4.PENGGUNAAN DAMNESIA MEMBANTU MURID MENGINGAT NAMA NEGERI-NEGERI DI M

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 PENGGUNAAN “DAMNESIA” MEMBANTU MURID MENGINGAT NAMA NEGERI- NEGERI DI MALAYSIA DALAM KALANGAN MURID TAHUN LIMA Dayangku Nurul Akmal binti Awang Mustapha Pensyarah Penyelia: Encik Linos Bin Sumping PISMP Sejarah SK Ambilan Jun 2013 Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau dygkunurulakmalgmail.com ABSTRAK Kajian ini dilakukan untuk menentukan kesan penggunaan DAMNESIA mengingat nama 13 buah negeri di Malaysia dalam kalangan murid Tahun 5 di SK Banjar Keningau Sabah. Peserta kajian terdiri daripada 10 orang murid Tahun 5 2017 Penilaian digunakan adalah ujian pra dan pasca soal selidik dan pemerhatian. Data dianalisis dengan menggunakan dua cara iaitu Min dan Mod. Berdasarkan ujian pra dan pasca yang diperoleh itu terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian antara sebelum dan selepas mereka diajar menggunakan DAMNESIA. Nilai Min tentang pencapaian mengingat nama 13 buah negeri di Malaysia adalah 32.6 bagi ujian pra dan 49.4 bagi ujian pasca. Terdapat perbezaan yang signifikan dalam peningkatan kerjasama antara peserta kajan apabila menggunakan DAMNESIA. Hasil kajian menunjukkan bahawa peserta kajian menunjukkan perubahan positif dalam kerjasama antara mereka. Implikasi kajian ini ialah pendekatan pengajaran guru memainkan peranan penting dalam memberikan suasana pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Hasil kajian yang diperolehi dengan penggunaan DAMNESIA boleh meningkatkan pencapaian murid. Pengunaan dam seperti DAMNESIA ini juga boleh digunakan untuk diubahsuai untuk topik dan fakta sejarah lain ataupun subjek lain. Kata Kunci: DAMNESIA bermain sambil belajar mengingat kerjasama tahun 5 ABSTRACT This research is done to determine the effect of the use of DAMNESIA in the process of remember the names of 13 states in Malaysia of Primary 5 students in SK Banjar Keningau Sabah. Respondents are from 10 of Primary 5 students 2017. Assessment instrument used is a pre and post test questionnaire and structured observation. Data were analyzed using two ways which is mean and mod. Based on the acquired pre and post test there is a significant difference in achievement between before and after they were taught using DAMNESIA. The Mean value of the items about achievement to remember names of 13 states in Malaysia is 32.6 for pre test and 49.4 for post test. There is significant difference in cooperation between respondents when using DAMNESIA. The result of research indicates that the respondents have an positive changes in cooperation between them. The implication of this study is to approach the teaching of teachers play an important role in providing a memorable learning atmosphere for students. The study results were obtained on the use of DAMNESIA can improve student achievement. Board games like DAMNESIA can also be used for other topic and other historical facts or any other subject. Keywords: DAMNESIA play and learn remember cooperation year 5

slide 2:

2 PENGENALAN Pengkaji merupakan siswa pendidik semester 8 di Institut Perguruan Kampus Keningau Sabah dalam Opsyen Sejarah Ambilan Jun 2013. Pengkaji menjalani praktikum fasa ketiga bermula 25 Julai hingga 25 Oktober 2016 di Sekolah Kebangsaan Banjar Keningau dan melaksanakan kajian tindakan di sekolah tersebut. Berdasarkan beberapa sesi PdP yang lalu pengkaji mendapati murid tahun 5 Bestari di Sekolah Kebangsaan Banjar Keningau menghadapi masalah untuk menguasai 13 buah nama negeri di Malaysia. Murid keliru menyenaraikan nama negeri di Malaysia dengan nama tempat daerah dan Negara lain. Malah mereka cenderung meletakkan jawapan berdasarkan nama tempat yang mereka ketahui. Terdapat juga murid tidak mengetahui Malaysia merupakan sebuah Negara. Murid juga menunjukkan tingkah laku yang negatif seperti berpuak-puak dan mengejek-ejek apabila dibahagikan ke dalam beberapa kumpulan. Oleh itu pengkaji mencadangkan kaedah bermain sambil belajar dalam proses PdP iaitu penggunaan dam gergasi yang dinamakan DAMNESIA membantu peserta kajian mengingat 13 nama negeri di Malaysia. Harapan pengkaji agar penggunaan DAMNESIA dapat meningkatkan kerjasama murid dan menyeronokkan sekaligus berkesan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. FOKUS KAJIAN Fokus kajian pengkaji ialah membantu murid- murid tahun 5 mengingat fakta iaitu nama 13 buah negeri di Malaysia. Pengkaji mendapati bahawa terdapat ramai di antara murid–murid Tahap II di SK Banjar masih belum mengenali kesemua nama negeri– negeri di Malaysia. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid pengkaji telah memilih untuk menggunakan DAMNESIA bagi membantu murid mengingat nama 13 buah negeri di Malaysia. DAMNESIA memerlukan murid membentuk kumpulan tanpa ada rasa tidak puas hati mengejek-ejek dan berpuak-puak agar dapat meningkatkan kerjasama antara mereka. OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Objektif kajian adalah seperti berikut: 1 Meningkatkan kemahiran murid dalam menguasai fakta sejarah dengan mengingat nama 13 buah negeri-negeri di Malaysia tidak termasuk Wilayah Persekutuan. 2 Membantu murid meningkatkan kerjasama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah.

