3.PENGGUNAAN BUKU REKOD RUKUN NEGARA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 PENGGUNAAN BUKU REKOD RUKUN NEGARA DALAM MENINGKATKAN KEMAHIRAN MENGINGAT DALAM KALANGAN MURID TAHUN 5 Oleh: AINOL MOHMADZAN BIN MAHIDIR RAHMAN Ainol_mzyahoo.com PUAN RAITI NAIMAN PISMP SEJARAH AMBILAN JUN 2013 ABSTRAK Kajian tindakan ini dilaksanakan untuk melihat penggunaan Buku Rekod Rukun Negara dalam meningkatkan kemahiran mengingat murid dan amalan pedagogi guru bagi mata pelajaran Sejarah. Tinjauan awal mendapati kebanyakan murid tahun 5 SK Penagatan masih lemah dalam mengingati prinsip Rukun Negara dengan betul. Peserta kajian terdiri daripada enam orang murid Tahun 5 Cerdik yang memperolehi markah yang kurang memuaskan dalam soalan Bahagian C. Kutipan data diperolehi melalui ujian analisis dokumen BRRN pemerhatian dan soal selidik. Data dianalisis secara deskriptif menggunakan peratus dan min. Dapatan kajian mendapati bahawa min markah murid adalah 26.67 dalam praujian dan meningkat sebanyak 73.33 selepas intervensi dilakukan dengan jumlah peningkatan 100. Dapatan kajian membuktikan bahawa Buku Rekod Rukun Negara berkesan dalam membantu murid-murid yang Iemah mengingat prinsip Rukun Negara dan meningkatkan amalan pedagogi guru terhadap proses pengajaran dan pembelajaran terutama dalam mata pelajaran Sejarah. Penggunaan buku rekod ini boleh diperluas untuk mata pelajaran lain serta aspek bebolehgunaan supaya lebih bersifat mesra pengguna menjimatkan masa dan kos. Kata Kunci: Kemahiran mengingat Buku Rekod Rukun Negara Tahun 5 ABSTRACT This action research is done to study the use of Buku Rekod Rukun Negara to improve the memory skills of the pupils in the pedagogical practice for the Sejarah subject. Initial information gathering shows that most of the students of Year 5 in Sk Penagatan is still weak in memorizing the principles of the Rukun Negara correctly. The participants consists of 6 pupils form the year 5 Cerdik that scored low on the Section C questions Data collection methods are tests document analysis BRRN observations and interview. Data analysis descriptively is using percentage and mean. Research findings shoes that the mean score for pupils are 26.67 for the pre-test and increased as much as 73.33 after the intervention the sum of increment is 100. Research findings also shows that the Buku Rekod Rukun Negara can improve the pedagogical practice of the teacher in teaching and learning especially the subject Sejarah. The use of this record book can be expanded to other subjects plus the aspect of usability is more user-friendly saves time and cost. Key Word : Memory skills Buku Rekod Rukun Negara Year 5

slide 2:

