PERBEZAAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

SOALAN 2 BUAT SATU JADUAL YANG MENUNJUKKAN PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN KUALITATIF PENDEKATAN KUANTITATIF http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

KUANTITATIF KUALITATITIF Untuk dapatkan fakta menggunakan pengukuran objektif dan analisis statistik data numerik untuk memahami dan menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi Gay Airasian 2000 Untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam di satu kawasan dan tempat yang kecil melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja. PERBEZAAN PENDEKATAN KUANTITATIF KUALITATIF

slide 3:

KUANTITATIF KUALITATITIF Mengutamakan ‘Kuantiti’. -Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka data-data numerikal atau statistik Berasaskan ‘Kualiti’. - Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian ‘makna’ perkara- perkara yang dikaji. Menggunakan eksperimen yang melibatkan data-data numerik yang membolehkan penggunaan analisis statistik. - Pengiraan-pengiraan seperti min median mod peratusan sisihan piawai skor-z skor-t varian dan sebagainya. Data dikutip melalui teknik pemerhatian temu bual penulisan diari dan analisis dokumen.

slide 4:

KUANTITATIF KUALITATITIF Penyelidik tidak terlibat secara langsung Penyelidik turut terlibat dalam kajian contoh: - Kajian eksperimen - Kajian kuasai-eksperimen - Kajian tinjauan - Kajian kolerasi contoh: - Kajian etnografi - Kajian kes - Kajian sejarah Berstruktur mempunyai darjah kekaburan yang minima makna yang jelas bercorak linear mempunyai penjadualan yang jelas dan menumpukan kepada hasil. Kurang berstruktur terbuka dan lebih menumpukan kepada proses.

slide 5:

KUANTITATIF KUALITATITIF Skop kajian boleh melibatkan responden yang besar Skop kajian meliputi bilangan responden yang kecil. Kaedah penyelidikan atau pendekatan kuantitatif menggunakan kaedah postivis eksperimental data numarika dan ujian statistik Penyelidikan kualitatif menggunakan kaedah interpretif penghuraian kajian lapangan kajian sejarah kajian kes data verbal dan triangulasi data. http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help