KESEDIAAN PENGGUNAAN E-LEARNING DI KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK KEMENTE

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Oleh Faridah Binti Jamil @ Amat Zain Binti Retas Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Merlimau, Melaka KESEDIAAN PENGGUNAAN E-LEARNING DI KALANGAN PELAJAR POLITEKNIK KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

PENGENALAN:

PENGENALAN E-Pembelajaran : penggunaan e-learning memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran sesuatu kursus (Shukri et al., 2007). pelajar tidak perlu hadir secara fizikal ke kampus untuk melibatkan diri dalam kursus atau aktiviti pembelajaran. Mohamed Amin (2010) menganggap penggunaan e-learning sebagai pelengkap kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersemuka atau kaedah konvensional. Dikenali sebagai Learning Management System Polytechnic Merlimau (LMSPMM )

PERMASALAHAN KAJIAN:

PERMASALAHAN KAJIAN Menurut Noraffandy Yahaya dan Ling Ning Ning (2011), IPTA telah mengamalkan kaedah pembelajaran secara e-learning sejak 2003 Pengkaji mendapati projek e-learning yang dilancarkan oleh Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum adalah sesuatu yang baru kerana diperkenalkan pada tahun 2010 kepada pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi.

KEPENTINGAN KAJIAN:

KEPENTINGAN KAJIAN Menambahkan pengetahuan pengkaji dalam proses pengajaran dan pembelajaran semasa menggunakan e-learning. Memberikan maklumat kepada pihak Politeknik Merlimau dan Bahagian Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kurikulum Jabatan Pengajian Politeknik untuk memperluaskan penggunaan e-learning dalam sistem pembelajaran. Menjadi rujukan kepada pihak lain kerana tidak banyak rujukan berkenaan e-learning di Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, menurut Ahmad (2010) kajian berkenaan e-learning di politeknik hanya melibatkan pensyarah sebagai responden.

OBJEKTIF:

OBJEKTIF Objektif kajian ini dilaksanakan untuk mengenalpasti tahap: a) pengetahuan pelajar terhadap penggunaan e-learning . b) sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning. c) motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning.

PERSOALAN KAJIAN:

PERSOALAN KAJIAN Kajian ini dilaksanakan untuk mengetahui : a) Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar terhadap penggunaan e-learning ? b) Bagaimanakah sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning? c)Apakah tahap motivasi pelajar terhadap penggunaan e-learning?

METODOLOGI KAJIAN:

METODOLOGI KAJIAN Instrumen Menggunakan Soal Selidik , DUA bahagian iaitu:- Bahagian A : Maklumat demografi Bahagian B : Soalan berkenaan tahap pengetahuan, sikap dan motivasi pelajar terhadap kesediaan penggunaan e-learning Skala Likert 1 hingga 5 digunakan untuk mengukur tahap kesediaan pelajar terhadap penggunaan e-learning Sampel kajian : Borang soal selidik diedarkan kepada 172 responden Kaedah analisis data : Analisis deskriptif menggunakan SPSS

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN:

ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN KAJIAN Tahap Penilaian Min Tinggi 3.68 - 5.00 Sederhana 2.34 - 3.67 Rendah 1.00 - 2.33 Jadual 1 : Interpretasi Penilaian Min *Adaptasi dari Durrishah e.t al (2004)

Persoalan 1: Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-learning ?:

Persoalan 1: Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e-learning ? Item-Item Min Interpretasi Skor Min Saya sedar bahawa e-learning di aplikasikan di PMM 4.01 Tinggi Saya mempunyai kemahiran menggunakan e-learning 3.52 Tinggi Saya selalu menghadapi halangan semasa menggunakan e-learning kerana kekangan pengetahuan menggunakannya. 3.34 Sederhana Saya sedar bahawa e-learning mempunyai banyak kelebihan. 3.86 Tinggi Saya tahu bahawa saya akan ketinggalan jika tidak menggunakan e-learning. 3.83 Tinggi Saya tahu bahawa banyak bahan pembelajaran boleh diperolehi dari e-learning 3.83 Tinggi Saya tahu bahawa e-learning boleh meningkatkan pencapaian akademik saya 3.62 Sederhana Sedar bahawa saya perlu menggunakan e-learning semasa saya berada di PMM 3.87 Tinggi Saya tidak boleh menggunakan e-learning dengan berkesan 3.25 Sederhana Saya mempunyai pengetahuan ICT 3.82 Tinggi Saya mempunyai kemahiran ICT 3.75 Tinggi Saya tahu e-learning satu keperluan pembelajaran di PMM 3.85 Tinggi Saya berasa kurang yakin semasa menggunakan 3.20 Sederhana

Persoalan Kajian 1 :Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e- learning ?:

13 item soalan : 9 item soalan - 71.4% (123 orang) responden menunjukkan tahap tinggi, 4 item soalan: - 28.6 % (49 orang) responden tahap sederhana, Majoriti pelajar mempunyai tahap pengetahuan yang tinggi dalam penggunaan e-learning kerana ber kemahiran menggunakan e-learning, memperolehi bahan pembelajaran dari e-learning, mengetahui akan ketinggalan jika tidak menggunakan e-learning serta sedar e-learning mempunyai banyak kelebihan. Persoalan Kajian 1 :Sejauhmanakah tahap pengetahuan pelajar dalam penggunaan e- learning ?