2 PENGENALAN Kurikulum Standard Sejarah Sekolah Rendah membolehkan murid memahami tingkah laku manusia sebab dan akibat keunikan sejarah tanah air dan kegemilangan negara bagi melahirkan warganegara yang patriotik dan menjunjung amalan nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat Malaysia. Kandungan kurikulum menggunakan pendekatan kronologi. Sepertimana yang kita ketahui matapelajaran Sejarah telah dijadikan matapelajaran teras di sekolah rendah bermula 2014. Saya telah menjalani praktikum fasa satu sehingga tiga di Daerah Keningau. Sepanjang tempoh praktikum saya mendapati murid mempunyai masalah dalam kemahiran mengingat matapelajaran Sejarah. Murid perlu menguasai banyak kemahiran terutama dalam mengingat fakta. Murid sukar untuk mengingat nama tokoh-tokoh pejuang peristiwa-peristiwa dan tarikh-tarikh mengikut kronologi yang betul. Kadang-kala murid menghadapi masalah mudah lupa terhadap perkataan panjang walaupun sudah diajar beberapa minit yang lepas. Ini kerana daya ingatan memerlukan latihan dan bimbingan agar mantap serta mampu mengingat memahami dan mengeluarkan kembali perkara yang telah dipelajari. Ketika mengajar subjek Sejarah di tahun 5 saya telah mengenalpasti masalah mereka iaitu mengingat prinsip Rukun Regara. Walaupun saya telah mengajar mereka menggunakan kaedah simulasi dan juga tunjuk cara berserta bantuan bahan maujud mereka masih lagi tidak dapat mengingat Rukun Negara dengan betul. Oleh itu saya telah mengkaji permasalahan dengan menggunakan kaedah Buku Rekod Rukun Negara sebagai langkah penyelesaiannya. Oleh yang demikian kita sebagai warga pendidik perlulah menjadi guru yang kreatif dan inovasi dalam mewujudkan pengajaran yang efektif. Para pendidik perlu sentiasa mencari strategi dan kaedah bagi membantu murid agar dapat mempelajari isi pelajaran dengan lebih berkesan. FOKUS KAJIAN Fokus kajian saya berkaitan dengan tema ‘Kedaulatan Negara’ dalam matapelajaran Sejarah Tahun 5 khususnya dalam kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara. Menurut Tang Geok Ling 2005 masalah yang ketara sekali dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah ialah “pelajar sukar untuk mengingat fakta-fakta Sejarah dalam jangka masa panjang”. Hal ini juga sama seperti masalah yang dihadapi oleh murid saya semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Murid lemah dan sukar untuk mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar walaupun sudah diajar berulang kali seperti ditunjukkan dalam jadual 1. Justeru itu saya telah memperkenalkan Buku Rekod Rukun Negara dalam membantu murid mengingat Rukun Negara dengan betul dan lancar.

slide 3:

3 Jadual 1: Tinjauan pemerhatian awal murid Tahun 5 Cerdik Murid RUKUN NEGARA Soalan Catatan 1 2 3 4 5 1 / x x x x x Lemah 2 / x x x x x Lemah 3 / / x x x x Lemah 4 / x x x / x Lemah 5 / / x x / x Lemah 6 / / x x x x Lemah 7 / / / / / / Lancar 8 / / / / / / Lancar 9 / / / / / / Lancar 10 / / / / / / Sederhana 11 / / / / / / Lancar 12 / / / / / / Sederhana 13 / / / / / / Sederhana 14 / / / / / / Lancar 15 / / / / / / Lancar OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN Objektif kajian 1 Menghuraikan cara meningkatkan ingatan murid Tahun 5 terhadap prinsip Rukun Negara dengan menggunakan Buku Rekod Rukun Negara. 2 Memperihalkan amalan pedagogi guru dalam meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara dengan menggunakan Buku Rekod Rukun Negara. Soalan Kajian 1 Bagaimanakah penggunaan Buku Rekod Rukun Negara dapat membantu meningkatkan ingatan murid terhadap prinsip Rukun Negara 2 Bagaimanakah guru menambahbaikan amalan pedagogi dalam meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara menggunakan Buku Rekod Rukun Negara PESERTA KAJIAN Enam orang murid dipilih dalam kajian ini iaitu M1 M2 M3 M4 M5 dan M6. Keenam-enam orang murid ini mempunyai masalah dalam kemahiran mengingat fakta sejarah. Pemilihan murid ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara melalui Buku Rekod Rukun Negara. TINDAKAN YANG DIJALANKAN Dalam kajian ini saya telah memilih untuk menggunakan Model Kemmis McTaggart 1988 sebagai panduan pelaksanaan kajian. Model ini menyarankan empat langkah kajian tindakan berdasarkan gelungan iaitu mereflek reflect merancang plan bertindak action dan memerhati observe. Saya telah melaksanakan kajian ini mengikut proses dan langkah bagi memastikan bahawa

slide 4:

