آموزش نرم افزار Comsol Multiphysics بخش اول (الف)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

هدف کلی از این مجموعه آموزشی آشنایی مقدماتی با ویژگی های و محیط کاربری نرم افزار Comsol برای تحلیل مسائل مکانیک سیالات و جامدات است.قطعاً یکی از ضرورت های موجود برای دانشجویان و مهندسان آشنایی با نرم افزارهای روز موجود و به کارگیری از آن ها در حل مسائل جهت صرفه جویی هرچه بیشتر در زمان است. نرم افزار Comsol یکی از نرم افزارهای قدرتمند است که روز به روز موارد به کارگیری آن در حل مسائل مربوط به مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، برق و عمران در حال افزایش است.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

سردم : یدعسا لیهس کیناکم یسدنهم هتشر یرتکد یوجشناد هیمورا هاگشناد رازفا مرن اب ییانشآ Comsol Multiphysics 1 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 2:

ناونع هسدنه یحارط ی هوحن و رازفا مرن اب ییانشآ لوا تمسق 2 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 3:

بلاطم تسرهف 3 .1 لوسماک تسیچ ؟ فیرعت ییادتبا زا مرن رازفا لوسماک .2 هوحن ی فیرعت کی هلئسم رد مرن رازفا .3 تخاس کی هسدنه هس یدعب هب تروص هلحرم هب هلحرم لماش لحارم ریز :  داجیا هحفص یدعبود و یحارط یسدنه یدعبود  ییانشآ اب نامرف یاه ،یپک ،لاقتنا ،ساکعنا شخرچ و هچراپکی یزاس رد مرن رازفا  ییانشآ اب نامرف Extrude و لیدبت هسدنه یدعبود هب هس یدعب  ییانشآ اب نامرف شرب Fillet  ییانشآ اب هوحن ی دیلوت تاحفص تاصتخم فلتخم  ییانشآ اب هوحن ی داجیا طوطخ هب شور یداع و کیرتماراپ  ییانشآ اب هوحن ی دیلوت مسج هس یدعب زا قیرط نامرف شخرچ  ییانشآ اب نامرف رسک یارب شرب ماسجا زا رگیدکی  ییانشآ اب هوحن ی بیکرت ماسجا هس یدعب شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

slide 4:

سردارف رد هدش حرطم تاکن یانبم رب اه دیلسا نیا « رازفا مرن شزومآ Comsol Multiphysics تادماج و تلایس کیناکم لئاسم لیلحت یارب » تسا هدش هیهت . یامن هعجارم ریز کنیل هب شزومآ نیا دروم رد رتشیب تاعلطا بسک یارب دی faradars.org/fvcms9408 شزومآ رازفا مرن Comsol Multiphysics faradars.org/fvcms9408 سرداﺮﻓ FaraDars.org

authorStream Live Help