Persoalan 2: Bagaimanakah sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning ?:

Item-item Min Interpretasi Skor Min Saya bersedia menggunakan e-learning pada bila-bila masa 3.56 Sederhana Saya jarang menggunakan e-learning (kurang dari 5 kali seminggu) 3.65 Sederhana Saya sentiasa mempelajari cara menggunakan e-learning 3.25 Sederhana Saya prihatin terhadap isu-isu semasa yang dikemukakan oleh 3.17 Sederhana Saya bersedia menghadapi cabaran dalam penggunaan e-learning 3.41 Sederhana Saya jarang memberi galakan kepada rakan-rakan menggunakan e-learning 3.16 Sederhana Menganggap kaedah e-learning adalah cara pembelajaran pilihan 3.01 Sederhana Saya menggunakan e-learning bagi semua mata pelajaran. 2.77 Sederhana Menggunakan e-learning berkomunikasi dengan rakan sekuliah. 2.63 Sederhana Menggunakan e-learning untuk berkomunikasi dengan pensyarah. 2.84 Sederhana Selalu menggunakan e-learning mendapatkan nota dan bahan pembelajaran lain. 3.35 Sederhana Sentiasa mengambil peluang dalam pembelajaran melalui e-learning. 3.23 Sederhana Persoalan 2: Bagaimanakah sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning ?

Persoalan 2: Bagaimanakah sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning ?:

12 item soalan : 100% (172 orang) responden menunjukkan tahap sederhana Pelajar mempunyai sikap yang sederhana terhadap penggunaan e-learning kerana m enganggap kaedah e-learning adalah pembelajaran secara pilihan, tidak menggunakan e-learning bagi semua mata pelajaran dan tahap komunikasi dengan pensyarah serta rakan sekuliah yang sederhana. Persoalan 2: Bagaimanakah sikap pelajar terhadap penggunaan e-learning ?

Persoalan 3: Apakah tahap motivasi pelajar dalam penggunaan e-learning? :

Persoalan 3: Apakah tahap motivasi pelajar dalam penggunaan e-learning ? Item-Item Min Interpretasi Skor Min Saya suka menggunakan e-learning 3.08 Sederhana Saya kurang selesa dengan penggunaan e-learning 3.06 Sederhana Saya seronok menggunakan e-learning 3.09 Sederhana Saya kurang minat menggunakan e-learning 3.20 Sederhana Saya mendapat galakan pensyarah untuk menggunakan e-learning 3.58 Sederhana Saya mendapat galakan rakan sebaya menggunakan e-learning 3.13 Sederhana Mendapat galakan pihak pentadbiran politeknik 3.10 Sederhana Saya merasakan e-learning menjimatkan kos. 3.30 Sederhana Saya merasakan e-learning hanya membazirkan masa 2.98 Sederhana Kemudahan di dalam e-learning merangsang pembelajaran saya 3.23 Sederhana Kemudahan e-learning memudahkan mempelajari sesuatu kursus 3.27 Sederhana Mempunyai kemudahan internet di tempat kediaman 3.06 Sederhana Mendapati bahan pembelajaran mudah di akses dalam e-learning 3.26 Sederhana Mempunyai masa terluang untuk menggunakan e-learning 3.08 Sederhana Saya dapati kemudahan internet di PMM tidak mencukupi 3.75 Tinggi Akses e-learning sangat perlahan 3.76 Tinggi Mengalami gangguan talian internet semasa menggunakan 3.91 Tinggi

Persoalan 3: Apakah tahap motivasi pelajar dalam penggunaan e-learning?:

17 item soalan : 3 item soalan - 17.6% (30 orang) responden menunjukkan tahap tinggi, 14 item soalan: - 82.4% (142 orang) responden menunjukkan tahap sederhana Majoriti pelajar mempunyai tahap motivasi yang sederhana terhadap penggunaan e-learning kerana faktor halangan seperti kemudahan internet di Politeknik yang tidak mencukupi, akses kepada e-learning yang perlahan dan sering mengalami gangguan talian internet menjejaskan kesediaan pelajar menggunakan e-learning . Persoalan 3: Apakah tahap motivasi pelajar dalam penggunaan e-learning ?

SECARA KESELURUHAN:

SECARA KESELURUHAN Aspek Min Tahap Penilaian Pengetahuan 3.67 Tinggi Sikap 3.17 Sederhana Motivasi 3.28 Sederhana

KESIMPULAN:

KESIMPULAN Secara keseluruhan : Tahap kesediaan pelajar terhadap penggunaan e-learning adalah sederhana dan sama dengan kajian oleh Ahmad et al. (2010), iaitu penggunaan pembelajaran secara e-learning di kalangan pelajar turut menunjukkan tahap yang sederhana. Faktor halangan teknologi adalah sejajar dengan kajian Mohd Shukri e.t.al (2007) iaitu kemudahan komputer, akses e-learning yang perlahan dan gangguan talian internet.

CADANGAN:

CADANGAN kursus penggunaan e-learning kepada pelajar dan pensyarah promosi berterusan oleh Penyelaras CIDOS Politeknik insentif yang menarik kepada pensyarah kemudahan komputer serta capaian internet yang laju

Sekian, terima kasih:

Sekian, terima kasih

authorStream Live Help