4 pelaksanaan kajian ini dapat dilakukan mengikut jadual perancangan yang dibuat.menguasai kemahiran mengingat dengan betul dan lancar. Pelaksanaan Tindakan Jadual 2: Langkah-langkah pelaksanaan tindakan Langkah 1 Memperkenalkan 5 prinsip Rukun Negara kepada murid. Saya menyebut setiap patah perkataan kepada murid bagi mengelakkan murid keliru dengan susunan Rukun Negara. 1. Kepercayaan kepada tuhan 2. Kesetiaan kepada raja dan negara 3. Keluhuran perlembagaan 4. Kedaulatan undang-undang 5. Kesopanan dan kesusilaan Langkah 2 Saya memperkenalkan Buku Rekod Rukun Negara kepada murid. Buku rekod ini merupakan panduan kepada murid untuk mengingat Rukun Negara dengan betul dan lancar. Setiap murid akan mendapat setiap satu buku rekod ini. Langkah 3 Saya menerangkan kepada murid cara menggunakan Buku Rekod Rukun Negara. Setiap kali intervensi dijalankan murid harus membawa buku rekod bersama. Pelaksanaannya dijalankan secara individu. Setiap kali perjumpaan akan dicatatkan tarikh dan penandaan akan dibuat sewaktu murid mengingat prinsip Rukun Negara di hadapan saya. Tanda / bermaksud murid sudah mengingat dan x bermaksud murid belum ingat atau belum lancar menyebut prinsip Rukun Negara. Selagi murid tidak lancar selagi itu murid akan dipanggil untuk membuat intervensi. Ia disokong oleh Helena dan Siti jamilah 2002 “PAFA akan dinilai dan dilaporkan dalam UPSR PMR dan SPM mula sesi 1994/1995”. Penyataan ini kaedah yang sama saya lakukan iaitu menilai dan membuat tanda bagi mengetahui apa yang sudah murid ingat. Hasil murid akan dinilai dan akan direkodkan ke dalam kajian saya bagi mendapatkan data yang tepat.

slide 5:

5 Dalam setiap peringkat mempunyai enam ruang untuk ditandakan. Ruangan yang pertama untuk prinsip yang pertama. Begitulah sehingga ruangan yang kelima. Manakala ruangan yang keenam ialah ruangan bagi menjawab soalan pada muka surat 10 dalam Buku Rekod Rukun Negara. Langkah 4 Setelah murid selesai melaksanakan jadual mengingat dengan baik mereka akan diberi masa untuk mengingat semula dengan menulis lima prinsip Rukun Negara. Akan tetapi ia tidak berlaku pada hari tersebut. Tujuan saya lakukan supaya murid sentiasa ingat lima prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar. Murid akan dipanggil secara individu bagi mengingat semula dan menulis prinsip yang mereka ingat secara tersusun dengan betul beberapa hari kemudian.

slide 6:

6 Langkah 5 Setelah selesai intervensi saya menjalankan pascaujian. Tujuannya supaya mendapat keputusan yang positif dan mencapai objektif kajian dengan penggunaan Buku Rekod Rukun Negara. Langkah 6 Bagi mengukuhkan lagi ingatan murid terhadap prinsip Rukun Negara saya telah membuat pemerhatian. Pemerhatian ini saya lakukan secara tidak langsung. Apabila berjumpa dengan murid saya akan mengarahkan mereka mengingat lima prinsip Rukun Negara dengan urutan satu hingga lima atau dari belakang hingga depan 5-1 serta secara tidak tersusun. Pelaksanaannya mengikut cara saya sendiri. Kaedah Mengumpul Data 1. Analisis Dokumen Buku Rekod Rukun Negara Jadual mengingat dalam Buku Rekod Rukun Negara merupakan instrumen penting dalam menganalisis dokumen. Setiap apa yang murid lafazkan akan dicatat di dalam jadual. Setiap murid mempunyai daya ingatan yang berbeza-beza. Ada yang cepat mengingat dan ada pula yang lambat mengingat prinsip Rukun Negara. Selain itu saya membuat analisis terhadap pandangan daripada rakan-rakan praktikum dan guru pembimbing. Pandangan tersebut dalam bentuk bertulis.

slide 7:

7 2. Ujian Kaedah pengumpulan data yang seterusnya ialah melalui markah daripada praujian dan pascaujian. Melalui markah ini saya dapat melihat perubahan sebelum dan selepas Buku Rekod Rukun Negara diperkenalkan. 3. Pemerhatian Kaedah pemerhatian merupakan satu teknik pengutipan data dengan memerhati tindak balas murid apabila ditanya secara langsung dan tidak langsung. Untuk memudahkan saya melihat perkembangan kemahiran mengingat murid saya membuat satu jadual pemerhatian. Adakah mereka dapat melafaz dengan betul dan lancar ataupun tidak. Melalui pemerhatian juga saya dapat menilai tahap perkembangan prestasi mereka sepanjang sesi pembelajaran. 4. Soal Selidik Tertutup Saya telah membuat soal selidik tertutup kepada murid untuk mendapatkan respons mereka tentang penggunaan Buku Rekod Rukun Negara. Kaedah Menganalisis Data Data-data yang diperolehi melalui ujian dalam kajian ini dianalisis menggunakan peratus dan min dalam. Kemudian data dibandingkan untuk melihat perubahan pencapaian murid selepas kajian tindakan dilaksanakan. Dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual dan graf untuk memudahkan saya melihat perkembangan kemahiran mengingat murid sebelum dan selepas kajian tindakan dilaksanakan. Kaedah Menyemak Data Saya menggunakan dua jenis triangulasi iaitu triangulasi kaedah dan triangulasi sumber. Bagi mengetahui masalah murid saya melibatkan guru pembimbing sebagai triangulasi sumber. Triangulasi kaedah pula merujuk kepada kaedah yang saya gunakan untuk menyemak data. Saya telah menggunakan kaedah analisis dokumen BRRN dan pandangan rakan-rakan dan guru pembimbing ujian pemerhatian dan soal selidik tertutup. DAPATAN KAJIAN PERSOALAN KAJIAN 1 Bagaimanakah penggunaan Buku Rekod Rukun Negara dapat membantu meningkatkan ingatan murid terhadap prinsip Rukun Negara Bagi menjawab persoalan pertama saya telah melakukan ujian. Melalui praujian saya mendapati bahawa kemahiran mengingat murid sangat lemah. Selepas intervensi dilaksanakan saya telah membuat ujian sekali lagi iaitu pascaujian. Saya mendapati bahawa berlaku perubahan yang sangat ketara kepada murid saya. Oleh yang demikian penggunaan Buku Rekod Rukun Negara ini sangat membantu murid meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar.

slide 8:

8 Jadual 3: Analisis markah/skor peratus dan min gred dalam praujian Murid Skor/Markah 5 Markah Gred M 1 0 0 E M 2 1 20 D M 3 1 20 D M 4 1 20 D M 5 3 60 B M 6 2 40 C Jadual 4: Analisis markah/skor peratus dan gred pascaujian Peserta Kajian Skor/Markahl 5 Markah Gred M 1 5 100 A M 2 5 100 A M 3 5 100 A M 4 5 100 A M 5 5 100 A M 6 Jumlah 5 5 100 100 A Semua A Rajah 1: Graf perbandingan pencapaian markah praujian dan pascaujian Berdasarkan graf di atas palang berwarna biru mewakili data bagi hasil dapatan praujian. Manakala palang berwarna merah pula mewakili data bagi hasil dapatan selepas pascaujian. Apa yang dapat saya katakan ialah murid-murid telah menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Hal ini kerana pada praujian murid M. 1 hanya mendapat markah sekitar gred E 0/5 sahaja manakala murid M. 2 M. 3 dan M. 4 mendapat gred D 1/5 murid M. 5 mendapat gred B 3/5 dan murid M. 6 mendapat gred C 2/5. Setelah melaksanakan intervensi mereka mampu memperoleh markah penuh dalam pascaujian. Jelas sekali bahawa penggunaan Buku Rekod Rukun Negara ini sememangnya membantu meningkatkan ingatan murid tahun 5 untuk mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar.

slide 9:

9 Jadual 5: Jadual mengingat keenam-enam murid Intervensi Peringkat 1 7.2.17 2 9.2.17 3 14.2.17 4 16.2.17 5 Berterusan 6 1 / X X / / X / / / / / X / / Walaupun sudah selesai guru tetap menjalankan intervensi bagi melihat sejauhmana ingatan murid terhadap rukun negara terutama dalam inagtan jangka masa panjang. Setiap kali berjumpa guru akan bertanya. / 2 / / / X X X / / / / X X / / / / / X / / 3 / X X X X X / / / / / X / / / 4 / / / X X X / / / X / X / / X / / X / / 5 / / / X X X / / / X X X / / / / / X / / 6 / X X X X X / X X X X X / / / X X X / / Jadual menunjukkan jadual mengingat murid. Pada peringkat 1 dan 2 semua murid belum dapat mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar. Perubahan berlaku pada peringkat ketiga iaitu di mana murid M. 1 dan M. 3 telah berjaya mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar. Manakala empat orang murid lagi hanya berjaya mengingat dengan betul dan lancar pada peringkat keempat. Ini kerana mereka mempunyai daya ingatan yang berbeza-beza. Seterusnya saya gunakan ialah pemerhatian. Selepas praujian dilakukan saya telah menilai dan melihat perkembangan murid yang lemah bagi menjalankan kajian saya. Pemerhatian dilakukan bagi mengukuhkan kebolehpercayaan terhadap murid yang saya pilih. Butir-butir pemerhatian telah saya catatkan seperti berikut. Jadual 6: Tinjauan pemerhatian awal murid Murid RUKUN NEGARA Soalan Catatan 1 2 3 4 5 1 / x x x x x Lemah 2 / x x x x x Lemah 3 / / x x x x Lemah 4 / x x x / x Lemah 5 / / x x / x Lemah 6 / / x x x x Lemah Dalam jadual 6 tanda merah x menunjukkan murid belum mengingat Rukun Negara dengan betul. Dalam catatan dinyatakan bahawa mereka masih lemah