slide 3:

3 Soalan kajian adalah seperti berikut: 1 Apakah DAMNESIA dapat meningkatkan kemahiran mengingat fakta sejarah iaitu mengingat nama 13 buah negeri-negeri di Malaysia 2 Adakah DAMNESIA dapat meningkatkan kerjasama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah PESERTA KAJIAN Sewaktu pengkaji menyemak hasil ujian diagnostik pengkaji telah mengesan sepuluh orang murid yang mendapat Gred D dan Gred E iaitu yang memperolehi 5 markah dan ke bawah daripada 12 markah sekaligus dipilih menjadi peserta kajian. Mereka terdiri daripada 8 orang murid perempuan dan 2 orang murid lelaki. TINDAKAN Dalam membuat perubahan baharu kepada masalah ini pengkaji telah menggunakan Model Stephen Kemmis bagi membantu melicinkan proses kajian tindakan. 1 Fasa Perancangan Proses pengumpulan data awal dilaksanakan dengan mengedarkan lembaran kerja berbentuk ujian diagnostik dan borang soal selidik. Kemudiannya hasil dapatan dibuat dalam bentuk analisis dokumen. Berdasarkan data tersebut terdapat 10 orang murid tahun 5B tidak dapat menguasai 13 buah nama negeri-negeri di Malaysia. Tinjauan awal juga menunjukkan murid tahun 5B mempunyai masalah dalam bekerjasama dalam satu kumpulan. Perancangan •Penyediaan pelan : •pengumpulan data awal seperti borang kaji selidik pemerhatian soaljawab secara lisan dan ujian pra. •merancang model intervensi: DAMNESIA Tindakan •Pelaksanaan intervensi secara berperingkat- peringkat •Langkah 1: DAMNESIA DAN UJI NAMA NEGERI MENGIKUT IKON •Langkah 2: DAMNESIA DAN UJI NAMA NEGERI DAN IKON NEGERI SECARA RAWAK •Langkah 3: DAMNESIA DAN UJI NAMA NEGERI Pemerhatian •Kenalpasti perubahan amalan melalui analisis data: •pemerhatian tingkahlaku •penilaian: ujian pos Refleksi •perkongsian dapatan data dan pengalaman tentang keberkesanan intervensi sama ada masalah yang difokuskan telah selesai atau perlu melaksanakan Kitaran 2 sehingga masalah dapat diselesaikan Rajah 1: Rekabentuk kajian Adaptasi daripada Model Kemmis 1983

slide 4:

4 Pengkaji merancang untuk menfokuskan kajian tindakan dalam membantu murid mengingat nama 13 buah negeri di Malaysia melalui penggunaan board games berskala besar iaitu dam ular yang digabungkan bersama puzzle. Pengkaji juga merancang untuk menggunakan alat kajian iaitu ujian pra dan soalan-soalan kajian lembaran kerja setelah pelaksanaan intervensi yang bertujuan untuk menilai tahap ingatan murid terhadap tajuk yang diajar. Borang pemerhatian turut digunakan untuk melihat penglibatan murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan sebelum memasuki Fasa Tindakan. 2 Fasa Tindakan Pengkaji memilih menjalankan intervensi menggunakan DAMNESIA iaitu perkataan DAMNESIA diambil dari akronim Dam Negeri Malaysia. Penggunaan DAMNESIA digabungkan bersama Papan Uji Minda. Pelaksanaan intervensi DAMNESIA dilaksanakan secara berperingkat-peringkat mengikut aras. Papan Uji Minda yang digabungkan mempunyai peranan penting iaitu peserta kajian perlu menyelesaikan Uji Minda sehingga selesai bersama peserta kajian yang lain. Papan Uji Minda mempunyai 13 kepingan Kad Ikon Negeri dan 13 kepingan Kad Nama Negeri-Negeri Di Malaysia. Papan tersebut dibina dengan peta Malaysia yang kosong dan ia boleh diubahsuai mengikut intervensi yang hendak dilaksanakan. Selesai sesi intervensi peserta kajian menyelesaikan lembaran kerja dalam masa yang telah ditetapkan iaitu selama 5 minit. Setelah selesai semua intervensi ujian pasca dilaksanakan untuk penilaian yang terakhir bagi menilai sejauh mana keberkesanan DAMNESIA. 3 Fasa Pemerhatian Pengkaji merekod dan menganalisis segala data yang diperolehi melalui beberapa ujian pos. Ujian pertama adalah pengkaji mengadakan soal jawab secara lisan untuk menguji tahap penguasaan 13 buah negeri- negeri di Malaysia. Bagi ujian pos yang kedua pengkaji menganalisis konstruk item yang terdapat dalam borang pemerhatian untuk mengukur peningkatan kerjasama murid dalam mata pelajaran Sejarah. Manakala ujian pos yang terakhir dalam bentuk lembaran kerja iaitu penilaian akhir yang telah diselesaikan oleh peserta kajian. Hasil ujian tersebut dianalisis dalam bentuk jadual dan rajah menggunakan perisian Microsoft Office Excel. 4 Fasa Refleksi Pengkaji mereflek semula perkongsian dapatan data dan pengalaman tentang keberkesanan intervensi sama ada masalah yang difokuskan telah selesai. Sekiranya keputusan tidak seperti yang dijangkakan pelaksanaan Kitaran 2 dibuat semula. Kitaran kajian tindakan ini boleh berlaku secara berterusan sehingga masalah yang difokuskan selesai. Kitaran ini juga boleh digunapakai bagi menyelesaikan masalah lain.

slide 5:

5 1 3 5 7 9 11 13 PK1 PK3 PK6 PK7 PK9 PK14 PK19 PK21 PK24 PK28 MARKAH PESERTA KAJIAN PENCAPAIAN PESERTA KAJIAN DALAM SESI INTERVENSI INTERVENSI 1 13 M INTERVENSI 2 13 M INTERVENSI 3 13 M DAPATAN KAJIAN Soalan Kajian 1 Apakah DAMNESIA dapat meningkatkan kemahiran mengingat fakta sejarah iaitu mengingat nama 13 buah negeri- negeri di Malaysia Hasil pencapaian ujian dan tindakan intervensi peserta kajian telah dianalisis. Berdasarkan Rajah 2 terdapat peningkatan yang ketara bagi peserta kajian dalam sesi intervensi. PK1 PK7 dan PK14 dapat menguasai 13 buah nama negeri- negeri di Malaysia selepas menerima Intervensi 2. Pengkaji hanya meneruskan Intervensi 3 kepada peserta kajian yang belum dapat menguasai 13 buah nama negeri- negeri di Malaysia untuk mengukuhkan lagi penguasaan peserta kajian. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 MARKAH /50 PESERTA KAJIAN ANALISIS MARKAH UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA UJIAN PRA UJIAN PASCA Rajah 3: Analisis Markah Ujian Pra Dan Ujian Pasca Rajah 2: Analisis Pencapaian Peserta Kajian Dalam Sesi Intervensi

slide 6:

6 Berdasarkan Rajah 3 keputusan ujian pra dan ujian pasca kesemua peserta kajian telah menunjukkan perbandingan pencapaian. Analisis ujian pra menunjukkan kesemua peserta kajian cuma mendapat markah 34 dan kebawah iaitu gred C sahaja. Namun ia berlainan dengan dapatan pencapaian bagi markah ujian pasca kerana semua peserta kajian mendapat markah antara 47 hingga 50 iaitu pada tahap yang cemerlang. Justeru itu dapatan ini menunjukkan penguasaan terhadap kemahiran dalam mengingat nama 13 buah negeri- negeri di Malaysia meningkat. Jadual 1 Hasil Min Skor Ujian Pra dan Ujian Pasca Kumpulan Skor Ujian Perbezaan Min Pra Pasca Nilai 32.6 49.4 16.8 Berdasarkan jadual di atas jelas menunjukkan bahawa nilai min skor bagi ujian Pra dan Ujian Pasca adalah tidak sama di mana min skor Ujian Pra ialah 32.6. Manakala min skor Ujian Pos ialah 49.4. Perbezaan min skor ujian pra dan ujian pasca bagi peserta kajian adalah berbeza iaitu 16.8. Min skor ujian pasca lebih tinggi daripada min skor ujian pra. Pengkaji mendapati bahawa terdapat kesan penggunaan “DAMNESIA” membantu peserta kajian mengingat nama negeri- negeri di Malaysia. Pengkaji turut membuktikan bahawa terdapat kekerapan atau mod skor markah ujian pasca selepas diajar menggunakan DAMNESIA. Markah 50 mempunyai kekerapan sebanyak 7 kali berbanding tiga markah lain yang hanya mendapat 1 kali iaitu 47 48 dan 49. Hal ini menyimpulkan bahawa penggunaan “DAMNESIA” memberi kesan kepada pencapaian peserta kajian dalam mengingat nama negeri- negeri di Malaysia dari menggunakan kaedah tradisional.

