BAHAGIAN B (40 MARKAH)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Bincangkan secara kritis kesan Imperialisme British di Tanah Melayu terhadap aspek-aspek pembangunan negara dengan contoh yang sesuai.20m http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM SIR SAMUEL STIMIN ::

slide 2:

Implikasi Imperialisme Pendahuluan/P engenalan Konsep/Penge rtian Imperialisme Kesan-kesan Imperialisme terhadap tanah melayu dari aspek pembangunan 1.Politik 2.Ekonomi 3.Sosial Kesimpulan

slide 3:

Konsep/Pengertian Imperialisme Imperialisme ialah perkataan yang berasal daripada bahasa latin iaitu imperium yang bermaksud kuasa. Penjajahan atau dasar sesebuah negara menjajah negara atau kawasan lain untuk meluaskan pengaruh dan wilayah kekuasaannya.

slide 4:

POLITIK 1. Kemunculan Sistem Residen 2. Penubuhan Majlis Negeri 3. Penubuhan NNMB 1896 4. Perubahan Politik di NNMTB

slide 5:

1. Kemunculan Sistem Residen Sebagai penasihat berperanan dalam kecekapan pentadbiran sesebuah negara. Menghapuskan kedudukan mutlak Sultan Melayu.Kuasa raja menjadi terhad dan raja hanya boleh menyentuh hal-hal mengenai adat istiadat Melayu dan hal-hal keagamaan sahaja. diperkenalkan oleh Inggeris di Perak pada tahun 1874 berikutan dengan Perjanjian Pangkor. Memperkenalkan system perundangan Sekular. Memperkenalkan undang – undang sivil. Contohnya tranformasi terhadap badan kehakiman pendidikan dan birokrasi negara.

slide 6:

2. Penubuhan Majlis Negeri Mempertahankan dasar-dasar British yang bertentangan dengan kepentingan orang Melayu. Pembesar Melayu kehilangan kuasa dan pengaruh dalam kalangan rakyat serta pendapatan melalui cukai. Dilantik sebagai penghulu ahli majlis jika berpengaruh peluang pekerjaan perkeranian Peranan Penghulu dikekalkan dan dinaikkan sebagai pegawai kerajaan selepas penubuhan pelbagai jabatan. Wujudnya pelbagai jabatan seperti Jabatan Tanah Jbtn Ukur Jabatan Buruh Jbtn Imegresen Jabatan Perhutanan dan Jbtn Perikanan.

slide 7:

EKONOMI Mengubah sistem ekonomi sara diri kepada sistem ekonomi komersial. Melibatkan pertanian perlombongankelautan dan perdagangan. Mendorong pelabur- pelabur asing ke tanah melayu dan membawa teknologi serta sistem pengurusan ekonomi. Kemudahan pelaksanaan infarastruktur melancarkan sistem ekonomi eksport Contohnya kemudahan sistem perhubungan perparitan imigrasi dan pelaksanaan undang- undnag tanah. Penggunaan kapal korek dan pam kelikir telah digunakan bagi menggantikan teknik lama iaitu mendulang yang agak merugikan. Perusahaan getah diperkenalkan. Pembinaan jalan raya landasan kereta api. Sistem perhubungan telegraf telefon perkhidmatan pos radio dan perkhidmatan udara.

slide 8:

SOSIAL 1. Imigrasi 2. Masyarak at Majmuk 3. Pendidik an

slide 9:

1.Imigrasi Penghijrahan beramai-ramai orang Cina ke TM.1826 Kemunculan petempatan baharu. Kaum IndiaSelepas perjanjian Inggeris-Belanda

slide 10:

2.Masyarakat Majmuk Migrasi iaitu cina dan India. Kaum IndiaSelepas perjanjian Inggeris- Belanda Terbentuk masyarakat berbilang bangsa dan pelbagai cara hidup serta keturunan. Mentadbir penduduk secara berasingan.Dasa r pecah dan perintah

slide 11:

3.PENDIDIKAN 1. Sistem Pendidika n Sekolah Vernakula r Melayu. 2. Sistem Pendidika n Inggeris 3. Sistem Pendidika n Sekolah Cina 4. Sistem Pendidika n Sekolah Tamil

slide 12:

KESIMPU LAN Negatif Positif

slide 13:

http://notappismpsejarah.blogspot.my/ :: TUTORIAL FROM SIR SAMUEL STIMIN ::

authorStream Live Help