آموزش شبیه سازی مدارات الکتریکی با OrCAD

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

امروزه مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری جزئی جدایی ناپذیر از تمامی علوم و فنون گشته است. طراحی مدارات الکتریکی نیز از این قاعده مستثنا نیستند. شبیه سازی مدارات الکتریکی علاوه بر کاهش چشمگیر هزینه و زمان تست و آزمون، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد که بتوانیم رفتار بخش هایی از مدار را رصد کنیم که در عمل نیازمند تجهیزات گران قیمت بوده و حتی بعضاً غیر ممکن اند. بهینه سازی پارامترها در مدارهای غیرخطی و پیچیده یکی دیگر از مسائلی است که یکی از بهترین راه حل های آن استفاده از شبیه سازی است. در این آموزش به قابلیت های ویژه و منحصر به فردی که نرم افزار OrCAD Capture جهت شبیه سازی مدارات الکتریکی در اختیار ما قرار می دهد خواهیم پرداخت.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 سردم : ‌ رف‌تداعس‌ نیسح‌دمحم ‌قرب‌دشرا‌ یسانشرا ک یکیرتکلا‌ یاه‌ نیشا م‌و‌ ترد ق‌ کینورتکلا ‌ نارهت‌هاگشناد یزاس‌ هیبش ‌ تارادم ‌ یکیرتکلا ‌ رازفا‌مرن‌ک مک‌ هب OrCAD 1 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 همدقم 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 اه‌ لصفرس 3 همد قم رازفا‌م رن‌ تایلک ‌یحار ط کیتامش یزاس‌هیبش لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 یاه‌ شخب ‌ ‌ رازفا‌مرن OrCAD OrCAD Capture Schematic Design OrCAD EE PSpice SPICE Circuit Simulator OrCAD PCB Designer PCB Design 4 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 ی‌ هچخیرات ‌‌ PSpice ی‌ هچخیرات ‌ رازفا‌ مرن ‌‌ مویتلآ ‌ رنیاز ید 1973 - ‌ University of California Berkeley ‌نابز‌ هب نرتروف 1975 - ‌ ی‌ هئارا ‌ SPICE 2 1984 – ‌راشت نا PSpice ‌ ‌نیلوا ی‌ هخسن ‌ ‌‌طسوت‌یراجت MicroSim ‌ ‌یور‌رب IBM ‌ ‌ات 1988 - ‌ ‌رگید ‌ یور‌رب‌ یزادنا‌هار‌ناکما‌و‌‌ج وم‌ لکش‌لیلحت‌ و‌ مسر‌تیلباق‌ ندو زفا اه‌ هنایار ‌ 1988 - ‌ ‌دیرخ MicroSim ‌ ‌طسوت OrCAD ‌ ‌یرایسب‌ندش‌ه فاضا اه‌ تیل باق ‌ ‌ هب‌ مان‌رییغت‌و OrCAD EE ‌ 5 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 سردارف‌رد‌ هدش‌حرطم‌ تاکن‌ یانبم‌ رب‌ اه‌ دیلسا‌ نیا ‌ ‌ « ‌کمک‌هب‌یکیرتکلا‌ تارادم‌یزاس‌ هیبش‌ شزومآ OrCad ‌ ‌» ‌ تسا‌هدش‌هیهت . ‌ دییامن‌ هعجا رم‌ریز‌ کنیل‌ه ب‌ شزومآ‌نی ا‌ دروم‌رد‌رتشیب‌ تا علطا‌ بسک‌یارب faradars.org/fvee9409 ‌ ‌ی زاس‌ هی ب ش یک یرت ک لا ‌ ت ار ادم ‌ رازفا‌مرن‌ ک مک ‌هب OrCAD faradars.org/fvee9409 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help