آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics بخش چهارم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است.قطعاً یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یدعسا لیهس کیناکم یسدنهم هتشر یرتکد یوجشناد هیمورا هاگشناد رازفا مرن اب ییانشآ Comsol Multiphysics 1 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

ناونع تادماج کیناکم هب طوبرم لئاسم زا یا هعومجم لیلحت مراهچ تمسق 2 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

بلاطم تسرهف 3 .1 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم هب لیلحت شنت و ییاجباج رد رثا کی راب یجراخ رب یور کی ج مس دماج :  هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح  هوحن ی یحارط هسدنه و صاصتخا هدام  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش نادیم  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم طوبرم هب یجراخراب و مسج دماج  ییانشآ اب هوحن جارختسا یاهروتناک اجباج یگدش و شنت « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

بلاطم تسرهف 4 .2 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم لیلحت شنامک رد کی نوتس یدعبود :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح  هوحن ی یحارط هسدنه و صاصتخا هدام  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش ،نادیم طیارش یزرم  ییانشآ اب نامرف عیزوت شم یدنب یاه مظنم  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک طوبرم هب یگدشاجباج و جارختسا ریداقم راب ینارحب یارب شنامک « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 5:

بلاطم تسرهف 5 .3 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم لیلحت شنت یترارح :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح زا طیحم یلخاد مرن رازفا  هوحن ی یحارط هسدنه و صاصتخا هدام  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش ،نادیم طیارش یزرم طوبرم هب دماج و لاقتنا ترارح  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک شنت طوبرم هب لاقتنا ترارح رد لخاد مسج « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 6:

بلاطم تسرهف 6 .4 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم هب ریثات لایس رب یور هزاس FSI :  ییانشآ اب هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن و عون لح  هوحن ی یحارط هسدنه و صاصتخا هدام  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش نادیم و لپوک ندرک نایرج لایس و لح دماج  ییانشآ اب هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم طوبرم هب نایرج لایس و لامعا راب یجراخ رب یور ج دما  ییانشآ اب هوحن ی شم یدنب مظنم نادیم هب نادیم  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا روتناک شنت یشان زا راشف لایس رب حطس « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 7:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics تادماج و تلایس کیناکم لئاسم لیلحت یارب » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvcms9408 « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help