آموزش ذخیره و بازیابی اطلاعات - درس دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

مجموعه فیلم های آموزشی درس ذخیره و بازیابی اطلاعات، با تدریس مهندس فرشید شیرافکن، با بررسی کامل مباحث درسی

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردم : نکفاریش دیشرف یوجشناد یرتکد نارهت هاگشناد دشرا یسانشراک و یسانشراک : رازفا مرن رتویپماک یرتکد : کیتامروفنا ویب تاعلطا یبایزاب و هریخذ مود سرد : لیاف متسیس 2 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 3 لیاف متسیس یدنب کلب لیاف طیحم رد یکیزیف کلب تیریدم دازآ یاه یتیلاکول یلاگچ هیلوا دول میزومآ یم لصف نیا رد هک یبلاطم : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 4 متسیس رازفا مرن هفیظو لیاف file system : داجیا تیریدم و اهلیاف . یاراد تسا علطا يب نآ يلخاد تایئزج زا ربراك هك تسا هیل نیدنچ . لیاف متسیس کی یارب يکیزیف طیحم رد يساسا لامعا : 1 - يبای ناکم 2 - ندناوخ زا ناسر ه 3 - نتشون هناسر یور رب . لیاف متسیس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 5 دلیف : ناکم علطا هرقف کی یزاس هریخذ دلیف دلیف لوط : رتكاراك کی لقادح ف متسیس و يسیون همانرب نابز هب هتسباو رثكادح لیا . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 6 یعازتنا یتاعلطا هعومجم هک کيی زا یيب ای کی زیامتم یاه هنومن زا کی ره دروم رد میراد رایتخا رد یتایلمع طیحم کی زا تیدوجوم عون . ربراک همانرب یقطنم دروکر یا هعومجم اب صخشم راتخاس لماش لیف نیدنچ د . یزاس هریخذ طیحم یکیزیف دروکر تسا هدش لیکشت یا هداد ریغ و یا هداد تمسق ود زا یکیزیف حطس رد دروکر . موهفم درك يسررب ناوت يم ریز حطس هس رد ار دروكر : دروکر سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 7 رد ،دوش يم هریخذ دلیف یدادعت رد لیاف متسیس زاین دروم تاعلطا ،یا هداد ریغ شخب زا هلمج : دروكر لوط دروكر عون اهرگ هراشا يتایلمع یاهگلف يتظافح یاهگلف . دروکر یا هداد ریغ خب دراد زاین اهنآ هب دروكر شزادرپ یارب ،لیاف متسیس هك تسا يتاعلطا لماش يترابع هب . زا دنترابع یا هداد ریغ شخب رگید یاه مان : شخباتم و يمتسیس ،يلرتنك ، یدنوشیپ . تسا توافتم ،لیاف نوگانوگ یاهراتخاس و اه متسیس رد یا هداد ریغ شخب یاه دلیف . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 8:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 8 1 - دیلك دروكر رد شخب هداد یا دروكر رارق دراد . دیلك دروكر : یدلیف هك لوط نآ يتح ناکملا هاتوك و یاراد يیاتکی رادقم رد یاه هنومن فلتخم دروكر تسا . 2 - يتقو یدروكر یاراد لوط ریغتم ،تسا ناوت يم لوط نآ ار رد شخب ریغ یا هداد هریخذ درك . 3 - رد فذح ،يقطنم گلف فذح رد شخب ریغ هداد یا لاعف دوش يم و ًادعب دروكر هب روط يکیزیف فذح دهاوخ دش . تاکن سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 9:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 9 بلاق یاه یقطنم دروکر 1 - تباث ناکم Fixed Positional ذ ههصاخ تفص مسا و دوش يم هریخذ هصاخ تفص رادقم طقف دلیف ره رد ،ناکم تباث بلاق اب دروكر حرط رد هرهیخ دوش يمن . 2 - ریغ تباث ناکم مه دشاب يمن صخشم لبق زا اهدلیف ناکم و دوش يم هریخذ تفص رادقم مه و هصاخ تفص مسا . ت دادع دشاب يمن ناسکی ،دروكر عون کی فلتخم یاه هنومن رد اهدلیف ناکم و لوط ، . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 10:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 10 1 - توافتم ندوب دادعت تافص هصاخ دروم زاین یارب یاه هنومن فلتخم کی عون تیدوجوم . یارب دنمراك لهاتم هب يیاهدلیف دننام مان رسمه و دادعت نادنزرف زاین تسا هك یارب دنمراك درجم زاین يمن شاب د . 2 - ریغتم ندوب لوط اه دلیف دلیف سردآ وجشناد . 