slide 10:

10 dalam mengingat 5 prinsip Rukun Negara. Manakala / adalah murid yang dapat mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar. Setelah melakukan intervensi peningkatan telah ditunjukkan oleh murid. Semua murid yang telah terpilih berjaya mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar. Keputusan yang berbeza ditunjukkan antara sebelum dan selepas intervensi dilakukan. Jadual 7 menunjukkan tahap peningkatan murid dalam kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara setelah intervensi dijalankan. Jadual 7: Pemerhatian terhadap peningkatan selepas intervensi dijalankan Bil. Murid RUKUN NEGARA Soalan Catatan 1 2 3 4 5 1 M. 1 / / / / / / Lancar 2 M. 2 / / / / / / Lancar 3 M. 3 / / / / / / Lancar 4 M. 4 / / / / / / Lancar 5 M. 5 / / / / / / Lancar 6 M. 6 / / / / / / Lancar Persoalan kajian 2 Bagaimanakah guru menambahbaik amalan pedagogi dalam meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara Saya telah menggunakan beberapa kaedah. Kaedah tersebut ialah soalan tertutup berstruktur pandangan rakan dan guru untuk melihat kesesuaian Buku Rekod Rukun Negara untuk guru menambahbaik amalan pedagogi dalam meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara. Soal selidik tertutup digunakan bagi mendapatkan respon daripada murid tentang keberhasilan kaedah yang saya gunakan. Jadual 8: Borang soal selidik tertutup BORANG SOAL SELIDIK NAMA MURID : BIL. KRITERIA SOALAN YA / TIDAK 1. Adakah kamu suka cara guru mengajar 2. Adakah kamu dapat mengingat prisip Rukun Negara dengan baik 3. Adakah penggunaan buku rekod ini sesuai dengan kamu untuk mengingat prinsip Rukun Negara 4. Adakah buku rekod ini membantu kamu mengingat prinsip Rukun Negara dalam jangka masa yang panjang 5. Adakah intevensi yang dilakukan dapat mewujudkan hubungan yang positif di antara guru dan murid Melalui borang soal selidik dalam jadual 8 saya membuat analisis kaedah yang saya gunakan adakah sesuai untuk digunakan ataupun tidak. Seterusnya mampu untuk meningkatkan amalan saya dalam mengajar Sejarah. Soalan tertutup ini dilakukan selepas sesi intervensi dijalankan. Berikut merupakan analisis daripada dapatan soalan yang murid telah lakukan.

slide 11:

11 Jadual 9: Senarai semak respon murid Bil. Murid Soalan Jumlah catatan 1 2 3 4 5 1 M. 1 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya 2 M. 2 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya 3 M. 3 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya 4 M. 4 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya 5 M. 5 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya 6 M. 6 Ya Ya Ya Ya Ya 5 Berjaya JUMLAH 5 PERATUS 100 Jadual di atas adalah dapatan hasil senarai semak yang murid jawab selepas sesi intervensi dilaksanakan. Berdasarkan kepada dapatan di atas kaedah yang saya lakukan adalah sesuai dan menunjukkan peningkatan yang positif daripada murid. Semua murid memberikan respon yang positif YA. Ini kerana kaedah yang saya gunakan mudah diterima oleh murid kerana bersifat mesra pengguna. Ini bermakna amalan pedagogi saya bertambah baik dan harus digunakan mengikut kesesuaian tajuk lain. Kaedah seterusnya ialah analisi dokumen daripada pandangan rakan-rakan dan guru pembimbing. Pandangan mereka diambil kira kerana mereka sentiasa memerhatikan dan bersama ketika saya lakukan intervensi. Kadang-kala mereka membantu saya untuk menjalankan intervensi apabila saya memerlukan pertolongan. Rajah 2: Pandangan Rakan A

slide 12:

