TUTORIAL KUMPULAN 4

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

TUTORIAL BUAT SATU JADUAL YANG MENUNJUKKAN PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN KUALITATIF DAN PENDEKATAN KUANTITATIF KUMPULAN 4 : MOHD LATIF AINOL NURHIDAYAH DAN SITI FIRONIKA. http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

Kuantitatif Kualitatif Kaedah Penyelidikan • Kaedah positivis • Eksperimental • Data numarika • Ujian statistik • Kaedah interpretif penghuraian • Kajian lapangan • Kajian sejarah • Kajian kes • Data verbal • Triangulasi data Konsep utama • Konsep variable • Konsep hipotesis kepercayaan • Operasional • Kesahan dan signifikan • Konsep makna • Esei • Pemahaman • Pembentukan fenomena • Konteks dan triangulasi Sudut bidang yang dikaji oleh penyelidik Sains asas perindustrian psikologi sains politik kejuruteraan ekonomi dan pendidikan Bidang antropologi kemasyarakatan linguistik sosiologi dan sejarah

slide 3:

Kuantitatif Kualitatif Tujuan • Menguji teori • Membina fakta • Menunjukkan perbezaan • Menunjukkan hubungan meramal tingkah laku • Menerangkan kejadian secara statistik • Melengkapkan teori • Meningkatkan kefahaman • Menghuraikan kenyataan • Menyatakan kejadian semulajadi • Menerangkan kejadian secara verbal Reka bentuk kajian • Eksperimental • Kuasi eksperimental • Temubual berstruktur • Pemerhatian berstruktur dan tinjauan • Pemerhatian • Pemerhatian peserta • Temubual tidak berstruktur • Rujukan maklumat dokumentasi dan kajian kes Sudut sampel Sampel bersaiz besar kaedah persampelan kebarangkalian pemilihan sampel secara rawak Berskala kecil persampelan bukan kebarangkalian

slide 4:

Kuantitatif Kualitatif Pengumpulan Mengumpul data secara : • Kuantiti • Bilangan • Pengukuran • statistik • Penghuraian deskriptif • Nota pandangan • Catatan verbal • Rakaman pemerhatian atau temubual dan maklumat dari bahan dokumentasi Analisis data • Menganalisis data secara deduktif dan statistik • Menganalisis secara tertutup dalam jangka masa yang panjang dan secara mendalam Format instrument • Lebih formal • Spesifik • Struktur • Telah ditetapkan dan menggunakan skala Kaedah kualitatif adalah sebaliknya

authorStream Live Help