3 - دوجو تفص هصاخ بكرم دنچ یرادقم هدیدپ هرقف علطا رارکت هدنوش دلیف هرامش سرد یارب تیدوجوم وجشناد هك رد کی هنومن یاراد 2 رادقم و رد هنومن یا رگید یاراد 6 رادقم تسا . دوجو نینچ یدلیف ، لیاف ار حطسمان يم دنك . دروکر کی لوط ندش ریغتم لیلد سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 11:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 11 ره دراد دصقم کی و ادبم کی رگ هراشا . زا دنترابع اهرگ هراشا عاونا رظن نیا زا : 1 - دروكر هب دروكر 2 - كلب هب كلب 3 - كلب هب دروكر 4 - دروكر هب كلب 5 - لیاف هب لیاف 6 - رگید يهورگ هب اهكلب زا يهورگ رگ هراشا ور هناشن م رد ار همانرب رد دوجوم يقطنم مظن و تخاس رارقرب یراتخاس طابترا اهدروكر نیب ناوت يم اهرگ هراشا طسوت طیهح درك رارقرب يکیزیف . يناشن عون رظن زا رگ هراشا عاونا : 1 - يناشن ،يکیزیف حطس رد 2 - يناشن يبسن 3 - ن يناش ينمض . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 12:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 12 لیاف یا هعومجم دروكر عون دنچ ای کی فلتخم یاه هنومن زا رادمان تسا . رد لوا تلاح لیاف ار يعون کت مییوگ يم يعون دنچ مود تلاح رد و . دشاب يم ریز يگژیو هس یاراد ماع یانعم رد لیاف موهفم : 1 - گرزب هزادنا دجنگن ينیشام نورد هظفاح رد هرابکی هك یروط 2 - یئایاپ ربراك تساوخرد هب رگم ، دنور يمن نیب زا اه هداد Resistance 3 - زاجم ربراک یدادعت نیب ندوب یکارتشا Shared لیاف هتبلا ن يصاخ یانعم لیاف متسیس رظن زا هك دشاب اهرتكاراك زا یا هلابند لیاف تسا نکمم دراد . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 13:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 13 1 - یقطنم راتخاس دنا هدمآ مه درگ يقطنم یاهدروكر نآ ساسا رب هك تسا ينامزاس هدنهد ناشن . 2 - یکیزیف راتخاس ناشن دشاب يم کسید رد اهكلب هریخذ يگنوگچ هدنهد . لیاف هب تبسن متسیس زاس همانرب دید لیاف راتخاس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 14:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 14 متسیس لیاف یاراد جنپ هیل هب تروص ریز يم دشاب : هیل یاه متسیس لیاف هویش یبایتسد AM يقطنم لیاف متسیس و یدربراك همانرب نیب طساو هك تسا لیاف متسیس هیل نیرتلاب دشاب يم . دوش يم هداد رارق یدربراك همانرب رایتخا رد اهدروكر هب يسرتسد یارب يشور هیل نیا طسوت . متسیس لیاف یزاجم VFS دشاب يم يبایتسد هویش هیل اب حطسمه هیل نیا . دنك لمع هیل نیا تحت يبایتسد هویش هیل تسا نکمم هتبلا . ب ار یرازفا مرن دحاو نیا و هدرك يحارط ار دوخ رظن دروم يبایتسد هویش ،زاس همانرب ربراك هك ينعم نیا هب دهحاو ه دنك داجیا ار دوخ رظن دروم راتخاس و دنزب دنویپ یزاجم لیاف متسیس . ب يمن لئاق لیاف یارب يصاخ راتخاس و دنیب يم اهرتكاراك زا یا هلابند ار لیاف ،یزاجم لیاف متسیس دشا . رد دننك يم راك لیاف متسیس اب یزاجم هیل قیرط زا ناربراك ،دیدج لماع یاهمتسیس . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 15:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 15 متسیس لیاف یقطنم LFS ا نی دشاب يم يبایتسد هویش هیل و يکیزیف لیاف متسیس نیب طساو هیل . هب ناربراك يسرتسد ناکما اهدروكر دوش يم مهارف هیل نیا طسوت . دنك يمن راك كلب موهفم اب هیل نیا . م ماجنا ار ربراك یاهتساوخرد هیل نیا و تسا سامت رد هیل نیا اب يبایتسد هویش کی اب ربراك همانرب دهد ي . متسیس لیاف یکیزیف PFS یزاس هریخذ لوئسم هیل نیا اهكلب ناسر هب رفاب زا ای رفاب هب هناسر زا اهنآ لاقتنا و يجراخ هناسر یور دشاب يم ه . ،اه متسیس يضعب رد و درادن یراك لیاف راتخاس ای و اهكلب یاوتحم اب هیل نیا دشاب يم لماع متسیس دوخ زا يشخب . رویارد تسا طابترا رد رلورتنك اب امیقتسم و تسا هیل نیرت نییاپ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 16:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 16 مرن د و نتسب ،ندرك زاب ،فذح ،داجیا ،دننام يتایلمع نآ طسوت دناوت يم ربراك هك تسا یرازفا ار يبایتس دهد ماجنا