YAPILANDIRMACILIK SUNUM

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

YAPILANDIRMACILIK

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME : 

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME Bilginin doğası ve öğrenme, yapılandırmacılığın temel dayanağıdır. Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kuram değil,bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kuramdır. Bu kuram bilgiyi temelden kurmaya dayanır. Özünde, öğrenin bilgiyi yapılandırması ve uygulamaya koyması vardır

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME : 

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME Yapılandırmacı eğitimin en önemli özelliği öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına, oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine fırsat vermesidir. Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir.

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME : 

YAPILANDIRMACILIK VE YAPILANDIRMACI ÖĞRENME Bilgiyi algılamak, bilgiyi yapılandırmak ile eş anlamlı değildir. Öğrenen, yeni bir bilgi ile karşılaştığında, dünyayı tanımlamak ve açıklamak için önceden oluşturduğu kurallarını kullanır veya algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni kurallar oluşturur. Yani yapılandırmacılık çevre ile insan beyni arasında güçlü bir bağ kurar.

YAPILANDIRMACILIĞIN TEMEL İLKELERİ : 

YAPILANDIRMACILIĞIN TEMEL İLKELERİ Bilgiyi araştırma, yorumlama ve analiz etme. Bilgiyi ve düşünme sürecini geliştirme, yeni fikir ve kavramların oluşturulması ile anlamı geliştirme. Geçmişteki yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme

ÖĞRENME : 

ÖĞRENME Öğrenme pasif bir alma süreci değil, aktif bir anlam oluşturma sürecidir. Öğrenme kavramsal bir değişmeyi içerir. Öğrenme özneldir.

Slide 7: 

Öğrenme durumsaldır ve çevresel şartlara göre şekillenir. Öğrenme sosyaldir. Öğrenme duygusaldır. ÖĞRENME

ÖĞRENME : 

ÖĞRENME Öğrenme işinin niteliği, öğrenme sürecinde önemlidir. Öğrenme gelişimseldir ve bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerinden doğrudan etkilenir. Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrenme süreklidir.

YAPILANDIRMACILIKTA TEMEL YAKLAŞIMLAR : 

YAPILANDIRMACILIKTA TEMEL YAKLAŞIMLAR Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Sosyal Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky Radikal Yapılandırmacılık E. von Glasersfeld

BİLİŞSEL YAPILANDIRMACILIK : 

BİLİŞSEL YAPILANDIRMACILIK Piaget bilginin bireyin çevresi ile aktif etkileşimi sırasında ortaya çıktığını varsayar. Bu teori, özümleme, uyma, dengeleme süreçlerini içermektedir. Bu teoriye göre birey, karşılaştığı yeni durumu eski bilgi ve deneyimi yardımıyla tanımaya yani özümlemeye çalışır.

BİLİŞSEL YAPILANDIRMACILIK : 

BİLİŞSEL YAPILANDIRMACILIK Bilişsel yapılandırmacılığın temel noktası bireyin o ana kadar sahip olduğu bilişsel yapıların kendi içinde denge durumunda olmasıdır Piaget’ ye göre bilgi dışarıdan hazır bir şekilde verilemez. Perkins’e göre öğrenme, öğrenilmiş bilgi ile yeni öğrenilen bilginin uyumlu hale getirilmesi sürecidir.

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK : 

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK Sosyal yapılandırmacılık, yapılandırmacı kurama bağlı bir alt kuramdır. Bilişsel yapılandırmacılık ile benzerlik göstermekle birlikte öğrenmenin sadece bireyin bilişsel süreçleriyle değil, dil gelişimi ve sosyal şartlarıyla da ilgisini kurar.

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK : 

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK Vygotsky’ e göre Öğrenme sadece kişinin kendi başına gerçekleştirdiği bir süreç değildir. Sosyal etkileşim ve dil gelişimi de bu süreçte önemli bir yer tutar. Birey başkalarıyla etkileşerek dil aracılığıyla öğrenir.

