آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics بخش دوم

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است.قطعاً یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یدعسا لیهس کیناکم یسدنهم هتشر یرتکد یوجشناد هیمورا هاگشناد رازفا مرن اب ییانشآ Comsol Multiphysics 1 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

ناونع لح یتیاده ترارح لاقتنا هب طوبرم هلئسم کی مود تمسق 2 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

بلاطم تسرهف 3 .1 ییانشآ اب هوحن ی لح کی هلئسم طوبرم هب لاقتنا ترارح یتیاده :  هوحن ی باختنا کیزیف دروم رظن  هوحن ی باختنا عون لح  ییانشآ اب هوحن ی صاصتخا هدام هب نادیم دروم رظن  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش نادیم  یگنوگچ ماجنا تامیظنت طوبرم هب طیارش یزرم  ییانشآ اب شور ماجنا شم یدنب هب تروص کیتاموتا کیزیف لرتنک و هوحن ی لرتنک تیفیک شم  ییانشآ اب هوحن ی دیلوت روتناک هس ،یدعب یسررب و هبساحم جیاتن رد کی هطقن هس یدعب  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا ینحنم طوبرم هب کی ریغتم رد لوط کی طخ یسدنه  هوحن ی ماجنا تامیظنت طوبرم یارب کی لح هتسباو هب نامز  ییانشآ اب هوحن ی جارختسا کی نشیمینا زا جیاتن طوبرم هب کی لح هتسباو هب نامز شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics تادماج و تلایس کیناکم لئاسم لیلحت یارب » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvcms9408 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help