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya • Terdapat 2 corak perlakuan pemimpin yang disukai: Task Orientation dan Human Relation Orientation • Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan yang baik dengan pengikutnya Teori Kepimpinan Mengikut Situasi • Teori ini menyatakan cara memimpin yang berbeza boleh berkesan bergantung kepada kematangan orang bawahan • Teori ini menyatakan bahawa cara memimpin yang berbeza sesuai dalam keadaan yang berbeza • Tidak ada hanya 1 saja cara memimpin yang paling baik • Pemimpin yang berkesan adalah mereka yang mendorong dan menunjukkan jalan kepada orang bawahan untuk manghasilkan sesuatu yang paling baik Teori Perlakuan • Perhubungan kemanusiaan boleh mempengaruhi kelakuan dan perlakuan • Pemimpin yang berjaya ialah pemimpin yang mengambil berat tentang tugas dan yang menjaga perhubungan baik dengan pengikutnya • Kesan perlakuan pemimpin berdasarkan tanggungjawab berorientasikan tugas dan orientasi pekerja telah memberi impak terhadap keberkesanan peranan kepimpinan mereka

slide 19:

Garis Panduan Mengetahui dan melatih diri anda Mengetahui dan mengawal gaya anda Mempercayai perkara-perkara terbaik tentang orang lain Memenuhi keperluan-keperluan staf Sesuaikan kepada ciri-ciri kerja Bertindak sebagai pemimpin

slide 20:

Kesimpulannya: • Sebagai pemimpin dalam konteks pengajaran di dalam kelas guru perlulah bijak memilih mana-mana jenis kepemimpinan supaya pengajaran menjadi satu pengajaran yang kondusif dan dapat diterima oleh murid- murid.

slide 21:

Disediakan oleh:

authorStream Live Help