TUTORIAL KUMPULAN 1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 TUTORIAL 13 JUN 2016 SOALAN 1: Buat satu rumusan pengertian penyelidikan berdasarkan pandangan-pandangan tokoh-tokoh penyelidikan http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

2 KONSEP PENYELIDIKAN Apakah yang anda faham dengan Penyelidikan

slide 3:

3 DEFINISI PENYELIDIKAN • Tuckman 1999 Penyelidikan adalah kaedah sistematik untuk mendapatkan jawapan untuk sesuatu persoalan atau permasalahan

slide 4:

4 DEFINISI PENYELIDIKAN • Kelinger 1964 Penyelidikan adalah penyiasatan sistematik terkawal bercorak empirikal dan kritikal mengenai perhubungan di kalangan fenomena

slide 5:

5 DEFINISI PENYELIDIKAN • Ahmad Mahdzan 1992 Penyelidikan didefinisikan sebagai usaha-usaha bagi mencari jawapan kepada soalan-soalan khusus yang dikemukakan berkenaan sesuatu permasalahan

slide 6:

Izham Ibrahim. 2004. Konsep Asas Penyelidikan dan Statistik dalam Praktis Kesihatan. Penerbit Universiti Sains Malaysia.  Penyelidikan atau kajian merupakan sebarang aktiviti yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Penyelidikan dilaksanakan untuk mengembangkan ilmumenguji teori atau mendapatkan maklumat baru tentang sesuatu topik. Penyelidikan jugadijalankan bagi menilai atau membangukan sesuatu dasar. Hal tersebut merupakan suatu penelitian atau siasatan secara sistematik mengenai sesuatu masalah isu ataupun persoalan 6

slide 7:

Ahmad Fauzi dan Ahamad Tarmizi. 1997. Tamadun Islam Penerbit Universiti Putra Malaysia.  Penyelidikan adalah merupakan suatu kaedah yang saintifik berdasrkan formula- formulatertentu yang digunakan oleh para pengkaji atau penyelidik secara teratur dan disiplin tertentu. Iadilakukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan juga di jadikan sebagai kaedah pembelajaranuntuk menambahkan kemahiran sebagai penyelidik. 7

slide 8:

Woolf 1975  Penyelidikan adalah suatu penyiasatan atau ujikaji yang bertujuan menemukan dan mengintrepretasikan fakta-fakta mengulang semula teori yang diterima didalam penemuan baru atau amalan penggunaan teori atau undang undang dan peraturan baru atau yang digunapakai semula. Woolf 1975 mukasurat 984 8

slide 9:

Manheim 1977  Penyelidikan di definasikan sebagai penyiasatan yang penuh berhati-hati mendalam secara bijak dan meluas mengenai sesuatu perkara atau subjek spesifik dengan bertujuan meningkatkan dan meluaskan ilmu pengetahuan manusia sejagat. Manheim 1977 muka surat 4 9

slide 10:

Helmstadter1970  Penyelidikan adalah aktiviti penyelesaian masalah yang membawa kepada pengetahuan dan penemuan baru dengan mengunakan kaedah mengenalpasti dan persoalan yang sedang digunapakai oleh sarjana- sarjana di dalam bidang tersebut. Helmstadter 1970 mukasurat 5 10

slide 11:

11 DEFINISI PENYELIDIKAN • Mencari fakta atau kebenaran mengenai sesuatu perkara. • Mengurus penyelidikan saintifik untuk menyelesai masalah dan menguji hipotesis • Membina atau merekacipta produk yang baru

slide 12:

12 APAKAH PENYELIDIKAN Penyelidikan adalah sistematik kerana ia mengikut langkah tertentu yang logik susunannya. Langkah ini ialah: 1. Memahami masalah yang hendak dikaji dan mengenalpasti bidang pengetahuan yang berkaitan 2. Membuat sorotan kajian untuk memahami cara orang lain mendekati atau menguruskan masalah tersebut 3. Mengumpul data secara tersusun dan terkawal supaya dapat mencapai keputusan yang sah 4. Menganalisis data sesuai dengan masalah yang dikaji 5. Membuat kesimpulan dan generalisasi

slide 13:

13

authorStream Live Help