Mentafsirkan Data Penyelidikan Tindakan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Mentafsirkan Data Penyelidikan Tindakan  Temu bual  Pemerhatian  Analisis Dokumen Interprestasi Pelbagai Data Hubung kait Data Dengan Literatur Merumus Hasil Kajian Membuat Kesimpulan  Interprestasi awalan  Interprestasi ubahsuai  Imbas  Kaitkan  Gambaran keseluruhan  Reflesi peribadi penyelidik  Cadangan kajian akan datang http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

MENGINTEGRASIKAN PELBAGAI SUMBER DATA – Pelbagai sumber data perlu diintegrasikan utk membukti dan menyokong tindakan yang dilakukan dalam Kajian Tindakan – Spt maklumat temubual diintegrasikan dgn pemerhatian pelajar atau persepsi staf terhadap sumber disemak dgn mengintegrasikan dgn analisis dokumen – Pelbagai sumber penting untuk menganalisis data dengan mendalam dan efektif – Maklumat yang banyak akan meningkatkan mutu kajian dan asas kepada tindakan yg lebih efektif

slide 3:

MENGHUBUNGKAITKAN DATA DENGAN LITERATUR – Bertujuan untuk menggalak dan menyokong kesimpulan yg banyak utk meningkatkan mutu kajian dan asas kpd tindakan yg lebih efektif. – Langkah-langkah menghubungkait data Menghubungkait data dengan literatur Data pelbagai sumber Interprestasi awalan Interprestasi ubah suai

slide 4:

sambungan …… – Proses menghubungkaitkan data yang telah diinterprestasi penting kepada penyelidik kerana beberapa sebab seperti berikut: a Menyokong pandangan b Mendapatkan maklumat yang baru c Membekalkan data yang komprehensif d Meningkatkan keesahan

slide 5:

MERUMUSKAN HASIL KAJIAN DAN MEMBUAT KESIMPULAN – Hasil kajian perlu dirumuskan dan dibuat kesimpulan. – Proses merumus hasil kajian adalah Merumus Hasil Kajian Imbas Semula Data Kaitkan Dengan Soalan Kajian Gamabaran Menyeluruh mengenai dapatan

slide 6:

Trimasss … –Dyan –Pijot –Dayah –Alifah http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help