آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics بخش پنجم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است.قطعاً یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یدعسا لیهس کیناکم یسدنهم هتشر یرتکد یوجشناد هیمورا هاگشناد رازفا مرن اب ییانشآ Comsol Multiphysics 1 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

ناونع رازفا مرن زا بختنم ثحابم مجنپ تمسق 2 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

بلاطم تسرهف 3 .1 ییانشآ اب هوحن ی ماجنا کی هیبش یزاس و یسررب تارییغت یشان زا لامعا کی راب یجراخ رب مسج دماج ب ه تروص کیرتماراپ Parametric Sweep :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح  هوحن ی یحارط هسدنه و صاصتخا هدام  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش نادیم  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم طوبرم هب یجراخراب و مسج دماج  ییانشآ اب هوحن ی صاصتخا رتماراپ اه  ییانشآ اب هوحن ی داجیا کی لح کیرتماراپ  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک اه و جیاتن « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

بلاطم تسرهف 4 .2 ییانشآ اب هوحن ی ماجنا کی هیبش یزاس و یسررب تارییغت یشان زا لامعا کی راب یجراخ رب مسج دماج ب یار هعومجم یا زا داوم Material Sweep :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا عون،کیزیف یحارط،لح میظنت،هسدنه طیارش نادیم و طیارش یزرم  هوحن ی باختنا دنچ هدام فلتخم و داجیا هخرچ نیب نیا داوم  ییانشآ اب داجیا کی هخرچ لح یارب داوم فلتخم  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا جیاتن یارب داوم فلتخم « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

بلاطم تسرهف 5 .3 ییانشآ اب هوحن ی ماجنا هنیهب یزاس رب یور یاهرتماراپ کی لح نادیم :  ییانشآ اب هوحن ی و یگنوگچ داجیا دنچ زج لخاد کی لح  هوحن ی داجیا کی هسدنه هس یدعب زا هسدنه یدعبود اب هدافتسا زا ناکما یئزجدنچ  ییانشآ اب هوحن ی داجیا کی لح هنیهب یزاس  یگنوگچ فیرعت عبات فده رد هنیهب یزاس  ییانشآ اب یگنوگچ فیرعت کی عبات دودحم هدننک رد لح  ییانشآ اب ناکما یلحدنچ رد لح لئاسم  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک اه و جیاتن طوبرم هب هنیهب یزاس « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

بلاطم تسرهف 6 .4 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم یبایدر هرذ Particle Tracing :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح و یحارط هسدنه  هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم یبایدر هرذ  ییانشآ اب هوحن ی لامعا کی تکرح رب هرذ و یبایدر تکرح نآ و جارختسا نشیمینا نآ  هوحن ی ماجنا تارییغت رد ناکم و شنیچ تارذ رد هظحل هیلوا لح  ییانشآ اب هوحن ی یبایدر تکرح هرذ لخاد نایرج کی لایس « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics تادماج و تلایس کیناکم لئاسم لیلحت یارب » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvcms9408 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help