دوخ لیاف یور . ربراك دشاب يمن متسیس ينورد تایلمع ریگرد اهراك نیا ماجنا یارب . کلب تسا دروكر دنچ زا لکشتم هتفای راتخاس يبلاق كلب . كلب ی رد لیاف متسیس طسوت نیشام نورد و نوریب نیب هلدابم لباق هداد رادقم نیرتمك لهمع ک I/O يم دشاب . یدنب کلب دنیوگ يم یدنب كلب ار كلب کی رد دروكر دنچ نداد رارق . یدنب كلب بیرض ار كلب نورد یاهدروكر دادعت دنیوگ يم . دادعت یدنب رایش بیرض ار رایش کی رد دوجوم یاهكلب دنیوگ يم . f B f T ربراک دید زا لیاف متسیس سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 17:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 17 1 - اهدروكر نیب یاه پگ شهاك 2 - لیاف شزادرپ نامز شهاك 3 - یدورو تاعفد شهاك / يجورخ 4 - زادرپ لیاف همانرب یارجا نامز شهاك یدنب کلب یایازم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 18:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 18 1 - رتگرزب رفاب هب زاین تلع هب يلصا هظفاح رتشیب فرصم 2 - يیاشگ كلب و یدنب كلب یارب رتشیب یرازفا مرن راك 3 - هدنوش لقتنم هداد رادقم شیازفا تلع هب تاعلطا لدابت رد هابتشا لامتحا شیازفا . یدنب کلب بیاعم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 19:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 19 کی دریگب رارق کسید یور رب ریز یاهتروص زا يکی هب دناوت يم كلب : 1 - رایش کی 2 - یرازفا تخس روتکس کی روتکس کی زا يشخب ای 3 - یرازفا تخس روتکس دنچ زا يبیكرت 4 - رازفا مرن طسوت هدش صخشم رایش زا يشخب یرازفا مرن روتکس تسا یدنوشیپ يشخب یاراد دروكر دننام مه كلب . دوش يم هریخذ تمسق نیا رد كلب لوط ،دنراد ریغتم لوط هك يیاهكلب رد . کسید یور کلب تسشن تلاح سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 20:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 20 2 - جرد لوط رد شخب یدنوشیپ دروكر 3 - اهلوط لودج داجیا Length table 4 - امن ناکم لودج داجیا position table 1 - دروكر نایاپ رگناشن جرد شور کلب رد ریغتم لوط اب دروکر هدودحم نییعت یاه سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 21:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 21 کی اب دروكر هس لماش كلب لوط یاه 10 ، 15 و 7 تیاب 2 - دروكر یدنوشیپ شخب رد لوط جرد 3 - اهلوط لودج داجیا 4 - امن ناکم لودج داجیا هك A1 دروكر يبسن سردآ R1 تسا كلب زاغآ هب تبسن ، كلب رد 1 - دروكر نایاپ رگناشن جرد R1 R2 R3 10 R1 15 R2 7 R3 R1 R2 R3 7 15 10 R1 R2 R3 A3 A2 A1 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 22:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 22 1 - كلب یدنب یاهدروكر اب لوط تباث و لومعم هراپکی و هاگ ود راپ ه . 2 – كلب یدنب یاهدروكر اب لوط ریغتم و هراپکی . 3 – كلب یدنب یاهدروكر اب لوط ریغتم و ود هراپ . یدنب کلب یاه کینکت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 23:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 23 یدنب کلب اهدروکر هراپکی و تباث لوط اب : لوط هب اهكلب نیب پگ G تیاب 1 W : كلب رد رگید یدروكر ندیجنگن زا يشان پگ : رایش رد رگید يكلب ندیجنگن زا يشان پگ 2 W 3 W 1 0 2    R W        R B B f f 3 2 1 B T W W W W    f B R B W W  كلب ره رد دروكر دادعت رایش ره رد كلب دادعت f B : f T : سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 24:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 24 یدنب کلب اهدروکر هراپکی و ریغتم لوط اب P R W B B f    4 f 3 4 f B T W W P . B G W     f B R B W W  سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 25:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 25 P R P B B f    f 3 f B T W P . B P G W     f f 3 f R f B R T . B W B P G P W B W W       هراپ ود و ریغتم لوط اب اهدروکر یدنب کلب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 26:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 26 1 - تسا رتمك موس کینکت رد زره هظفاح . 