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK : 

SOSYAL YAPILANDIRMACILIK Vygotsky ‘e göre Öğrenme ve gelişim sosyal bir etkinliktir. Öğretmen, öğrencinin öğrenme sürecinde kolaylaştırıcı görevindedir. Öğrencilerin birbirleri ile çalışmaları ve etkileşimleri desteklenmelidir.

RADİKAL YAPILANDIRMACILIK : 

RADİKAL YAPILANDIRMACILIK Radikal yapılandırmacılığın öncüsü Ernst von Glasersfeld’e göre kişinin deneyimleri sonucu dünyasını organize etme yeteneği kavramayı ifade eder. Bilgi pasif bir şekilde değil, birey tarafından aktive edilerek oluşturulur. Sosyal etkileşim öğrenmede önemli rol oynar ve kavranacak bilgi bireyin zihinsel süreçleri ile ilişkilidir.

BİLİŞSEL, SOSYAL VE RADİKAL YAPILANDIRMACILIK : 

BİLİŞSEL, SOSYAL VE RADİKAL YAPILANDIRMACILIK Bilişsel, sosyal ve radikal yapılandırmacılığa göre, temelde bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilişsel yapılandırmacılık, bireyin bilişsel süreçlerini, sosyal yapılandırmacılık bireyin sosyal etkileşimini ve dil gelişimini, radikal yapılandırmacılık ise bireyin algılama süreci ve kişisel deneyimlerini ön plana çıkarmaktadır

YAPILANDIRMACI EĞİTİM UYGULAMALARI : 

YAPILANDIRMACI EĞİTİM UYGULAMALARI Felsefi bir akım olarak ortaya çıkan ve temeli çok eskilere dayanan yapılandırmacılık, eğitim alanında da artan yeni yaklaşım arayışlarına bağlı olarak son dönemde oldukça ilgi çeken bir yaklaşım olarak gündeme gelmiştir.

GELENEKSEL YAKLAŞIM İLE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI : 

GELENEKSEL YAKLAŞIM İLE YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN KARŞILAŞTIRILMASI

GELENEKSEL SINIF İLE YAPILANDIRMACI SINIFIN KARŞILAŞTIRILMASI : 

GELENEKSEL SINIF İLE YAPILANDIRMACI SINIFIN KARŞILAŞTIRILMASI

GELENEKSEL SINIF İLE YAPILANDIRMACI SINIFIN KARŞILAŞTIRILMASI : 

GELENEKSEL SINIF İLE YAPILANDIRMACI SINIFIN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPILANDIRMACI SINIF : 

YAPILANDIRMACI SINIF Yapılandırmacı yaklaşımda sınıflar 20 kişiyi geçmeyecek şekilde oluşturulmalıdır. Yapılandırmacı sınıf, bilginin yapılandırılmasına olanak sağlayacak teknolojik ekipmanlarla donatılmalıdır. Her ders için o dersin özelliğine uygun ekipmanlarla donatılmış ayrı sınıflar oluşturulmalıdır. Her öğretmenin aynı zamanda ofis olarak da kullanabileceği bir sınıfı olmalıdır.

YAPILANDIRMACI SINIF : 

YAPILANDIRMACI SINIF Sınıf ortamı bireysel çalışmalarda ve grup çalışmalarında düzen değiştirmeye olanak sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Yapılandırmacı sınıfların heterojen olarak oluşturulmasına özen gösterilmelidir. Sınıf, uzaktan öğretim teknolojisi ile desteklenmelidir. Sınıf öğrencide aitlik duygusunu oluşturacak bir biçimde dizayn edilmelidir.

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ Yapılandırmacı öğretmen açık fikirli, çağdaş, kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan öğretmendir. Yapılandırmacı öğretmen; bireye uygun etkinlikler yaratır, öğrenenlerin hem birbirleri ile hem de kendisi ile iletişim kurmalarını cesaretlendirir, işbirliğini teşvik eder.

