Kajian Kuantitatif

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Kajian Kuantitatif Kajian tinjauan kajian korelasi http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

slide 2:

Kajian Korelasi  Kajian korelasi menerangkan hubungkait atau hubungan sedia ada antara pembolehubah  Penyelidik dapat menerangkan atau meramalkan sesuatu fenomena  Maksudnya penyelidikan yang cuba mencari hubungkait atau perhubungan antara pembolehubah dengan menggunakan kaedah statistik kolerasi tanpa mencari sebab dan penyebabnya  Ia juga menilai kekuatan dan arah hubungan atau kaitan antara pembolehubah yang diselidik

slide 3:

Kajian Tinjauan  Kajian tinjauan atau biasa disebut kajian survey merupakan salah satu kaedah penyelidikan bukan berbentuk eksperimen yang paling popular digunakan dalam pelbagai bidang khususnya dalam bidang sains sosial.  Kajian tinjauan juga banyak digunakan dalam bidang pendidikan. Kajian tinjauan digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada responden yang ramai iaitu ratusan ataupun ribuan responden Marican 2006.  Kajian tinjauan dijalankan ke atas sampel dalam sesuatu populasi. Sampel yang terpilih mestilah mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang ingin dikaji supaya maklumat yang diperoleh melalui kajian berkenaan boleh memberi kenyataan dan gambaran umum tentang keseluruhan populasi yang dikaji.  Justeru itu salah satu tujuan menjalankan kajian tinjauan ialah untuk membuat kenyataan umum generalization tentang sesuatu populasi.

slide 4:

Berikut disenaraikan ciri-ciri kajian tinjauan:  kajian menyeluruh mengenai sesuatu isu atau masalah.  kutipan data yang cepat.  penggunaan saiz sampel yang besar  maklumat dipungut secara terus daripada responden dalam masa singkat dan dapat membuat kenyataan umum untuk sesuatu populasi kajian Chua 2006.

slide 5:

Bagaimana dijalankan  Kajian tinjauan boleh dijalankan menggunakan soal selidik melalui pos dan temu bual secara lisan atau secara kertas-pensil melalui SMS e-mail serta telefon.

slide 6:

Sekian Terima Kasih http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL BERSAMA SIR SAMUEL PN.PHYILIS ::

authorStream Live Help