2 - تسا رتشیب موس کینکت فاطعنا . دوش رتشیب كلب لوط زا دناوت يم دروكر لوط . 3 - دراد زاین یرتمك نامز هب موس کینکت رد لیاف لك ندناوخ . دراد یرتمك زره یاه هظفاح . گ هراشا تیریدم هب زاین نوچ ،تسا رت هدیچیپ موس کینکت لیاف متسیس رازفا مرن دراد اهر . تسا رتمك نآ یریذپ فاطعنا يلو تسا رت هداس لوا کینکت یزاس هدایپ . مود کینکت هب تبسن موس کینکت تیزم ندناوخ دروكر ود هراپ رد کینکت موس هب نامز یرتشیب زاین دراد . نوچ دیاب ود كلب هدناوخ دوش . هتبلا رگا لیاف تكاب یدنب هدش ،دشاب ناوت يم اب کی ،يشكاو ود كلب ار دناوخ . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 27:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 27 تکاب : وش لقتنم رفاب هب دناوت يم دحاو لمع کی يط هك كلب یدادعت زا یا هعومجم د . تکاب سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 28:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 28 1 - تسشن هتسویپ : رد لیاف كلب یاه دوش يم هریخذ کسید یور راوجمه يکیزیف . Contiguous Allocation تسشن هوحن لیاف کسید رد 2 - هتسویپان تسشن : دبای يم صیصخت لیاف هب راوجمهان كلب یدادعت . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 29:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 29 هتسویپ حرط یایازم 1 - یزاس هدایپ یگداس : اب دیپ يسرتسد ناوت يم رگید یاهكلب هب ،کسید یور لوا كلب سردآ نتشاد درك ا . 2 - یئاراک ندوب لاب : دوش يم هدناوخ کسید یور زا دحاو لمع کی يط لیاف لك . هتسویپ حرط بیاعم 1 - دشاب مولعم دیاب لیاف داجیا هلحرم رد لیاف هزادنا رثكادح . 2 - کسید یاضف ندش دنبدنب هدیدپ زورب م فرط رب یزاس هدرشف ای یزاس هچراپکی کینکت اب دوش ي . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 30:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 30 1 - یدنویپ تسیل داجیا 2 - امنهار لودج هارمه هب یدنویپ تسیل داجیا شور یاه هتسویپان تسشن حرط یزاس هدایپ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 31:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 31 1 - شقن تیب زا هدافتسا Bitmap یارب اب يکسید n هب كلب n تسا زاین تیب . كلب اب ار دازآ یاه 1 اب ار هتفای صیصخت یاه كلب و 0 میهد يم شیامن . تیریدم کلب یاه دازآ 2 - کسید كلب دنچ زا يتسیل داجیا رد دریگ يم رارق دازآ یاهكلب هرامش كلب ره . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 32:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 32 204800 2 200 2 1 2 200 1 200 10 10 20       KB MB رد حرط Bitmap تیفرظ هب يکسید یارب ، 200 ب دهنچ ههب ،يتیاب ولیك کی یاهكلب اب تیاب اگم تهی ؟تسا زاین هظفاح دادعت اب تسا ربارب اه تیب دادعت هجیتن رد و اهكلب : لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 33:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 33 رد كلب هرامش ره و تیاب ولیك کی اهكلب هزادنا رگا 32 كلهب رهه رد ،دوش هداد شیامن تیب هرامهش دهنچ درك هریخذ ناوت يم ار دازآ كلب ؟ 256 4 1024 32 1   byte byte bit KB هرامش ناوت يم كلب ره رد نیاربانب ،تسا یدعب كلب هب ور هناشن داجیا یارب كلب لخدم کی نوچ هتبلا 255 داد صیصخت ار دازآ كلب . لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 34:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 34 1 - یزاس هنیآ Mirroring 2 - زا هدافتسا کسید ود همین 3 - يجیردت یاهپماد دیلوت Incremental dump یاه کینکت نابیتشپ هیهت سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 35:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 35 رد یگ يم ماجنا کسید ود ره رد نتشون لمع ،کسید ود زا