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRETMENİN ROLÜ Yapılandırmacı öğretmen, öğrenenlerin bireysel farklılıklarına uygun seçenekler sunar, yönergeler verir, her öğrenenin kendi kararını kendisinin oluşturmasına yardımcı olur. Yapılandırmacı öğretmen düşündürücü sorular sorarak öğrenenleri araştırmaya ve problem çözmeye teşvik eder. Öğretmen, öğrenciye soru sorar ama neyi ya da nasıl düşüneceğini söylemez.

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir. Öğrenen kendi kararlarını kendi alır. Birey, zihinsel özerkliğini kullanarak öğrenme sürecinde etkili rol almak için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer öğrenenlerle ve öğretmenle iletişim kurar, fikirleri tartışır.

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ : 

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİNİN ROLÜ Yapılandırma sürecinde birey, zihninde bilgiyle ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu anlamı kendisine mal etmeye çalışır. Mücadeleci, meraklı, girişimci ve sabırlı olmak, yapılandırmacı öğrenmede bulunması gereken kişisel özelliklerdir. Öğrenenler bilgiyi araştırıp keşfederek, yaratarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileşim kurarak yapılandırır.

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA ETKİLİ BİR ÖĞRENME SÜRECİ NASIL İŞLER? : 

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMDA ETKİLİ BİR ÖĞRENME SÜRECİ NASIL İŞLER? Merak uyandırma ve planlama Araştırma ve keşfetme Çözümleme ve derinleştirme Paylaşma ve yaşantıya uygulama

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ Yabancı dil öğrenimi de öğrencilerin bağlamlar içinde bilgilerini keşfederek ve bu keşfettikleri bilgileri anadillerindeki bilgilerinin üzerine ekleyerek oluşturdukları etkileşimsel ve etkin bir süreçtir. Bu sebeple yapılandırmacılık yaklaşımı yabancı dil eğitiminde etkin olarak kullanılabilecek bir yaklaşımdır.

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNİN TEMEL İLKELERİ Eylem odaklılık Öğrenen odaklılık Süreç odaklı farkındalık Bütüncül dil deneyimi

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİKLER : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİKLER Araştırma ya da proje hazırlamak Benzetim ya da rol çalışmaları yapmak Çoklu öğrenme ortamları yaratmak Durum çalışmaları yapmak Sözlü durum çalışmaları yapmak Sorgulamaya dayalı konuşma/tartışma ortamları yaratmak

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİKLER : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ETKİNLİKLER Karşılıklı konuşma: tartışma Kavramsal çatışma ya da ikilem Fikirlerin paylaşılması Özgünlük: anlam çıkarma, gerçek yaşantı örnekleri Portfolyo etkinlikleri

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Öz değerlendirme, grup değerlendirme, akran değerlendirme formları Tutum ölçekleri Gözlem formları Görüşmeler Sunumlar ve sunum değerlendirme formları

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : 

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINA GÖRE YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Projeler ve proje değerlendirme ölçekleri Performans ödevleri ve rubrikler Portfolyolar ve portfolyo (ürün dosyası) değerlendirme ölçekleri Kontrol listeleri Kavram Haritaları

SONUÇ : 

SONUÇ Yapılandırmacılık; bilgi nedir?, öğrenme nedir?, nesnellik mümkün müdür? gibi sorulara yanıt arayan bir felsefe, bir bilgi kuramı olarak ortaya çıkmıştır. Yapılandırmacılık uygulamaları eğitim alanında öğrenci merkezli, öğrenciyi düşünmeye ve araştırmaya yönelten, öğrenciyi ezbercilikten kurtaran bir özellik taşıdığından, eğitim etkinliklerini eğlenceli hale getirerek öğrencilerin sosyal gelişimlerinin hızlanmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.