12 Rajah 3: Pandangan rakan B Rajah 4: Pandangan guru pembimbing Berdasarkan kepada ketiga-tiga pandangan di atas mereka memberikan pandangan yang positif dan membina. Mereka setuju dan menyokong kaedah yang saya gunakan. Ini kerana kaedah yang saya gunakan amat mudah dan mesra pelanggan. Selain itu mereka menyarankan saya supaya kaedah ini diperluas dan digunakan untuk tajuk lain dan subjek yang sesuai seperti matematik dan Pendidikan Islam. Ini bermakna saya sudah berjaya meningkatkan amalan pedagogi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara keseluruhannya dapatan kajian membuktikan bahawa penggunaan Buku Rekod Rukun Negara ini telah berjaya menambahbaik amalan pengajaran guru dalam meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara. Hal ini dapat dilihat dalam dapatan kajian yang pertama di mana terdapat peningkatan yang sangat baik dalam markah pascaujian murid. Begitu juga dengan dapatan kajian yang kedua penggunaan buku rekod ini telah berjaya menambah baik amalan pedagogi dalam membantu meningkatkan kemahiran mengingat prinsip Rukun Negara.

slide 13:

13 REFLEKSI Semasa menjalankan penyelidikan tindakan ini saya amat berpuas hati dengan segala kerjasama yang telah diberikan oleh murid. Dapatan kajian seperti yang telah dijelaskan murid telah menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan setelah intervensi dijalankan. Situasi berbeza pula sebelum intervensi dijalankan murid mudah lupa dan lemah dalam mengingat prinsip Rukun Negara walapun telah diajar berulangkali. Namun dalam pascaujian dan pemerhatian selepas intervensi mereka menunjukkan prestasi yang positif dan sangat baik. Oleh hal demikian dengan menggunakan Buku Rekod Rukun Negara murid dapat mengingat prinsip Rukun Negara dengan betul dan lancar Ternyata bahawa penyelidikan tindakan yang telah dilaksanakan ini bukan sahaja telah memberikan kesan kepada murid malahan penyelidikan tindakan ini juga mendidik saya untuk sentiasa berusaha mencari jalan terbaik bagi memperbaiki pengajaran agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan membaiki amalan pedagogi saya. Ini selaras dengan penyataan daripada Jean Mcniff 1988 yang menyatakan bahawa penyelidikan tindakan sebagai satu pendekatan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualiti pendidikan melalui perubahan dengan menggalakkan guru-guru menjadi lebih sedar tentang amalan mereka sendiri. Proses ini merupakan satu langkah untuk membantu murid dan diri saya sendiri mengatasi kelemahan yang dikenalpasti. CADANGAN TINDAKAN SUSULAN Saya bercadang untuk mengaplikasikan penggunaan buku rekod ini pada unit tajuk atau subjek yang lain. Walau bagaimanapun untuk menyesuaikan tajuk dengan penggunaan buku rekod ini beberapa penambahbaikan perlu dilakukan seperti membuat satu buku rekod yang khas untuk satu tahun. Contohnya “Buku Rekod Sejarah Tahun 4 5 atau 6” dan “Buku Rekod Sifir Tahun 4”. RUJUKAN Helena Mohamed Nawawi san Siti Jamilah Ahmad 2002. Courseware asas Fardhu Ain PAFA untuk sekolah menengah. Universiti Malaysia Sarawak. Fakulti Teknologi Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia. Dokumen Standard Kurikulum Sekolah Rendah Sejarah Tahun 5. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemmis S. Mc Taggart R. 1988. The Action Reseach Planner 3rd ed. Victoria Australia : Deakin University Press. Ling T. G. 2005. Meningkatkan keupayaan pelajar mengingat fakta Sejarah dengan menggunakan kaedah mneumonik. Prosiding Seminar Penyelidikan Tindakan tahun 2005. McNiff J. 1998. Action Research: Principles And Practice. Oxon: Routledge Shakila Parween Yacob Sharifah Afidah Syed hamid Muslimin Fadzil Sivarajan a/l Ponniah 2014. Sejarah Tahun 5. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

authorStream Live Help