هدافتسا تلاح در . يلو دریگ يم تروص کسید کی زا طقف ندناوخ لمع . يتقو دافتسا ناوت يم رگید کسید زا ،دوش بارخ اهکسید زا يکی هك درك ه . یزاس هنیآ سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 36:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 36 رد لوت نامز زا هك يیاهلیاف پماد ،هناهام ای يگتفه روطب نابیتشپ هخسن داجیا نمض ،شور نیا نیرهخآ دی دوش يم دیلوت هنازور روط هب زین ،دنا هدرك رییغت نابیتشپ هخسن . نیا دوش يم هدافتسا راون زا لومعم و دراد زاین یدایز هظفاح هب شور . یجیردت یاهپماد دیلوت کسید ود همین زا هدافتسا رد ،شور نیا ود هب کسید ره همین " هداد اه نابیتشپ و " دوش يم میسقت . رد یراك زور ره نایاپ همین هداد یا تمسق رد کسید ره نابیتشپ دوش يم يپك رگید کسید . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 37:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 37 نازیم ًاقطنم یاهدروكر يکیزیف يگیاسمه راوجمه . یتیلاکول سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 38:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 38 1 - تسارفاب رد كلب و دنتسه كلب کی رد يلعف دروكر و یدعب دروكر . 2 - هناوتسا نامه رد و دشاب يم يلعف دروكر یواح یدعب هلصافلب كلب رد یدعب دروكر . 3 - دراد رارق يلعف دروكر هك دراد رارق یا هناوتسا نامه رد یدعب دروكر . 4 - هناوتسا یور یدعب دروكر مه هرامش دشاب يم یرگید کسید زا . 5 - تسا يلعف راوجمه هناوتسا رد یدعب دروكر . 6 - دیآ يم تسدب يلعف دروكر زا نآ سردآ و تسا هدش هتخانش هناوتسا کی رد یدعب دروكر . 7 - دیآ يم تسدب يتابساحم ماجنا اب نآ سردآ و تسا هتخانشان یا هناوتسا رد یدعب دروكر . 8 - م تسد هب یرگید لیاف هب هعجارم اب نآ سردآ و تسا هتخانشان یا هناوتسارد یدعب دروكر دیآ ي . 9 - تسین رویارد یور رضاح لاح رد هك تسا یا هناسر یور یدعب دروكر . یتیلاکول تاجرد ركذت : تلاح رد 4 تسا هدش عیزوت کسید دنچ یور لیاف ، . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 39:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 39 رد ات درك ورزر ار نآ زا يتمسق و درکن رپ هیلوا دول رد ار كلب یاضف يمامت ناوت يم تایلمع ریخذ ه یزاس درك هدافتسا اضف نیا زا یدعب . B L d  100    f d B b n L یلاگچ هیلوا دول سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 40:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 40 1 - لاب نتفر يتیلاكول یاهدروكر لیاف 2 - لیاف یور تایلمع يضعب ماجنا لیهست ا هتفای شیازفا نآ لوط یزاس ماگنهب رد هك یدروكر جرد ًلثم تس . کلب ره رد ورزر هیحان نتفرگرظن رد یایازم کلب ره رد ورزر هیحان نتفرگ رظن رد بیاعم 1 - دههد يهم شیازفا ار لیاف هزادنا و تسا زره هظفاح يعون ورزر هیحان و ناهمز ههب لهیاف لهك ندهناوخ دنك يم ادیپ زاین یرتشیب . 2 - رابکبهس یاههكلب لهیاف رد ،اههكلب رد اهدروكر جرد تخاونکی عیزوت مدع تروص رد Underload يضعب یاهتنا رد زره هظفاح و دوش يم داجیا اه كلب دنام يم يقاب . سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 41:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 41 50 100 5 4 10 100        f d B b n l یاراد يلیاف 10 تسا دروكر . لیاف نیا هکیتروص رد 4 مادهك نآ ههیلوا دول يلاگچ ،دیامن لاغشا ار كلب ؟تسا یدنب كلب روتكاف 5 لاثم سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 42:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 42 نایاپ مود لصف سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 43:

هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « یبایزاب و هریخذ شزومآ تاعلطا » هیهت تسا هدش . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvsft106 هریخذ شزومآ و یبایزاب تاعلطا faradars.org/fvsft106 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help