PENILAIAN DALAM ASPEK PENTAKSIRAN

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

SJH3093 nota semester 5

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Definisi Pentaksiran Penilaian Bandingkan antara pentaksiran dengan penilaian. Nyatakan kesan penilaian terhadap pengajaran guru. KUMPULAN 2: EVELYNE NITA TUTORIAL FROM SIR LINOS SUMPING :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

slide 2:

Pentaksiran  Pentaksiran merupakan satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.  Yang merangkumi aktiviti menghurai mengumpul merekod memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan LPM 2000. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seseorang pelajar dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.

slide 3:

 Kurikulum Bersepadu Kementerian Pendidikan Malaysia 1998 pentaksiran ialah proses untuk mengesan perkembangan kebolehan kemajuan dan pencapaian pelajar secara menyeluruh berasaskan matlamat kurikulum.  Noraini Idris 2008 Pentaksiran sebagai pembelajaran menggalakkan seseorang guru menggunakan kebijaksanaan untuk menilai kefahaman pelajar dalam proses pembelajaran dan seterusnya membuat perancangan untuk memperbaiki pelajar.

slide 4:

Contohnya dalam kelas Matematik guru boleh menapis dan membuat klasifikasi pelajar tentang tahap kebolehan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Pelajar menjalankan aktiviti dan sebagai guru kita menilai pada masa tersebut.

slide 5:

Gay 1985 berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang dianggap sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai.

slide 6:

Secara ringkasnya penilaian merupakan satu proses membuat pertimbangan dalam mentafsir hasil pengukuran. Bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid objektif pelajaran kaedah mengajar dan kurikulum.

slide 7:

Perbezaan antara Pentaksiran dan Penilaian Ciri Pentaksiran Penilaian Definisi  Satu proses mendapatkan malumat dan seterusnya membuat penghakiman serta pertimbangan tentang produk sesuatu proses pendidikan.  Proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran. Penilaian merangkumi aspek pengujian dan pengukuran. Cth: Pencapaian akademik kmhrn sikap

slide 8:

Tujuan  Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran  Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran  memperbaiki pengajaran- pembelajaran.  Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.  Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif.  Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.  Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran  Membantu guru mengetahui keupayaan penguasaan pelajar.  Membantu guru dalam membuat perbandingan antara seseorang pelajar dengan rakan-rakannya atau antara kelas tersebut dengan kelas yang lain.  Membuat perbandingkan pencapaian pelajar dalam subejk tersebut dengan pencapaian dalam subjek lain.  Menentukan pelajar yang tinggi keupayaannya dan yang amat lemah keupayaannya dan lemah pencapaiannya.  Membolehkan guru menilai bahan- bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka.

slide 9:

Bentuk  Set ujian bertulis dengan markah dan gred.  Jadual  Gred berdasarkan teknik perangkaan. Cara / proses  Proses pengujian  Merekod markah/gred  Proses pengukuran  Proses penganalisian  Proses intepretasi  Melapor  Tindakan Masa  Selepas pembelajaran  Sebelum semasa dan selepas pembelajaran Liputan  Sesuatu peringkat pembelaran  Dari sesuatu pembelajran tertentu ke seluruh kurikulum. Keputusan  Menunjukkan pencapaian secara relatif.  Menunjukkan pencapaian secara keseluruhan tetapi tidak semestinya membayangkan kebaikan seseorang individu.

slide 11:

TUTORIAL FROM SIR LINOS SUMPING :: IPG KAMPUS KENINGAU :: http://notappismpsejarah.blogspot.my/

authorStream Live Help