slide 7:

7 Soalan Kajian 2 Adakah DAMNESIA dapat meningkatkan kerjasama murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Jadual 2 Borang Pemerhatian Peningkatan Kerjasama Semasa Penggunaan “ D A M N E S I A ” BIL ASPEK YANG DIPERHATIKAN KEKERAPAN Intervensi 1 Intervensi 2 Intervensi 3 1 Seronok belajar menggunakan DAMNESIA //// //// 10 100 //// //// 10 100 //// //// 10 100 2 Menggalakkan pasangan untuk menyelesaikan Uji Minda //// 4 40 //// / 6 60 //// //// 10 100 3 Membantu kumpulan lain semasa bermain DAMNESIA //// 5 50 //// 5 50 //// //// 10 100 4 Tidak menumpukan perhatian semasa bermain DAMNESIA //// /// 8 80 // 2 20 - 0 5 Berbincang dengan rakan sebelum menjawab soalan Uji Minda // 2 20 //// /// 8 80 //// //// 10 100 Berdasarkan Jadual 2 di atas setelah dianalisis mengikut kekerapan dan peratusan yang diperolehi menggunakan borang pemerhatian. Pengkaji dapat mengenalpasti penggunaan DAMNESIA dapat meningkatkan kerjasama peserta kajian dalam mata pelajaran Sejarah.

slide 8:

8 Pengkaji juga membuktikan kewujudan kerjasama antara peserta kajian dengan membuat rakaman aktiviti penggunaan DAMNESIA. Hasil rakaman tersebut dianalisis oleh pengkaji dan ditunjukkan dalam bentuk rajah di bawah. Rajah 4 dan Rajah 5: Peserta kajian seronok belajar menggunakan DAMNESIA Rajah 6: Peserta Kajian membantu kumpulan lain semasa bermain DAMNESIA Rajah 7: Peserta kajian menumpukan perhatian semasa bermain DAMNESIA

slide 9:

9 REFLEKSI Merujuk kepada hasil dan data kajian didapati persoalan-persoalan yang ditimbulkan dalam kajian ini sudah dijawab dan dapat dirumuskan bahawa: 1. Terdapat perbezaan pencapaian yang signifikan di antara pencapaian peserta kajian sebelum dan selepas diajar menggunakan DAMNESIA. 2. Terdapat perbezaan peningkatan kerjasama yang signifikan di kalangan peserta kajian semasa menggunakan DAMNESIA. Murid sebenarnya lebih tertarik kepada suasana pembelajaran yang berbeza daripada kaedah tradisional yang sering digunakan oleh guru-guru. Pengajaran dan pembelajaran menggunakan DAMNESIA dapat memberikan suasana yang berbeza dan memberi variasi kepada murid. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN Penggunaan DAMNESIA masih boleh dimurnikan lagi dengan mengaplikasikannya pada kitaran kedua. Sebagai contoh untuk mengatasi kelemahan dalam intervensi peringkat pertama pengkaji bercadang untuk mengubahsuai dan menambahbaik permainan dengan menulis nota dalam buku latihan dan mengubahsuai cara permainan. Pendekatan ini bertujuan menambah daya ingatan murid dengan lebih mudah tentang isi pelajaran yang diajar pada sesi intervensi. Berikut merupakan beberapa cadangan yang boleh meningkatkan lagi tahap penggunaan teknik permainan dam seperi DAMNESIA ini untuk kajian-kajian lanjutan. 1. Instrumen pengujian secara lisan untuk menguji daya ingatan untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan kajian. 2. Pengunaan dam seperti DAMNESIA ini boleh digunakan untuk diubahsuai untuk topik dan fakta sejarah lain ataupun subjek lain. 3. Teknik permainan juga boleh diimplementasi untuk murid-murid lain selain daripada murid tahun 5 yang berbeza sekolah pelbagai bangsa tahap pencapaian dan kawasan luar bandar mahupun bandar.

slide 10:

10 RUJUKAN Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin 2011 Siri Pendidikan: Pengantar Penyelidikan Tindakan dalam Penyelidikan Pendidikan Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Choong Lean Keow 2009 Siri Pendidikan Perguruan: Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd Dokumen Standard KSSR Sejarah Tahun 5 KPM. Khairuddin Mohamad Ibrahim Yusof Zaridah Ramli 2014 Penyelidikan Dalam Pendidikan Bahasa Melayu Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Shaifol Bahary dan Hasnul Faizal 2010 HBEF4303: Projek Kajian Tindakan Selangor: Meteor Doc Sdn. Bhd

authorStream Live Help